Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.09.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 21.09.2017 
Tid           : 09:00 - 13:35
Til stede  : 9 representanter. Bjørn Iversen fikk permisjon under sak 95/17 og forlot møtet etter sin orientering. Til stede 8 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon under sak 94/17. Til stede 7 representanter.

 

Det ble i starten av møtet orientert om:

Sak 94/17 ble behandlet etter sak 95/17.

 
Sakliste som PDF   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 89/17 Godkjenning av møteprotokoll 31.08.2017 Protokoll
PS 90/17 Brann- og redningsberedskap i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 91/17 Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku Saksframlegg Protokoll
PS 92/17 Historiske markeringer i 2018 i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 93/17 Ungdommens hus Verdal - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 94/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 95/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 21.09.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

PS 089/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.09.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 31. august 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 31. august 2017 godkjennes.
 
      
  
   

PS 090/17 Brann- og redningsberedskap i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.09.2017

BEHANDLING:
Referat fra drøftingsmøte med Fagforbundet Verdal ble utdelt i møtet.

Ordfører delte ut notat fra Brannmannskapenes forening Verdal.

H v/Silje Sjøvold fremmet følgende tilleggsforslag
«5) Rådmannen bes legge frem en sak om fremtidens brannvesen som vurderer fremtidig kompetansebehov og organisering i tråd med «Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet.» Det søkes prosesser mellom kommunene Verdal, Levanger, Frosta og Stjørdal for vurdering av muligheter for felleskap mellom disse kommunene i tråd med de fremtidsperspektiver som legges til grunn nasjonalt.

6) Det legges frem en totaloversikt over organisatoriske, økonomiske og kvalitetsmessige konsekvenser ved etablering av felles brannstasjon mellom Verdal og Levanger kommuner. Både heltidskasernert mannskap og dagkasernert mannskap med deltidsstyrke vurderes. Eventuell lokalisering ved en slik etablering vurderes i sammenheng med avklaring av trasévalg for ny E6.»

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
Det etableres et selskap etter kommunelovens §27 sammen med Levanger kommune, hvor mannskapene tilsettes i selskapet ut fra beredskap med deltidsstyrke i Verdal. Styret ledes av de to rådmennene. Ansatte har møte- og talerett og med Brannsjef som daglig leder. Selskapsdannelse i h.h.t. kommuneloven § 27 legger virksomheten så nært opp mot ordinære kommunale styringslinjer som mulig, og gir fleksibilitet for videre utvikling.»

Votering:

 • Alternativ votering mellom forslag fra SV og rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 – der rådmannens forslag ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra SV.
 • Høyres forslag til nytt pkt. 5 – falt med 2 mot 7 stemmer.
 • Høyres forslag til nytt pkt. 6 – falt med 2 mot 7 stemmer.
 • Rådmannens forslag til innstilling inkludert vedtatt pkt. 2 – enstemmig vedtatt. 
   

INNSTILLING:    

 1. Det er viktig å få etablert en bærekraftig løsning fra 1. januar 2018 og samtidig være organisert på en slik måte at vi kan være del av, og ha fleksibilitet til, de nye diskusjoner som vil komme om organisering framover i tid – jf Brannstudien.
 2. Det etableres et selskap etter kommunelovens §27 sammen med Levanger kommune, hvor mannskapene tilsettes i selskapet ut fra beredskap med deltidsstyrke i Verdal. Dette ledes av et styre på fem personer, og med Brannsjef som daglig leder. Selskapsdannelse i h.h.t. kommuneloven § 27 legger virksomheten så nært opp mot ordinære kommunale styringslinjer som mulig, og gir fleksibilitet for videre utvikling.
 3. Det skal være brannstasjon for deltidsmannskap i Verdal kommune. Kostnader for å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg inntas i økonomiplan 2018 – 2021. I denne prosessen må logistikk og bygninger sees i sammenheng med øvrig kommunal tjenesteproduksjon.
 4. Vedtekter og ressursfordelingsmodell utarbeides til egen sak i kommunestyret i oktober/november.
   


 
  
   

PS 091/17 Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.09.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.
 
   
  
  

PS 092/17 Historiske markeringer i 2018 i Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.09.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort om kommunal medvirkning til de tre historiske markeringene i 2018: 300 årsmarkering for karolinernes hærtog i Trøndelag, 125 år siden Verdalsraset og 110 år siden Paul Okkenhaug ble født.
 2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kostnadene i tråd med perspektivene i denne saken i budsjett for 2018 med inntil kr 500.000,-. Kommunal medvirkning i prosjektene innebærer engangskostnader, slik at disposisjonsfond kan benyttes som finansieringskilde.
   


    
  

PS 093/17 Ungdommens hus Verdal - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.09.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Sluttrapporten tas til orientering.
 


    
  

PS 094/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.09.2017

BEHANDLING:
Bjørn Iversen og Tor-Petter Abelsen
fikk permisjons og forlot møtet.
Til stede 7 representanter.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 

INNSTILLING:  
Status- og kvalitetsmelding for Verdalsskolen 2016 tas til orientering. 
 

 
  
  

PS 095/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.09.2017

BEHANDLING:  
Kommunalsjef velferd orienterte i starten av møtet om:

 • Verdal kommunes sitt svar til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på gitt lovbrudd «Verdal kommune sikre ikke gjennom sin styringsaktivitet at fare for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem forhindres.»
 • Oppstart dagtilbud.
 • Pris til ansatt i Verdal kommune for hennes arbeid med demensomsorg.
   

Saken ble behandlet før sak nr. 94/17.

Ordfører orienterte om:

 • Formannskapet er enig i at Verdal kommune, som tidligere år, gir kr 15.000 til årets Tv-aksjon som går til Røde kors.
   

Ordfører og rådmann orienterte om:

 • Prosess med initiativ for etablering av Midt-Trøndelag regionråd. Opplysningene gis med sperrefrist til kl. 13.30. Dette kunne ikke pressen foreholde seg til, så møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2 (utsatt offentlighet) under denne orienteringen. Invitasjon til pressemøte med ordførerne i Stjørdal, Levanger og Verdal om dette i dag kl. 13.30. Notat til formannskapene fra rådmenn i de nevnte kommuner ble utdelt. Det vil bli sak om etablering av Midt-Trøndelag regionråd i kommunestyret. Samme sak vil også omhandle samarbeid med kommunene nord for oss gjennom Innherredssamarbeidet.
   

Bjørn Iversen fikk permisjon og forlot møtet etter sin orientering.
Til stede 8 representanter.

Rådmannen orienterte om:

 • Felles politiråd 1. september. Ett av temaene var skjenking og utvikling av skjenkesaker. Vil nå i fellesskap utrede felles 18 års aldersgrense for arrangement som ønsker å ha skjenkebevilling.
 • Dialog med Trondheim interkommunale havn om samarbeidsavtale utvikling Ørin nord.
 • Bredbånd – Verdal kommune fått 8 mill kroner fra NKOM for utbygging av mobilt bredbånd. Anbudsrunder må til først. Håper å starte opp med dette arbeidet våren 18. 
   

 
   Til toppen av siden

Publisert: 15.09.2017 12:52 Sist endret: 10.11.2017 10:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS