Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 87/19 Sluttbehandling Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksbehandler : Marthe Leistad Bakken

Arkivref : 2019/673 - /141

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.08.2019 87/19
Kommunestyre 26.08.2019   

 

Rådmannens innstilling: 
Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner» med følgende endringer:

Tillegg til kap. 4 Planprosess og opplegg for medvirkning:

Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Bane NOR o.l. vil bli kontaktet direkte for deltakelse, orienteringer og avklaringer underveis i planprosessene. Kommunen vil bruke Regionalt planforum aktivt i planprosessene. 

Vedlegg: 

 1. Høringsforslag til Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner.
 2. Hovedpunkter høringsinnspill og tidligere innspill til endret arealbruk 
 3. Kart innspill til endret arealbruk 
 4. Høringsinnspill 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.2008

Plan- og styringssystemet
 
Saksopplysninger: 
Formannskapet behandlet i sak 055/19 i møte 16.05.2019 forslag til felles planprogram for følgende planer som skal revideres eller utarbeides:

 • Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
 • Kommuneplanens arealdel, revidering
 • Kommunedelplan helse, omsorg og velferd, revidering
 • Kommunedelplan oppvekst, revidering
 • Kommunedelplan kultur, revidering
 • Kommunedelplan næring, revidering
 • Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny

Formannskapet gjorde følgende vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Verdal, datert 4. mai 2019», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.»

Arbeid med ny kommunal planstrategi vil samordnes med øvrige planprosesser og vedtas i forkant av ny kommuneplan. Nytt kommunestyre skal ha en tydelig rolle i utarbeidelsen av planstrategien.

Planprogrammet er en plan for planprosessen. Det skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, frister og deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sikre offentligheten mulighet til å påvirke innholdet i det videre planarbeidet.

Fristen for høringsuttalelser var satt til 6. juli 2019. Ved fristens utløp er det mottatt 19 uttalelser. Det er tidligere mottatt 7 innspill til endringer av arealbruk. Alle innspillene er gjennomgått og vurdert i forhold til endringsbehovet i planprogrammet. Vurderingene fremgår av vedlegg nr. 3. Innspill til endret arealbruk er samlet i kart i vedlegg 4. 

Vurdering:
I vedlegg nr. 3 er det vurdert endringsbehov i Planprogrammet som må innarbeides. Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene.

Både Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune anbefaler i sine høringsuttalelser at Verdal kommune bruker Regionalt planforum aktivt i planprosessene. Regionalt planforum er en møteplass mellom kommunene og det regionale nivået for diskusjon, samhandling og avklaring rundt større plansaker. Planforum er forankret i Plan- og bygningslovens § 5-3.

Bane NOR anses for å være en viktig aktør i planprosessene og bør kontaktes direkte for deltakelse, orienteringer og avklaringer i planprosessen.

Det foreslås derfor følgende endringer og tillegg:
Tillegg til kap. 4 Planprosess og opplegg for medvirkning:

Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Bane NOR o.l. vil bli kontaktet direkte for deltakelse, orienteringer og avklaringer underveis i planprosessene. Kommunen vil bruke Regionalt planforum aktivt i planprosessene.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2021 14:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS