Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.03.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        14.03.2019
Tid:           Kl. 11:25 (etter administrasjonsutvalgets møte) – 13:40 
Til stede:  9 representanter. Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet under sak 27/19. Til stede 8 representanter. Arild K. Pedersen fikk permisjon og forlot møtet under sak 29/19. Til stede: 7 representanter.


Før formannskapets møte ble det avviklet eiermøte i Verdal Boligselskap og administrasjonsutvalg.
    

   
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 023/19 Godkjenning av møteprotokoll 15.02.2019 Protokoll
PS 024/19 Sikringstiltak mot erosjon i Helgåa ved Åkerenget, Vuku Saksframlegg Protokoll
PS 025/19 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2019 -2023 og gjennomgang av politisk organisering Saksframlegg Protokoll
PS 026/19 Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg og anlegg Saksframlegg Protokoll
PS 027/19 Høring om ny fjellov - Uttalelse fra Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 028/19 Driftsavtaler fysioterapeuter Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 029/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.02.19 Saksframlegg Protokoll
PS 030/19 Oppnevning av personlig vara i Innherred Interkommunale legevakt (IKS) Saksframlegg Protokoll
PS 031/19 Lille New York AS - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 032/19 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 14.03.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Vara: Trude Holm 
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Vara: Arild Kvernmo Pedersen 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 023/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 15. februar 2019 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:
Protokoll fra møte 15. februar 2019 godkjennes.
    
               
  
   

PD 024/19 Sikringstiltak mot erosjon i Helgåa ved Åkerenget, Vuku  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring i Helgåa i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 180.000,- eks mva av totalbeløpet som er beregnet til kr 900.000,- eks mva. NVE dekker resterende kostnader.
 2. Utgiften på kr 180.000,- eks mva dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.
   


    
      

PS 025/19 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2019 -2023 og gjennomgang av politisk organisering
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Marit Voll (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes.
Det opprettes et arbeidsutvalg, bestående av en politiker fra hvert parti i kommunestyret, med varaordfører som leder. Utvalget utarbeider et forslag til politisk godtgjøring, organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023. Sluttbehandles i kommunestyret i juni 2019.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Saken utsettes.
Det opprettes et arbeidsutvalg, bestående av en politiker fra hvert parti i kommunestyret, med varaordfører som leder. Utvalget utarbeider et forslag til politisk godtgjøring, organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023. Sluttbehandles i kommunestyret i juni 2019. 
 
 
 
 

PS 026/19 Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg og anlegg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:   

 1. Ved kommunale byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og større rehabiliteringer av bygningsmessig karakter og opparbeidelse/rehabilitering av offentlige uterom og parker skal det som hovedregel avsettes mellom 1 og 1,5 prosent av byggebudsjett til kunstnerisk utsmykning.
 2. Prosentandelen til kunstnerisk utsmykning og kostnadene godkjennes i forbindelse med ordinære godkjenningsprosedyrer for prosjektets budsjett og finansiering.
 3. I de prosjektene hvor det ut fra kriteriene er aktuelt skal det i tillegg søkes KORO (Kunst i Offentlige Rom) om økonomisk støtte.
   


 
  

PS 027/19 Høring om ny fjellov - Uttalelse fra Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Silje Sjøvold fremmet følgende alternativt fellesforslag fra formannskapet:

 1. Verdal kommune viser til forslag til ny fjellov i NOU: 2018 11. Verdal kommune har i tillegg til å ha en stor grunneier på sine utmarksressurser, A/S Værdalsbruket, 10 statsallmenninger med stort arealgrunnlag. Det er viktig for Verdal kommune at det gis adgang til lokale tilpasninger i sammensetningen av fjellstyret, både med antall medlemmer og eventuelle understyrer.
 2. Verdal kommune støtter USS sin uttalelse på punkt 6.4 «Fjellstyrer som omfatter flere allmenninger eller flere kommuner», om at det bør være en målsetning om ett fjellstyre per kommune, men at det likevel bør åpnes for at det kan være flere fjellstyrer i en kommune med flere statsallmenninger der geografiske eller andre hensyn taler for det.
 3. Verdal kommune er enig i at lovverk og forvaltning framstår som fragmentert og uoversiktlig, og at det er behov for opprydding og forenkling. Verdal kommune støtter derfor at dagens fjellov og statsallmenningslov slås sammen og erstattes med en ny fjellov. Men påpeker at en sammenslåing av Fjelloven og Statsallmenningsloven ikke må medføre at rettigheter som i dag ligger til lokal landbruksnæring eller innbyggere blir svekket eller fjernet.
 4. Det er viktig at en sammenslåing av lovverket ikke medfører en svekkelse av dagens rettigheter i forbindelse med beite- og allmenningsbruk. Verdal kommune støtter derfor ikke at det åpnes for at hensyn til friluftslivet skal veie tyngre enn beite- og bruksretter under paragraf 2-7. Dette er en utvanning av beite- og bruksretter, og vil tillate at bruksberettigede kan bli frarøvet muligheten til å benytte seg av gamle rettigheter. For landbruksnæringa og reindriftsnæringen er benyttelsen av slike rettigheter avgjørende for å opprettholde en økonomisk lønnsom drift. Friluftslivet er for øvrig ivaretatt gjennom Friluftsloven. Verdal kommune støtter derfor mindretallsforslaget i denne paragrafen.
   

Ved votering ble fellesforslaget fra formannskapet enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune viser til forslag til ny fjellov i NOU: 2018 11. Verdal kommune har i tillegg til å ha en stor grunneier på sine utmarksressurser, A/S Værdalsbruket, 10 statsallmenninger med stort arealgrunnlag. Det er viktig for Verdal kommune at det gis adgang til lokale tilpasninger i sammensetningen av fjellstyret, både med antall medlemmer og eventuelle understyrer.
 2. Verdal kommune støtter USS sin uttalelse på punkt 6.4 «Fjellstyrer som omfatter flere allmenninger eller flere kommuner», om at det bør være en målsetning om ett fjellstyre per kommune, men at det likevel bør åpnes for at det kan være flere fjellstyrer i en kommune med flere statsallmenninger der geografiske eller andre hensyn taler for det.
 3. Verdal kommune er enig i at lovverk og forvaltning framstår som fragmentert og uoversiktlig, og at det er behov for opprydding og forenkling. Verdal kommune støtter derfor at dagens fjellov og statsallmenningslov slås sammen og erstattes med en ny fjellov. Men påpeker at en sammenslåing av Fjelloven og Statsallmenningsloven ikke må medføre at rettigheter som i dag ligger til lokal landbruksnæring eller innbyggere blir svekket eller fjernet.
 4. Det er viktig at en sammenslåing av lovverket ikke medfører en svekkelse av dagens rettigheter i forbindelse med beite- og allmenningsbruk. Verdal kommune støtter derfor ikke at det åpnes for at hensyn til friluftslivet skal veie tyngre enn beite- og bruksretter under paragraf 2-7. Dette er en utvanning av beite- og bruksretter, og vil tillate at bruksberettigede kan bli frarøvet muligheten til å benytte seg av gamle rettigheter. For landbruksnæringa og reindriftsnæringen er benyttelsen av slike rettigheter avgjørende for å opprettholde en økonomisk lønnsom drift. Friluftslivet er for øvrig ivaretatt gjennom Friluftsloven. Verdal kommune støtter derfor mindretallsforslaget i denne paragrafen.
   

 

 

PS 028/19 Driftsavtaler fysioterapeuter Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Trine Reitan (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«Alle de tre hjemlene (1 x 30 % og 2 x 40 %) som ble opprettet før det kom krav i ASA 4313 til kommunene om at «Det skal ikke inngås driftsavtaler som tilsvarer mindre enn 50 % av fullt driftstilskudd», oppjusteres til 50 % med fortrinnsvis virkningsdato 1.1.2020, og innbakes i neste års budsjett og økonomiplan.»

Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Formannskapet tar statusbeskrivelsen til orientering.
 2. Alle de tre hjemlene (1 x 30 % og 2 x 40 %) som ble opprettet før det kom krav i ASA 4313 til kommunene om at «Det skal ikke inngås driftsavtaler som tilsvarer mindre enn 50 % av fullt driftstilskudd», oppjusteres til 50 % med fortrinnsvis virkningsdato 1.1.2020, og innbakes i neste års budsjett og økonomiplan.
   


 
  

PS 029/19  Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.02.19  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Arild K. Pedersen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
   
 
 

PS 030/19  Oppnevning av personlig vara i Innherred Interkommunale legevakt (IKS)  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Forslag vil komme i kommunestyrets møte.
   
 
  
 

PS 031/19  Lille New York AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Saksframlegg og vedlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Lille New York AS, org.nr. , gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
 2. Yahia Sisi og Abdalkarim Sis godkjennes om henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 4. Bevillingen trer i kraft når det er levert firmaattest.
   


   
    

PS 032/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Marit Voll:
Beklager at det ikke er lagt fram sak om fordeling av midler til de grendene det er vedtatt skolenedlegging og dette vil si at det tidligst vil bli behandlet i kommunestyret i mai.

Rådmann orienterte om:

 • Oppslag i avisen om misbruk av det kommunale nettet.
 • Møte med representanter fra Opplysningsvesenets fond, lokal kirkeverge og representant fra Nidaros Bispedømme om prestegården.
 • Rydder i gamle arkiv for å få det klart til avlevering – dette vil kreve en del midler.
 • Forbereder oss på prosessene investering i skolesektoren.
 • Boligdag 16. mars 2019 i Ørahallen. 
   


  
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 13.02.2020 08:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS