Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 89/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 06.08.19

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.2019 89/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 06.08.19):
Liste over høringssaker kommer.

HøringDepartementFrist
Høring – NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats  Finansdepartementet  29.08.2019
Høring - Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy  Samferdselsdepartementet   01.09.2019
Høring endring i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning  Kunnskapsdepartementet 01.09.2019
Høring om forslag til endringer i skikkethetsforskriften - innføring av skikkethetsvurderinger for master i barnevern og utdanning av musikkterapeuter  Kunnskapsdepartementet 01.09.2019
Høring - prioritetsrekkefølge for kreditorer etter BRRD artikkel 108  Finansdepartementet   01.09.2019
Høring: Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett  Justis- og beredskapsdepartementet  01.09.2019
Høring - bekjempelsesplan for pankreassykdom (PD) Nærings- og fiskeridepartementet 01.09.2019
Høring - forslag til regler for lånebasert folkefinansiering Finansdepartementet  01.09.2019
Tilleggshøring - Forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken  Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
01.09.2019

Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Kunnskapsdepartementet 02.09.2019 
Høring - forslag til forskrifter om sektoravgift for myndighetenes arbeid mot ulovlig handel med tobakksvarer Helse- og omsorgsdepartementet 09.09.2019  
Høring - begrensning av rentefradraget - lov- og forskriftsendringer Finansdepartementet  10.09.2019   
Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
10.09.2019
Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m. Justis- og beredskapsdepartementet  13.09.2019 
Høring - forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel Justis- og beredskapsdepartementet  13.09.2019 
Høring om endringer i alkoholloven – Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri Helse- og omsorgsdepartementet 13.09.2019 
Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv. Arbeids- og sosialdepartementet  15.09.2019 
Høring - Endring av naturskadeerstatningsforskriften § 20 – Vedtaksmyndigheten i Klagenemnda for naturskadesaker m.m. Landbruks- og matdepartementet  16.09.2019
Høring forskrift om opptak til høgre utdanning for opptaksåret 2020-2021 Kunnskapsdepartementet 16.09.2019
Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Helse- og omsorgsdepartementet 19.09.2019
Høring – gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning Finansdepartementet  23.09.2019
Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for omstilling og konkurranseevene Kunnskapsdepartementet 23.09.2019 
Høring – Endringer i salær- og stykkprisforskriften knyttet til advokaters godtgjøring av arbeid med anke Justis- og beredskapsdepartementet  24.09.2019
Høring - forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Øst-Finnmark Nærings- og fiskeridepartementet 25.09.2019
Høring - ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) Justis- og beredskapsdepartementet  26.09.2019
Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv. Helse- og omsorgsdepartementet 26.09.2019
Høring - utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip Nærings- og fiskeridepartementet 27.09.2019
Høring om behandling av forbrukerklager Barne-og familiedepartementet 30.09.2019
Høring - Tilpasninger i kapitalkravene for banker Finansdepartementet  30.09.2019
Høring - forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2015/2365 om verdipapirfinansierings-transaksjoner (SFTR) Finansdepartementet  01.10.2019
Høring - endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler Finansdepartementet  01.10.2019
Høring av endringer i rovviltforvaltningen Klima- og miljødepartementet 01.10.2019
Høring av NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland Helse- og omsorgsdepartementet 01.10.2019
Høring - kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner Justis- og beredskapsdepartementet   01.10.2019 
Høring - plikt til lydopptak ved yting av investeringstjenester mv. Finansdepartementet   01.10.2019 
Høring - gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet Finansdepartementet  01.10.2019
Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv. Helse- og omsorgsdepartementet  01.10.2019 
Høring - Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie Helse- og omsorgsdepartementet  01.10.2019  
Høring - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur Samferdselsdepartementet  01.10.2019  
Høring - forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. Landbruks- og matdepartementet  01.10.2019 
Høring - Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme Klima- og miljødepartementet 04.10.2019
Høring - forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.) Justis- og beredskapsdepartementet   10.10.2019
Høring - Endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
14.10.2019
Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker Justis- og beredskapsdepartementet   15.10.2019
Høring - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
21.10.2019
Høring - gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Finansdepartementet  24.10.2019
Høring - utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år Helse- og omsorgsdepartementet  25.10.2019
Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige Barne-og familiedepartementet 31.10.2019
Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova Olje- og energidepartementet 01.11.2019
Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) Helse- og omsorgsdepartementet  04.11.2019
Høring - Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
15.11.2019
Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov Justis- og beredskapsdepartementet   02.12.2019
Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Kulturdepartementet 02.12.2019
Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet  16.12.2019

 
Vurdering:

Rådmannen tilrår at det ikke avgis høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedtar formannskapet at det skal avgis uttalelse til noen av de framlagte høringer, må det grunnet valgavvikling, gis fullmakt til administrasjonen å avgi uttalelse da det neste ordinære formannskap er den 24. oktober 2019. Dette gjelder selvfølgelig ikke de høringer som har høringsfrist etter denne dato.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.08.2019 17:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS