Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.18 - PS 117/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2018/9874 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.11.2018 117/18
Kommunestyret 26.11.2018 101/18

 

Rådmannens innstilling:

 1. Paragraf 12.1. i vedtektene for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning justeres slik at det blir lydende:
  Arbeidstakerorganisasjonene velger ut hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt blant de ansatte i samarbeidet i tråd med Hovedavtalens bestemmelser (del C §3).
   
 2. Følgende godtgjøring fastsettes for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning:
  - Styreleder; 20.000,-
  - Nestleder; 15.000,-
  - Styremedlemmer; 10.000,-
  - Varamedlemmer, 2.000,- per møte de deltar på.
  - Reiseutgifter dekkes etter offentlige satser.
  - For møter der representanter må ta fri fra arbeidsgiver eller leie inn hjelp, så dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre dokumenterte utgifter.
   
  Det gis samme godtgjøring for 2018 og 2019.
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid brann og redning.

Saksopplysninger:
Styret i Innherred brann og redning har i løpet av året behandlet to saker som etter vedtektene betinger kommunestyrebehandling i de respektive kommunestyrene.

I vedtektene for Innherred kommunesamarbeid står følgende i paragraf 12.1:
Fagorganisasjonene ivaretar løsninger for plasstillitsvalgte i tråd med Hovedavtalens bestemmelser. Hovedtillitsvalgte følger forretningsadressekommunen. Vara for HTV er fra den andre deltakerkommunen.

Etter at disse ble vedtatt er det klargjort at Hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte i en kommune ikke kan defineres som hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt i en virksomhet som omfattes av hovedavtalens del C, bedriftsmedlem.

Tillitsvalgt er en arbeidstaker tilsatt i bedriften som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtalen.

Her er det altså to krav for å være tillitsvalgt i en bedrift som omfattes av del C:

 • vedkommende må være en arbeidstaker som er tilsatt i bedriften
 • denne arbeidstakeren må være valgt eller utpekt av medlemmer i sin arbeidstakerorganisasjon
   

Det er følgelig ikke samsvar mellom våre vedtekter og hovedavtalen.

I vedtektenes § 6.1 står følgende:
Godtgjøring til styret fastsettes i forbindelse med årlig budsjettvedtak i kommunestyrene.

I styremøtet 12.4. ble sak ang styregodtgjøring for 2018 behandlet, ettersom det av naturlige årsaker ikke hadde vært mulig å behandle slik sak i kommunestyrene før budsjett ble vedtatt. Styret hadde anmodet brannsjefen om å skaffe rede på andre samarbeiders godtgjøringsnivå og komme med en innstilling. Brannsjefens saksframlegg gjengis:

Det er innhentet informasjon fra 5 ulike IKS i Norge for å sammenligne utgifter til styrehonorar.

 1. Brannvesenet Midt IKS består av kommunene; Steinkjer, Inderøy, Verran, Osen, Snåsa, Namdalseid, Røyrvik og Lierne kommune. De har ca. 36 000 innbyggere.
  Styreleder: kr 45.000,-
  fast Styremedlem kr 20.000,-
  fast Varamedlem kr 2.000,- pr møte
   
 2. Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT) består av kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal kommune. Har ca. 230 000 innbyggere.
  Styrehonorar i TBRT IKS
  Leder: Fra kr. 64.420 til kr. 75.000
  Nesteleder: Fra kr. 38.860 til kr. 45.000
  Medlemmer: Fra kr. 32.210 til kr. 35.000,
  Ingen av disse har godtgjørelse for møtene.
  Varamedlemmer: Fra kr. 2.890 til kr. 3.000 i fast honorar og fra kr. 2.580 til kr. 2.7 pr. oppmøte
   
 3. Midt-Hedmark brann og redning IKS (MHBR) består av kommunene; Elverum, Våler, Trysil, Engerdal, Storelvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal kommune. De har ca. 50 000 innbyggere.
  De har følgende honorar til styret: Honoarar Møtegodtgjørelse pr. møte
  Styreleder kr 47 000,- kr 1 600,-
  Øvrige styremedlemmer kr 23 000,- kr 1 600,-
  Varamedlemmer kr 2 500,-
   
 4. Indre Østfold brann og redning IKS består av følgende kommune; Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Skiptvedt, Trøgstad og Marker kommune. De har ca. 47.000 innbyggere.
  Styremedlemmer og nestleder har en sats på kr 5000,- pr år og styreleder kr 15000,- for jobben. Ved spesielle tidkrevende oppgaver så har de fått ekstra timebetalt etter timeliste. Da er det tapt arbeidsfortjeneste. De bruker ca. 150.000,- på styrehonorar i året.
   
 5. Valdres brann og redningstjeneste IKS består av kommunene Øystre-Slidre, Sør-Aurdal, VestreSlidre, Vang og Etnedal kommuner. De har ca. 12.000 innbyggere.
  Styrehonorar:
  -Styreleder kr. 30.000,-
  -Nestleder kr. 15.000,-
  -Styremedlemmer kr. 5.000,-
  Møtegodtgjørelse kr. 1.500,-
   

Oppsummering
Når en ser på antall innbyggere og fordeling av styrehonorar, samt hva de enkelte IKS har i budsjett, så vil det være naturlig å ta utgangspunkt i brann Midt IKS sine satser og budsjett. Budsjettet til Brann Midt IKS ligger på ca. 50 millioner, altså dobbelt så stort som IBR sitt budsjett. Det er derfor naturlig å halvere IBR sitt styrehonorar i forhold til brann Midt IKS sine satser. Videre har eierkommunene til IBR signalisert at utgifter må holdes så lavt som mulig.

Følgende satser anbefales for IBR:

 • Styreleder kr. 20.000,-
 • Øvrige styremedlemmer kr. 10.000,-
 • Varamedlemmer kr. 2.000,- per møte.
 • For styrerepresentanter som er avhengig av offentlig transport for å kunne møte dekkes slike utgifter.
   

Styret sluttet seg til forslaget, men unntak av at det ble funnet naturlig at nestleder gis noe høyere godtgjøring enn øvrige styremedlemmene og foreslår denne satt til kr 15.000,-.

Vurdering:
Vedtektenes bestemmelser om valg av hovedtillitsvalgt må justeres slik at det er i overenstemmelse med gjeldene hovedtariffavtale for slikt samarbeid.

Når det gjelder godtgjøring til styret foreslås det i samsvar med styrets anbefaling basert på brannsjefens saksutredning. Det foreslås at det fastsettes godtgjøring både for 2018 og 2019 slik vedtektene forutsetter.

Likelydende saksframlegg er utarbeidet for kommunestyrene i Levanger og Verdal.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.12.2018 08:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS