Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 84/19 Økonomirapport etter andre kvartal 2019 og budsjettjusteringer

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2019/3036 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.08.2019 84/19
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Økonomirapportering og finansrapport 2. kvartal 2019 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 1B:
  - Budsjett IK, Kemner IKT og advokat reduseres med 620.000, budsjett for andel IK Innherred Innkjøp økes tilsvarende.Budsjett IK Innherred Innkjøp økes i tillegg med 207.000 kr som finansieres ved økte renteinntekter.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B:
  - Investeringer i anleggsmidler reduseres med 25,5 millioner
  - Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 5,1 millioner.
  - Bruk av bundne investeringsfond økes med 1 million
  - Bruk av lån reduseres med 21,4 millioner
  - Salgsinntekter på 0,8 mill og avdragsinntekter på 1,6 mill avsettes til ubundne investeringsfond med til sammen 2,4 mill.
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I samsvar med økonomireglementet avsnitt 4.2 skal det legges fram økonomirapporteringer kvartalsvis. Ihht finansreglementet avsnitt 10 skal også en egen finansrapport på kommunens aktiva og passiva inngå som en del av økonomirapporteringen.

Både i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Verdal kommunes investeringsbudsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av året, i hovedsak i form av forsinkelser, som er nærmere omtalt i økonomirapporten. Det foreslås også mindre endringer i driftsbudsjettet.

Saksopplysninger til budsjettendringer:
Endringene i driftsbudsjett (skjema 1A og 1B) innebærer at IK Innkjøp totalt er økt med 827.000 kr. Dette er i samsvar med styrevedtatt budsjett for innkjøpssamarbeidet, og i tråd med de langsiktige ambisjonene kommunestyrene har lagt for samarbeidet.

Økningen i renteinntekter på 207.000 skyldes økt rentenivå i 2019.

Endringene i investering (skjema 2A og 2B): Endringene i momskompensasjon har nullvirkning totalt. Endringen reduserer momskompensasjonsutgifter med 5,1 mill kr og reduserer moms­kompensasjonsinntekter med tilsvarende beløp.

Finansiering av årets egenkapitalinnskudd i KLP foreslås endret fra bruk av disposisjonsfond til bruk av ubundne investeringsfond. Denne endringen påvirker ikke oppstillingene i A- og B-skjema og er således kun til orientering. 

Vurdering: 
Med datagrunnlag for et halvt år har vi et sikrere grunnlag for å analysere årets drift og investeringer enn ved første kvartal. Samtidig er det også bare et halvt år igjen til å sette nye tiltak for å komme i balanse, slik at det haster å ta tak i utfordringene som beskrives i rapporten. Rapporten viser stort avvik mellom årsprognose og budsjett for deler av virksomheten. Det er stort sett det samme bildet som avtegnet seg i økonomirapport 1/19 og årsrapport fra 2018. Det kan derfor henvises til disse dokumentene for nærmere beskrivelse av detaljer.

Den samlede prognosen (A-skjema) viser et merforbruk på 16,8 mill kr. Fellesinntekter og utgifter viser samlet en merinntekt på 2,4 mill kr. Virksomhetenes prognoser (B-skjema) viser et samlet merforbruk på 19,2 mill. Det er en forverring på ca 6 millioner fra første kvartal. Som tidligere i år er det spesielt NAV og Hjemmetjenesten som utpeker seg med store negative avvik, men nå melder også teknisk drift om betydelig merforbruk. Merforbruket innenfor teknisk sektor kan knyttes til økte strømpriser. IKT-samarbeidet med Levanger estimerer merforbruk i størrelsesorden 5,7 millioner, hvorav Verdals andel utgjør 42,4%. Det er fortsatt under arbeid å etablere de riktige sammenhenger mellom deltakerkommunen og samarbeidet etter avvikling av samkommunen. Tidligere har andre betalingsstrømmer og et samlet samkommuneregnskap bidratt til at det samlede brutto forbruket ikke har vært tilsvarende synlig for ikt-tjenester.

Det er en bedring for skole SFO og institusjonsdrift. Årsak til merforbruk og tiltak er nærmere beskrevet i kapittel 2 i økonomirapporten.

I rapportering for første kvartal ble det konkludert med at ingen avvik for noen tjenesteområder var så store at situasjonen kunne sies å være ute av kontroll. Ved utgangen av andre kvartal måles det en klar forverring i årsprognose for hjemmetjenesten. Det er stort behov for oppfølging ut året for denne tjenesten. Det er også behov for analyse av denne tjenesten inn mot ny økonomiplan. For noen virksomhetsområder som eksempelvis Bo- og dagtilbud, er avvikene relativt små i forhold til totalt budsjettvolum. Det er brukt samme metodikk for måling av avvik som forrige kvartalsrapport. Prognosen er basert på måling av avvik hittil i år og prognose for avvik resten av året. Prognose for avvik andre halvår er satt opp i dialog med virksomhetslederne. Prognosen er basert på et asymmetrisk forsiktighetsprinsipp der usikre inntekter og virksomheter med mindreforbruk holdes utenfor beregning av avvik. Det sannsynlige årsresultatet er derfor normalt noe bedre enn prognosene.

De største avvikene og utviklingen:

Figur over de største avvikene


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.08.2019 14:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS