Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 88/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land - høring

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2019/3110 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.08.2019 88/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Verdal kommune er tilfreds med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land har utelatt Hyllfjellet, Sognavola og Markavola som aktuelle fremtidige utbyggingsområder for vindkraft. Dette er helt i tråd med kommunestyrets enstemmige vedtak i PS 91/14 (08.12.2014) der Verdal kommune fraråder at det gis konsesjon til ES Wind Norway for utbygging i nevnte område.
   
 2. Verdal kommune fraråder for øvrig Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) foreslåtte ramme for nye vindkraftutbygginger på land i Trøndelag, med følgende begrunnelse:
   
  a) Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.
   
  b) Med dagens utbygde og konsesjonsgitte anlegg har Trøndelag tatt sin del av vindkraftutbygging på land så langt. Kunnskap fra den pågående utbygginga av vindkraft i Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det eventuelt er aktuelt å vurdere ytterligere vindkraftsatsinger i fylket. Imidlertid kan det åpnes for utredning om konsekvensene ved planmessig utbygging av havbasert vindkraft, da dette nok også er konfliktfylt og kan ta tid.
   
  c) De tre områdene NVE foreslår utbygd på land i Trøndelag (benevnt Namdal, Indre Sør-Trøndelag, og grenseområdene mellom Trøndelag og Møre) er de mest myrrike delene av fylket (og Norge). NVEs forslag har ikke vurdert de klimamessige konsekvenser av inngrep i myr og våtmarker, noe som vil frigjøre mye karbon i jordsmonnet ut i atmosfæren. Videre vektlegger NVEs forslag i altfor liten grad truslene for artsmangfoldet, i tillegg til at det er tatt lite hensyn til regionale friluftsinteresser, inkludert jakt, fiske og naturbasert reiseliv.
   
  d) NVEs forslag sier ikke noe om omfanget av fremtidig vindkraft, hverken nasjonalt eller i hvert av de utpekte områdene, Det er en svakhet at den nasjonale rammen mangler en klar kobling til fremtidige produksjonsmål for vindkraft, ikke minst sett opp mot antatt fremtidig energibehov og potensial for annen energiproduksjon og ikke minst energisparing/-effektivisering.
   

Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

NVEs faglige forslag forelå i rapportform 1. april 2019, og der ble det pekt på 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Tre av disse områdene ligger helt eller delvis i Trøndelag:

 • Namdal
 • Indre Sør-Trøndelag
 • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
   

De forslåtte utredningsområdene i Trøndelag utgjør til sammen 11.163 kvadratkilometer, dvs. om lag 27% av fylkets areal og over en tredjedel (34,3%) av de totale utredningsområdene i Norge. Til sammenlikning utgjør Trøndelag 10,7% av fastlands-Norge i areal.

I kapittel 45, 46 og 47 i nasjonal ramme for vindkraft på land, beskriver NVE de tre utpekte områdene i Trøndelag hhv. på følgende måte:

Områdenavn: Namdal
Størrelse:
6581 km²

Begrunnelse: Namdalsregionen har veldig gode produksjonsforhold for vindkraft. I et kraftsystemperspektiv er området middels egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. Det er per i dag flaskehalser i transmisjonsnettet, men Statnett har konsesjon til flere tiltak som på lengre sikt kan forbedre nettkapasiteten til ny produksjon i området. I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser, og de viktigste interessene er knyttet til sørsamisk reindrift. Søknaden om Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal ble i 2016 avslått på grunn av samlet belastning for reindriftsinteresser. Området er imidlertid stort, og vi mener at det enkelte steder i dette området bør kunne bygges ut vindkraftverk med akseptable virkninger for reindriften. Til tross for middels nettkapasitet per i dag, framstår Namdal som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen.

Egnede vindkraftverk: Dette området er relativt stort, og det kan i teorien bygges både store og små vindkraftverk mange steder. På grunn av samlet belastning for reindriften, bør det ikke være aktuelt med mange store vindkraftverk som påvirker de samme reinbeitedistriktene. Per i dag er også nettkapasiteten en faktor

Områdenavn: Grenseområde mellom Trøndelag og Møre.
Størrelse:
3036 km²

Begrunnelse: Det utpekte området har gode produksjonsforhold for vindkraft. Også i et kraftsystemperspektiv er området veldig godt egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser, blant annet knyttet til Forsvaret og friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv framstår dette området derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging.

Egnede vindkraftverk: I dette området er det i teorien plass til flere større vindkraftverk. Arealene som har plass til store vindkraftverk har imidlertid også i flere tilfeller viktige friluftslivsinteresser. Det samlede arealet er likevel så stort at det kan være mulig å identifisere mange steder med potensial for vindkraftverk av varierende størrelse. På grunn av topografien i området er fjellområdene mest aktuelle for vindkraft-utbygging.

Områdenavn: Indre Sør-Trøndelag
Størrelse:
3275 km²

Begrunnelse: Indre Sør-Trøndelag har veldig gode produksjonsforhold for vindkraft. I et kraftsystemperspektiv er området godt egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunns-interesser knyttet til blant friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Unntaket er områder med samisk reindrift, der vindkraftverk i tillegg kan påvirke reindriften. Hensynet til reindriften er viktig, men vi mener det kan være mulig å finne steder der vindkraftverk kan gi akseptable virkninger. Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Indre Sør-Trøndelag derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen.

Egnede vindkraftverk: I dette området er det i teorien plass til flere større vindkraftverk. Områdene som har plass til store vindkraftverk er imidlertid også i flere tilfeller viktige friluftslivs- eller reinbeiteområder. Det samlede arealet er likevel så stort at det kan være mulig å identifisere mange steder med potensial for vindkraftverk av varierende størrelse. Vindkraftverk er mest aktuelt i fjellområdene, som mange steder har en lite krevende topografi.

For nærmere utdyping og kart over områdene vises det til s. 134-153 i NVEs forslag.

I høringsbrev av 1. april 2019 var høringsfristen satt til 1. august 2019. Etter at en rekke høringsinstanser ba om lengre høringsfrist, ble fristen utsatt til 1. oktober 2019.

Verdal kommunes høringsuttalelse vil også bli oversendt til ledelsen i E.ON Wind Norway, tiltakshaver for omsøkt vindkraftverkutbygging på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, til orientering.

Vurdering: 
Verdal kommunestyre uttrykte allerede i desember 2014 et klart nei til vindkraftutbygging i Verdal kommune (PS 91/14). Kommunen var da høringsinstans som følge av at daværende ES Wind Norway søkte NVE om konsesjon for bygging og drift av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk. Søknaden tar utgangspunkt i en eksempelløsning med totalt installert effekt på 280,5 MW. Det søkes samtidig om nødvendig infrastruktur som adkomstveier, interne veier og installasjoner for kraftoverføring og nettilknytning.

Søknaden er fortsatt ikke ferdigbehandlet i NVE, men siden NVE selv ikke peker på området som en del av den nasjonale rammen for vindkraft på land, og det faktum at et enstemmig kommunestyre har sagt nei til vindkraftutbygging i omsøkte områder, forventer kommunen at konsesjon ikke vil bli gitt.

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land er et grundig og omfattende utredningsarbeid som på mange områder fortjener ros. Forslaget er imidlertid ikke uten svakheter, deriblant bør følgende kritiske merknader anføres:

 • NVEs forslag antyder ikke noen mål omfanget av vindkraft, verken nasjonalt eller i hvert av de utpekte områdene. Slik er det en svakhet at den nasjonale rammen mangler en tydelig kobling mot framtidige produksjonsmål for vindkraft, målt i forhold til antatt framtidig energibehov og potensial for annen energiproduksjon og energisparing/-effektivisering. Slik materialet foreligger, er det vanskelig å se nødvendigheten av så store inngrep som det her er snakk om.
   
 • Fylkesrådmannen i Trøndelag har i sin utredning til høringssvar (PDF) sannsynliggjort at de vindkraftanleggene som er igangsatt per mars 2019 nesten vil tredoble produksjonen fra vindkraft til om lag 15% av samlet elproduksjon, noe som i praksis vil skape et kraftoverskudd i Trøndelag. En trenger heller ikke ytterligere vindkraftutbygging for å dekke Norges fremtidige kraftbehov. Spørsmålet blir dermed hvor mye kraft Norge skal eksportere. Slik materialet foreligger, er det vanskelig å se for seg nødvendigheten av så store inngrep som det legges opp til i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.
   
 • Det er åpenbart at Trøndelag har gode vindressurser, og i et globalt perspektiv er det et udiskutabelt behov for mer fornybar energi. Det er imidlertid grenser for hvor omfattende natur- og arealinngrep Trøndelag skal ta for å dekke et globalt kraftbehov. NVEs tre utredningsområder i Trøndelag utgjør 34,3% av de totale utredningsområdene i Norge. I tillegg kommer areal for et større antall allerede utbygde og konsesjonsgitte anlegg. Til sammenligning utgjør Trøndelag bare 10,7% av fastlands-Norge i areal. Trøndelag vil med de allerede igangsatte og konsesjonsgitte anleggene bli en betydelig eksportør av fornybar energi. Under henvisning til denne uforholdsmessig store arealbelastningen, de mange allerede godkjente anleggene og øvrige negative konsekvenser for reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder, kan det argumenteres med at Trøndelag i denne omgang allerede har gjort sitt på dette feltet i den viktige klimadugnaden. Følgelig bør ytterligere vindkraftutbygginger på land i Trøndelag frarådes.
   

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.08.2019 09:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS