Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.2019

Utvalg:     Verdal formannskap - ekstraordinært
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        02.05.2019
Tid:           Kl. 09:00 - 13:25
Til stede:  9 representanter. Repr. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon etter sak 49/19 (etter lunch). Til stede 8 representanter


Sak 49/19 ble behandlet før sak 48/19. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Etter møtet orienterte ordføreren om:

 • Status teaterutdanningen. 
   

 
 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 041/19 Godkjenning av møteprotokoll 11.04.2019 Protokoll
PS 042/19 Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 043/19 Deltakelse i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023  Saksframlegg Protokoll
PS 044/19 Rekrutteringsanlegg i friidrett i Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 045/19 Høringsuttalelse - langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge  Saksframlegg Protokoll
PS 046/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 23.04.19  Saksframlegg Protokoll
PS 047/19 Fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen  Saksframlegg Protokoll
PS 048/19 Orientering - Protokoll
PS 049/19 Barnehagenotat - til diskusjon i formannskapet  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 02.05.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad  Utvalgssekretær   

 
 

PS 041/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 11. april 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 11. april 2019 godkjennes.
      
               
   

PS 042/19 Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
AP v/Bjørn Iversen viste til vedtektene og fremmet følgende forslag under pkt 3:
«Fra formannskapet oppnevnes ordfører og varaordfører.»

Det ble votert samlet over AP v/Bjørn Iversen sitt forslag under pkt. 3 og rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune etablerer et felles næringsfond med Levanger kommune.
 2. Fondet styres av to personer oppnevnt av formannskapet i Verdal og to personer oppnevnt av formannskapet i Levanger.
 3. Følgende personer oppnevnes fra formannskapet i Verdal kommune:
  Ordfører og varaordfører.
 4. Vedtekter for fondet som ligger vedlagt saken, vedtas.
   


  

 
PS 043/19 Deltakelse i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Verdal kommune søker om opptak til Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023.
  

 

PS 044/19 Rekrutteringsanlegg i friidrett i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Følgende arbeidsgruppe oppnevnes til å utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune:

 • Tor Dypdal – Holte og Ingeborg Østerås, Verdal friidrettsklubb.
 • Paul Elvebø, Verdal idrettsråd.
 • Bård Kotheim, John Olav Larsen og Frode Strand, Verdal kommune 
   

 
  

PS 045/19 Høringsuttalelse - langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Verdal kommune slutter seg til uttalelse avgitt av Regionalt pilegrimssenter Stiklestad vedrørende Langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge for perioden 2019-2037.
  

 

PS 046/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 23.04.19  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
«Det avgis høring til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og AP v/Bjørn Iversen sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Det avgis høring til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.
  

 

PS 047/19 Fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4-7: Forslag fremmes i kommunestyret.
   

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Siv Engelin om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden grunnet flytting.
 2. Emmanuel Glordy Bowah rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet resten av valgperioden.
 3. Varamedlemmer i kommunestyret rykker opp uendret rekkefølge.
 4. Nytt medlem i eldrerådet for resten av valgperioden:
 5. Ny 3. vara i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden:
 6. Ny 4. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:
 7. Ny 1. vara i utmarksnemnda for resten av valgperioden:
    
   

 

PS 048/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Status teaterutdanninga.
   

Rådmannen orienterte om:

 • Påskehelga. Den kommunale drifta har i det store og hele gått bra. Stor vannlekkasje håndtert.
 • Store planprosesser på gang:
  - Megakvartalet.
  - Domuskvartalet.
  - Ny E6.
  - Reg.plan Tromsdalen.
  - Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanene arealdel.
  - Økonomiplanprosessen.
 • Utbytte på kr 9,4 mill. fra NTE.
 • Lønnsforhandlinger sentralt. Nettopp enighet mellom LO og YS. Unio og Akademikerne har sagt nei – mekling pågår. Resultatet totalt sett er innenfor rammen fro frontfaget, 3,2 prosent.
 • Situasjoner med truende adferd overfor ansatte. 
   

   
   

PS 049/19 Barnehagenotat - til diskusjon i formannskapet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Repr. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon. Til stede 8 representanter.
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.   

 
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 07.05.2019 07:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS