Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 95/19 Utvikling av Moparken del 2 - forurenset grunn

Saksbehandler : Oddvar  Govasmark

Arkivref : 2018/6739 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.08.2019 85/19
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Tiltaksplan for utskifting av forurensede masser i Moparken gjennomføres.
  2. Moparken opprustes videre etter vedtatte plan.
  3. Kostnadene med gjennomføring av tiltaksplanen innarbeides ved neste revidering av økonomiplan/budsjett.

Vedlegg: 

  1. Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan
  2. Bilde fra mars 2019
  3. Bilde fra april 2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Moparken er planlagt ombygd/utbygd i to byggetrinn, byggetrinn 1 ble ferdigstilt sommeren 2018. Byggetrinn 1 utgjør den vestlige delen av tomta, og adskiller dermed også byggetrinn 2 fra elva.

I forbindelse med gravearbeider i byggetrinn 2 ble det avdekt forhold som ga grunn til mistanke om forurenset grunn. I ett gravehull ble det funnet, i tillegg til søppel, oljelignende væske og det luktet olje.

Nærområdet:
Området ble utfylt på 1940 – 1960 tallet og ligger tett på utløpet til Verdalselva, som går ut til Kausmofjæra og til Trondheimsfjorden. Nedstrøms for tiltaksområdet ligger Ørin naturreservat i utløpet av Verdalselva. Naturreservatet ble opprettet i 1993, og er et delområde av Trondheimsfjorden våtmarkssystemer som er definert som et eget Ramsarområde. Området omfatter hele utløpet av Verdalselva.

Regler og myndighetskrav:
I samsvar med krav i forurensingsforskriftens kapittel 2 ble arbeidene stanset på grunn av mistanke om forurenset grunn og det ble bestilt miljøteknisk undersøkelse. Resultatet av undersøkelsen ved planlagt amfi var av en slik karakter at også resten av tiltaksområdet ble undersøkt. Ettersom den miljøtekniske undersøkelsen påviser forurensing, er det krav om utarbeidelse av tiltaksplan for håndtering av massene. Planen skal behandles av kommunen som forurensningsmyndighet etter forskriftens kapittel 2. Forurensingsforskriftens kapittel 2 knyttes til tiltak som skal utføres. Dersom det ikke skal utføres tiltak kan alikevel plikt til å rydde opp i forurenset grunn inntreffe men da etter forurensingslovens 7. Det vil si at kommunen som grunneier/ansvarlig forurenser har en selvstendig tiltaksplikt dersom forurensingen utgjør en risiko for helse eller miljø. Det er Fylkesmannen som utøver myndigheten etter forurensingslovens § 7 og som kan vedta pålegg om opprydding uavhengig av om det skal gjennomføres tiltak i det aktuelle området. I dette tilfellet er Fylkesmannen orientert om situasjonen, men har så langt ikke varslet pålegg om opprydding.

Omfang av forurensingen:
Miljøundersøkelsene avdekket forurensing i grunnen med særlig uakseptable verdier for benzen i området ved planlagt amfi. Bentzen kan muligens knyttes til oljeforurensning. I miljørapporten antydes det at bentzen kan stamme fra en punktkilde i området der det er planlagt amfi. Punktkilden kan for eksempel være nedgravde fat med olje og/eller drivstoff. Benzenforurensing ble ikke påvist i lignende grad i øvrige deler av tomta.

Analyseresultatene viser at øvrige deler av tomta er noe lettere forurenset enn det som ble påvist i den innledende undersøkelsen av amfiet. Det er likevel overskridelser i flere prøvepunkt med hensyn på akseptkriteriene for arealbruk park.

Om tiltaksplanen:
I korthet anbefales det i tiltaksplanen å skifte ut massene i sin helhet ned til uberørt grunn der amfiet er planlagt. Dette området er mest forurenset og i tillegg bør ikke amfiet fundamenteres på grunn med mye søppel med hensyn på setninger. Arealet er ca 1000 m2. Med anslått gjennomsnittlig dybde på masseutskiftingen til 2,2 meter og egenvekt på 2,0 blir det samlet ca 4400 tonn.

For deler av området anbefales det å la massene som ligger dypere enn 1 meter ligge uberørt. De deler av massene som ligger øverst og som er forurenset skiftes ut. Arealet er ca 3000 m2. Det aller øverste laget er rene masser og kan beholdes, dette laget vil ha varierende tykkelse fra noen cm til ca 50 cm. Med anslått gjennomsnittlig dybde på masseutskiftingen til 0,6 meter og egenvekt 2,0 blir det til sammen 3600 tonn.

I tillegg er det en sone rundt amfiet som skal vurderes særskilt under gravingen, denne sonen utgjør ca 500 m2. Uvisst hvor mye som må skiftes ut her, kan variere fra 50 cm dybde til ca 250 cm dybde. Med beregnet dybde på masseutskiftingen til 1 meter og egenvekt 2,0 blir det til sammen ca 1000 tonn.

Området lengst øst i parken er ikke berørt av hverken søppel eller forurensing, det vil si ingen særskilte tiltak. Areal ca 1500 m2.

Metall bør sorteres ut og leveres til gjenvinning, hvor mye dette dreier seg om er uvisst, men en kan anta 0,5 tonn. Samlet behov for deponi kan, dersom antagelsene over er rett, bli 8500 tonn.

Normalt burde det for mengder og vekt beregnes en faktor fra faste teoretiske masser til løse oppgravde masser, typisk med 1,25 for morene sand og grus. Imidlertid består en stor del av massene i dette tilfellet søppel som neppe er særlig komprimert. Det gjør at det velges å ikke benytte slik omregningsfaktor. Med blandet avfall kan også egenvekt med faktor 2,0 være noe høyt.

Vurdering:  
Kartlegging av forurenset grunn.
Moparken bør markeres i kommunens kartverk som «forurenset grunn» slik at en ved senere byggesaker eller reguleringssaker lettere kan ta hensyn til forholdene med miljøundersøkelsene og tiltak som er utført.

Kostnader:
Innherred Renovasjon har varslet at de kan ta imot forurenset masser fra Moparken. Massene kan dermed leveres i Skjørdalen. Pris for deponi er oppgitt av Innherred renovasjon til kr 686,25,- inkl.mva pr tonn. Dersom forutsetningene over stemmer blir samlet kostnad for deponering kr 5.833.125,- inkl.mva.
Kostnader med oppgraving, sortering (rene masser sorteres ut og blir igjen i parken), transport til mottak mm er grovt anslått til kr 975.000,- inkl.mva . Anslagene er usikker særlig med tanke på nødvendig tidsbruk med sortering.

Samlet kostnader for gjennomføring av tiltaksplanen er GROVT anslått til kr 6,81 mill kroner. Kostnader er beregnet inkludert mva.

I utgangspunktet er det den ansvarlige forurenser som skal bære kostnadene med opprydding i forurenset grunn.

I henhold til forurensningslovens § 7 er det den «ansvarlige for forurensingen» som skal sørge for tiltak som skal hindre at forurensing oppstår. Dersom forurensingen har inntrådt, skal han sørge for å treffe tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensingen. I korthet betyr det at forurenser skal betale. Imidlertid har dom i Høyesterett vurdert grunneiers ansvar. Spørsmålet for Høyesterett var om grunneieren kunne sies å ha «noe som kan medføre fare for forurensning», jf. forurensningsloven § 7, når eiendommen allerede var forurenset da han ervervet den. Dette besvarte Høyesterett bekreftende. Høyesterett uttalte at grunneieren er ansvarssubjekt, eventuelt ved siden av andre, og at det bare er i «helt spesielle tilfeller» dette kan tenkes ikke å gjelde. Der flere – både forurenser og grunneier – kan holdes ansvarlig, kan forurensningsmyndigheten velge hvem av disse som skal betale for oppryddingen. Ifølge Høyesterett kan det i tilfeller der en annen enn eier «klart peker seg ut som nærmere til å foreta effektive tiltak» etter omstendighetene være aktuelt å fravike dette utgangspunktet. I slike tilfeller kan det tenkes å innebære myndighetsmisbruk å rette krav mot grunneieren.

I dette tilfellet er det kommunen som er grunneier, noen andre som «klart peker seg ut som nærmere til å foreta effektive tiltak» kan vi ikke se at det er. Å starte en undersøkelse/etterforskning for å finne andre som klart peker seg ut som ansvarlig forurenser anses som lite hensiktsmessig etter så lang tid.

Det er muligheter for å søke miljødirektoratet om tilskudd til gjennomføring av oppryddingstiltak i grunn som er forurenset med helse- og miljøfarlige kjemikalier. Tilskuddsordningen er hjemlet i forskrift som tredde i kraft den 01.07.2015. Hjemmel for forskriften er gitt i stortingets årlige budsjettvedtak. Tildeling av midler for 2019 skal vurderes ut fra miljøhensyn, områdets prioritering og de kriteriene som er gitt i kapittel 1420 post 39, 69 og 79 i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon. Søknadsfristen for 2019 var i oktober 2018. Noen søknadsfrist for 2020 har vi ikke sett ennå.

Det vil bli undersøkt også andre muligheter for støtte til slik opprydding i gamle «miljøsynder».

Alternativ til gjennomføring av tiltaksplanen:
Forutsatt at forurensingen i grunnen ikke utgjør en risiko for helse eller miljø, og forurensningsmyndigheten ikke pålegger kommunen opprydding, kan planlagt tiltak avlyses eller utsettes. Det er imidlertid heller ikke kostnadsfritt. Materialer som stein etc. er innkjøpt og entreprenøren vil ha krav på vederlag for avlysning med tanke på «positiv kontraktsinteresse» (kontraktssummen er ca 8.000.000,- inkl mva). I tillegg bør parken tilsås eller bekles med ny plen. Samlet kan innkjøpte materialer og oppsigelse av kontrakt med entreprenør dreie seg om grovt anslått 3-4 millioner. Da blir kommunen eier av stein etc og kan gjenbruke den senere.

Uten opprydding vil området med forurenset grunn være uavklart og det vil lett bli mistenkt for å være kilde til enhver forurensing i Verdalselvas nedre del. Uten opprydding kan også publikum lett bli usikker på om området er tilstrekkelig trygt til den bruken som er planlagt (park). Det igjen kan medføre behov for framtidige undersøkelser og dokumentasjon med hensyn på miljøgifter i grunnen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler, etter en helhetsvurdering, at tiltaksplanen for opprydding gjennomføres og at Moparken opprustes etter vedtatte plan.

Kostnadene med gjennomføring av tiltaksplanen innarbeides i økonomiplanen. 
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.02.2021 09:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS