Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 86/19 Lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2019/3035 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.08.2019 86/19
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Tomt B («Planteskoletomta») velges som primær løsning for utbygging av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets.
 2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle om opsjon/kjøp av areal tomt B som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets, med to alternativer.
  a) Arealer for skoleformål
  b) Arealer for skoleformål og idrettsanlegg
 3. Det utarbeides forprosjekt som synliggjør begge alternativer.
   

Vedlegg: 

 1. Utredning - Lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets med notater/tillegg.
 2. Høringsuttalelser
 3. Tilleggsutredning for lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets. Eksisterende skoletomt og Planteskoletomta. 05.08.2019
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Samlet saksframstilling i formannskapet 61/19. 
 
Saksopplysninger: 
Status i arbeidet med lokalisering/tomtevalg av ny skole for Stiklestad og Leksdal skole ble lagt fram for formannskapet 6.6.19 – PS 61/19. Saken ble tatt til orientering.

Utredning
Sweco ble i etterkant av vedtak i kommunestyret (PS 28/18) engasjert til å gjennomføre utredning om lokalisering. Utredninga kartla dagens skole- og idrettssituasjon, tomteforslagene, behovsanalyse og konseptuelle vurderinger. Vedlegg til utredninga var nærmere vurdering av infrastruktur, grunnforhold og geoteknisk forhold. For hvert enkelt tomteforslag ble det av Sweco kartlagt en rekke elementer: Planstatus, eierforhold, grunnforhold, terrengforhold, jordbruk, skogbruk, kulturminner, biologisk mangfold, høyspent, nærmiljø, målpunkt, gange og sykkel, kollektivtrafikk, biltrafikk og parkering.

Arealbehovet for skolebygg og idrettsanlegg ble kartlagt som grunnlag for tomteforslagene.

Skole:
Skolebygg 3,6 dekar (daa), uteområde 13,5 daa, parkering inkl. sykkelparkering 1,2 daa.
I tillegg kommer også arealer for infrastruktur, herunder bussløsning og av- og påstigning for foreldrekjøring. Grovt regnet ligger arealbehovet for skole på i overkant av 20 daa.

Skole med idrettsanlegg:
11'er og 7'er fotballbane, klubbhus, friidrettsbane, basishall og klatrehall: 17,6 daa.
I tillegg kommer også arealer for infrastruktur, herunder bussløsning og av- og påstigning for foreldrekjøring. Grovt regnet ligger arealbehovet for skole med idrettsanlegg på rundt 40 daa.

Høringsuttalelser:
Utredning av de fem tomtene ble lagt ut på høring 12.3.19 med frist 1.5.19. Det ble mottatt 17 uttalelser i saken.

Tomt A eksisterende tomt, tomt B Planteskoletomta, tomt C ved vannverket, tomt D ved Volhaugvegen.
Kart som viser lokalisering til de 4 aktuelle tomtene

Oppsummering av uttalelser i saken.
Nedenfor er det gjort en oppsummering av de viktigste innspillene i saken, fra både faginstanser og høringsuttalelser. Rådmannen henviser til vedleggene for nærmere detaljer.

Tomt C og D
Det er sterke faglige innspill, og klare tilbakemeldinger fra brukere av skolene, som tilsier at alternativ C og D utelukkes. Mattilsynet og teknisk drift i kommunen har klare motforestillinger med bakgrunn i drikkevannshensyn – Mattilsynet vil vurdere innsigelser. Fylkesmannen er svært kritisk til en eventuell videreføring av disse to alternativene pga. dyrkajord. Landbruk, miljø og naturforvaltning, Verdal kommune, mener C og D er uegnet til lokalisering pga. dyrka jorda. Verdal Bondelag er skeptisk pga. tap av dyrka mark. Fylkeskommunen fraråder å bruke C pga. nærhet til gravfeltet på Hallem. Brukere av skolen som elevene og FAU ved skolene, og forbundene ved Stiklestad skole, mener at lang avstand til Stiklestad, infrastruktur og trafikkmessige hensyn tilsier at C og D er uaktuelle.

Tomt A og B
Det er faglige innspill, og tilbakemeldinger fra brukere av skolen, som tilsier at tomt A eller B er aktuelle i saken videre. Det trekkes fram nærheten til Stiklestad og sambruk med SNK, museèt og kirka, og god infrastruktur. Størrelsen og terrenget er fordel med planteskoletomta. Idretten har behov for 17,6 daa tomt, sambruk med skolen er en mulighet hvis det velges. Det har kommet uttalelser om skepsis til forurensning på tomt B, og forutsetninger om at tomta ikke blir farlig å bruke. Det er etter miljøtekniske grunnundersøkelser gjort av Sweco funnet utbredt, men lett grunnforurensning, i undersøkelsesområdet. Fylkesmannen har en uttalelse til forurensninga på tomta: «Det må utarbeides en tiltaksplan, og det må da gjøres tilleggsprøvetakning i henhold til veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Fylkesmannen som miljømyndighet ser ingen problem med å legge skolen her dersom massene fjernes i henhold til veilederen ut fra planlagt arealbruk («boligområder, barnehage og skoler»).» Det er gjort et kostnadsoverslag av Sweco, se utredning tomt B planteskole.

Ved formannskapets behandling av saken 6.6.19 ble det gitt tilbakemelding om å gå videre med tomtene A og B, og det ble gjort en ytterligere utredning for de to alternativene.

Tilleggsrapport
Sweco ble engasjert for å følge opp utredningsrapporten med en tilleggsutredning for alternativene A og B. Tilleggsutredning for lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets. Eksisterende skoletomt og Planteskoletomta.

For å kunne gjennomføre videre utredninger uten å gå for detaljert til verks, er det tatt utgangspunkt i utfordringene som knytter seg til hver tomt, som ble definert i hovedrapporten «Lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets» (Sweco, 2019). Utfordringene som skiller alternativ A fra alternativ B er fokusområder for tilleggsutredningen. Dette betyr at utfordringer som knytter seg til blant annet trafikksikkerhet og trafikkløsninger ikke blir vurdert her, da disse anses å være noenlunde de samme for begge alternativene.

For tomt A ble fire utfordringer utredet nærmere:

 • Tomtas størrelse/jordvern
 • Anleggsperiode
 • Grunnforhold
 • Arkeologiske registreringer
   

Tabellen viser konsekvensvurdering av aktuelle tema/tiltak i forbindelse med eksisterende skoletomt.

Tema/tiltakLavMiddelsHøy
Størrelsen på eksisterende skoletomt/jordvern   Fremtidig utvidelse/utviklingblir vanskelig/uaktuelt på grunn av sprengt kapasitet og jordvern  Ikke få dekket alle behov/oppnå optimal løsning på grunn av begrensninger knyttet til tomta (jordvern og størrelse) 
Opprettholde skoleundervisningen i en eventuell anleggsperiode på eksisterende skoletomt    Elevene mister hele- eller store deler av tilgjengelig uteareal/lekeareal i anleggsperioden*   
    Krevende skolehverdag for elevene med støv og støy fra anleggsarbeid i anleggsperioden*   
    Forverret trafikksituasjon med anleggstrafikk på tomta i anleggsperioden*   
Det må påregnes en arkeologisk registrering på området som er aktuelt for utvidelse  Ved gjennomføring av enarkeologisk registrering må man beregne en kostnad på 120 000 – 200 000 kr.  Ved funn av nye kulturminner:Dispensasjon for utgraving avkulturminner. Utgravinger kan være tids- og kostnadskrevende  Ved funn av nye kulturminner:Avslag på dispensasjonssøknad, som deretter kan medføre full stans i utbyggingen 
Det må gjennomføresgrundige grunnundersøkelser i forbindelse med utvidelse av eksisterende skoletomt  Kostnad på 300 000 –500 000 kr. må påberegnes for å gjennomføre grunnundersøkelser, avhengig av utvidelsens størrelse og omfang  Hvis det skal bygges på- eller i umiddelbar nærhet av SVV kvikkleiresone, MÅ det gjøres tiltak Ved kvikkleireskred kanområdet sør for eksisterende skole bli komplett skadet. I verste fall kan skadene også trekke seg opp til eksisterende skole, med alvorlige konsekvenser
  Brokskitbekken måerosjonssikres. Pågående arbeid  Hvis sikkerhetssone på 1,4 ikke oppnås, må det gjennomføres tiltak for å «vesentlig forbedre» områdestabiliteten  Evt. tiltak i form av kalkpeling blir kostnadskrevende: Ved valg av korte peler vil prisen variere mellom 5,2 – 8 mill. Ved valg av lengre peler vil prisen variere mellom 7 – 11 mill 
    Ved eventuelle tiltak for å forbedre områdestabilitetenkan man raskt komme i konflikt med registrerte kulturminner. Vanskeliggjør de rimeligste tiltaksmulighetene   

* Da anleggsarbeidet med eventuelt ny skole på Eksisterende skoletomt foregår i en begrenset periode, vurderes konsekvensene knyttet til dette som middels.

Tabellen viser konsekvensvurdering av aktuelle tema/tiltak i forbindelse med Planteskoletomta.
For tomt B ble en utfordring utredet nærmere.

Tema/tiltakLavMiddelsHøy
Det må gjennomføressupplerendeprøvetakinger påPlanteskoletomta for åtilfredsstilleMiljødirektoratets krav til prøvetetthet Kostnader som knytter seg til supplerende prøvetaking: minimum 150 000 kr. for område A, og minimum 200 000 kr. for område A, B, C  I verste fall vil nye prøver på området vise at forurensningen er mer utbredt enn først antatt, og mer masser vil måtte fjernes: For område A: 1900 – 3800 m3 (2-4 mill.). For område B og C: 1300 – 2700 m3 (1,5-3 mill.)  
  Fra resultatene av den første prøvetakinga, er det anslått at rundt 900 m3 masser må fjernes. Med en kostnad på ca. 1 mill. Dette gjelder for område B.     

Faglig anbefaling
På dette tidspunktet i prosessen er det en god del usikkerheter knyttet til hvert tomteforslag. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser for hver tomt, dog av forskjellig karakter; grunnundersøkelser og arkeologisk registrering for Eksisterende skoletomt, og supplerende prøvetaking på Planteskoletomta. I verste fall vil begge tomteforslagene få store kostnadsmessige konsekvenser, avhengig av hvilke funn som blir gjort. Det er imidlertid enighet om at både kvikkleireproblematikken og forurensningsproblematikken kan løses, og at det er mulig å bygge skole med eller uten idrettsanlegg på begge tomtene uavhengig av hva funnene viser. Sannsynligheten for at kvikkleireproblematikken på Eksisterende skoletomt (vurdert til høy konsekvens) slår til, er imidlertid, slik Sweco vurderer det, dokumentert høyere enn sannsynlighet for at «worst case scenario» for forurensningsproblematikken på Planteskoletomta (vurdert tilmiddels konsekvens) inntreffer.

Videre forskjeller mellom tomteforslagene er at det knytter seg ytterligere utfordringer og usikkerheter til Eksisterende skoletomt. Utfordringer det kan være vanskeligere å gjøre noe med. Til syvende og sist vil man ha flere muligheter, på flere områder, på Planteskoletomta;

 • Større muligheter for gode løsninger pga. tomtas plassering og størrelse/form.
 • Mindre usikkerheter underveis i prosessen og mindre sjanse for alvorlige konsekvenser underveis. F.eks. stans i utbygging, store kostnader knyttet til kulturminner, områdeskred.
 • Ingen jordvernproblematikk
 • Ingen kulturminneproblematikk
 • Større muligheter for eventuell fremtidig utvikling
 • Mer skånsomt for elevene i anleggsperioden
   

Med bakgrunn i dette og tidligere utredninger som er gjort, er Swecos faglige anbefaling å velge planteskoletomta for ny skole med eller uten idrettsanlegg. Det er større usikkerhet knyttet til eksisterende skoletomt, og eventuelle konsekvenser er større.

Tomtepris
Med bakgrunn i de innkomne uttalelser og utredning/anbefaling fra Sweco, vil rådmannen foreslå at tomt B velges som tomt for ny skole. På denne bakgrunn har det vært møte med de to grunneierne av tomt B. Begge har i etterkant gitt tilbakemelding på et prisforlangende med kr. 550 kr/kvm.

Eiendommene er på ca 23 daa og 29 daa. Hvis vi tar dette utgangspunktet blir prisen for eiendommene:
23 000 kvm x 550 kr/kvm = 12 650 000 kr.
29 000 kvm x 550 kr/kvm = 15 950 000 kr.

Grovt regnet ligger arealbehovet for skole på i overkant av 20 daa.
Grovt regnet ligger arealbehovet for skole med idrettsanlegg på rundt 40 daa.

Kart for Planteskoletomta

Kart over Planteskoletomta

Vurdering:
Ut fra de faglige anbefalinger i rapport fra Sweco og høringsuttalelser i saken, foreslår rådmannen at tomt B velges som tomt for ny skole.


 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.08.2019 15:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS