Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.12.18 - PS 124/18 Høringsuttalelse - forslag til endring i valgforskriften

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/10004 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.12.2018 124/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune uttaler følgende:

Verdal kommune stiller seg undrende til forslaget til ny forskrift m.h.t. manuell opptelling der endelig telling gjøres maskinelt, med krav om en tredje opptelling av andre personer enn de som foretok den første maskinelle opptellingen hvis det er avvik mellom foreløpig og endelig opptelling. Verdal kommune kan ikke se at valgfunksjonærene som foretar den maskinelle opptellingen kan påvirke hvordan maskinen teller.

Det nasjonale arbeidet for digitalt førstevalg er avgjørende for at arbeidet i det offentlige kontinuerlig skal forenkles, fornyes og forbedres. Prinsippet om at digitalisering kan og bør gi bedre brukervennlighet, pålitelighet og effektivitet må også gjelde i valgforberedelser, valgavvikling og valgoppgjør.

Nasjonale digitaliseringsprosjekter drar nytte av at de fremste innen et fagområde er med og anskaffer, drifter og utvikler systemene. Valg er et slikt fagområde, fordi kompliserte regler i lov og forskrift gir mange detaljerte føringer, og ikke minst fordi kravet til sikkerhet er så sentralt gjennom hele valggjennomføringen.

Kommunen mener videre at forskriftsfesting av endrede rutiner tillegger den digitale opptellingen enda mindre tillit, og bidrar derfor ikke til å styrke tilliten til at valggjennomføringen totalt sett i Norge er trygg og sikker.

Dersom forslaget likevel blir vedtatt mener Verdal kommune at setningen «Med manuell opptelling menes at opptellingen skjer for hånd uten bruk av maskiner» strykes. Telling kan skje med en skanner som ikke er tilknyttet et nettverk og at tallene legges manuelt Det antallet som blir resultatet med å brukes skanneren som telleverk kan enkelt kontrolleres mot antall mottatte stemmer i kretsen/kommunen.
 

Vedlegg: 
Høringsnotat – forslag til endringer i valgforskriften om direkte valg til kommunedelsutvalg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
I høringsnotatet foreslås det å fastsette i valgforskriften at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal skje manuelt. Det foreslås i tillegg enkelte endringer i bestemmelsen om utformingen av stemmesedlene til kommunestyre- og fylkestingsvalg da det er kommuner og fylkeskommuner som skal velge flere representanter til kommunestyre og fylkestinget enn det er plass til på dagens stemmesedler. Departementet foreslår også en endring i bestemmelsen om forsendelse av forhåndsstemmer som følge av at A- og B-post er slått sammen til én felles brevstrøm.

Rådmann vil ta for seg forslaget som gjelder opptelling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede nasjonale ansvaret for gjennomføring av valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Kommunene har ansvaret for den praktiske valgavviklingen, herunder opptellingen av stemmesedlene. Alle kommuner og fylkeskommuner har siden 2013 benyttet det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA i valggjennomføringen. Om lag halvparten av kommunene og alle fylkeskommunene har valgt å benytte seg av skanningmodulen i EVA til maskinell opptelling av stemmesedler.

I forkant av valget i 2017 var det økende aktivitet og oppmerksomhet om de tekniske løsningene. For å skjerpe sikkerheten i valggjennomføringen ytterligere fastsatte departementet med hjemmel i valgloven forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017. Det framgikk av forskriften § 2 at den foreløpige opptellingen etter valgloven § 10-4 femte ledd og § 10-5 skulle skje ved manuell telling. Bakgrunnen var stor oppmerksomhet i mediene og offentligheten for øvrig om sikkerheten i skanningløsningen og mulige svakheter i løsningen. Departementet la til grunn at et krav om at den foreløpige opptellingen skulle skje manuelt, ville sørge for at velgernes tillit til valggjennomføringen ikke ble svekket.

Departementet foreslår samtidig å forskriftsfeste en rutine ved avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling, dersom endelig opptelling er foretatt maskinelt ved skanning. Forslaget innebærer at det skal telles på nytt ved avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling. Ny maskinell opptelling skal ikke foretas av de samme personene som foretok den endelige opptellingen opprinnelig. Departementet vurderer det ikke som nødvendig å forskriftsfeste en rutine for avvik dersom begge tellinger skjer manuelt.

Høringsfristen er 13. desember 2018.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.12.2018 07:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS