Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.12.18 - PS 128/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.11.18

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.12.2018 128/18

  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 23.11.18):

HøringDepartementFrist
Høringsnotat. Forslag til endring av energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)  Olje- og energidepartementet  18.01.2019
Høring - enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler  Justis- og beredskapsdepartementet   18.01.2019
Høring - forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, matrikkellova, vegtrafikkloven, yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra Statens vegvesen til fylkeskommunene  Samferdselsdepartementet   18.01.2019
Høring - Endringer i energiloven og naturgassloven (energibruk i bygninger og store foretak)  Olje- og energidepartementet  31.01.2019
Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr  Landbruks- og matdepartementet 31.01.2019
Høring – endringer i forbrukermerkeloven (gjennomføring av energimerkeforordningen for produkter)  Olje- og energidepartementet  31.01.2019
Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven Reglene om politiattest Kunnskapsdepartementet   31.01.2019
Høyring - forslag om å endre tidspunktet ein reknar renter frå i saker om refusjon av utbyteskatt til utanlandske aksjonærar Finansdepartementet 01.02.2019
Høring - forslag om å oppheve dispasjørordningen  Justis- og beredskapsdepartementet   01.02.2019
Høring - forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og ektefelletillegg  Arbeids- og sosialdepartementet   08.02.2019
Høring Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020  Kunnskapsdepartementet   08.02.2019
Høring - Forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker  Nærings- og fiskeridepartementet   12.02.2019
Høring - Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten  Forsvarsdepartementet 12.02.2019
Høring - endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.)  Justis- og beredskapsdepartementet   14.02.2019
Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  15.02.2019
Høring av utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre Helse- og omsorgsdepartementet   20.02.2019
Evaluering av overtredelsesgebyr i skipssikkerhetsloven kapittel 9  Nærings- og fiskeridepartementet   21.02.2019
Høring - Regionkriterium for identifisering av systemviktige finansforetak  Finansdepartementet 22.02.2019

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.12.2018 08:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS