Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.18 - PS 119/18 Høringsuttalelse - endringer i smittevernloven

Saksbehandler : Ragnhild Holmberg Aunsmo

Arkivref : 2018/9900 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 21.11.2018 119/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommune vurderer forslaget til lovendring som hensiktsmessig og gir sin tilslutning til dette med følgende merknader:

Tvangstiltak
Verdal kommune vurderer at høringsforslaget beskriver en utbedring av svakhetene i eksisterende lovverk. Det er positivt at det innføres tidsfrist for behandling av smittevernsaker i smittevernnemd, og det en vesentlig forbedring at det er tatt inn at også fullføring av behandling om nødvendig kan gjennomføres med tvang.

De regionale helseforetakenes rolle
Verdal kommune er positive til forslaget om styrking av det regionale leddet ved å lovfeste kompetansesenter i smittevern. Dette er viktig for helhetlig og koordinert behandling av individer med smittsom sykdom og håndtering av utfordringer rundt smittevern. Det er imidlertid viktig at regionalt kompetansesenter ikke blir et mellomledd mellom folkehelseinstituttet og kommunen. Et slikt regionalt kompetansesenter hører formelt til det regionale helseforetaket må ha sin hovedoppmerksomhet rettet mot interne forhold i sykehusene. Et regionalt senter kan ikke få fullgod kjennskap til bredden i kommunalt smittevernarbeid på samme måte som nasjonalt folkehelseinstitutt.
 
Vedlegg:  
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Saksopplysninger: 
Lovforslaget bygger på gjeldende lov. Dagens smittevernlov har til hensikt å beskytte både enkeltindividet og samfunnet. Loven trådte i kraft i 1995 og har i all hovedsak vist seg å fungere godt. Imidlertid er det behov for klargjøring og presisering av noen bestemmelser.

Det foreslås blant annet en ny bestemmelse for å presisere og lovfeste vilkårene som skal vurderes ved iverksetting av smittevernvilkår, samt en presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning. Videre foreslås enkelte endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven, blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, for å få en raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre vilkåret om hvor lenge en person må behandles for å unngå resistensproblematikk.

I tillegg foreslås mindre endringer i Fylkesmannens oppgaver og for å tydeliggjøre rollene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Videre foreslås en styrking av det regionale leddet ved å presisere de regionale helseforetakenes oppgaver innenfor smittevern.
 
 
     Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.11.2018 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS