Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.11.16

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 24.11.2016
Tid           : 17:15 - 17:45
Tilstede    :
9 representanter

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Alle vedlegg som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 128/16 Godkjenning av møteprotokoll 15.11.2016 Protokoll
PS 129/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 130/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 131/16 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 24.11.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

 

PS 128/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2016

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 15.11.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 15.11.16 godkjennes.
     Til toppen av siden

 

 

 

PS 129/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2016

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt i møtet:

 • Behandlinger i komite mennesker og livskvalitet og komite plan og samfunn.
 • Referat fra drøftingsmøte 10.11.16 mellom administrasjon og arbeidstakerorganisasjonene.
 • Uttalelse fra Fagforbundet.
 • Uttalelse fra Innvandrerrådet.
 • Uttalelse fra Eldrerådet.
 • Obligatoriske økonomioversikter.


AP/H/KRF fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 10:

«10. Kommunen ber rådmannen gjennomføre utredninger og tilhørende prosesser med sikte på å endre skolestrukturen.» 

SP/FRP/SV/MDG og V fremmet følgende fellesforslag:

1. Skole.

Dagens struktur opprettholdes i budsjett og økonomiplan.

En evt. strukturendring vedtas i egen sak.  I saken må en se på de samfunnsmessige, de faglige og de pedagogiske konsekvensene.

En slik sak må legge opp til bred involvering av berørte parter.  Det bør også ses på tiltak som tilrettelegger for økt bolyst i tilknytning til dagens skoler.

Endringer i driftsbudsjettet:

Strukturtiltak skole 2017 - 2020 settes i kr 0, inntil egen sak om strukturtiltak i skolen er ferdigbehandlet i kommunestyret

Endringer i skatt og rammetilskudd: 

 • 2017 Rammetilskudd økes med kr 1 200 000
 • 2018 Rammetilskudd økes med kr 3 900 000
 • 2019 Rammetilskudd økes med kr 5 400 000
 • 2020 Rammetilskudd økes med kr 7 400 000


Helse og velferd 

2. Helsehus

Helsehus tas ut av økonomiplanen.

Kommunestyret viser til vedtak i april 2016, hvor det er vedtatt bygging av 43 heldøgns omsorgsboliger. Før kommunestyret kan ta stilling til ytterligere endringer i helse- og omsorgstjenesten, bl.a. bygging av et Helsehus, må kommunestyret få seg framlagt en utredning som viser framtidig behov, ulike alternativer, både hva et Helsehus bør inneholde og alternativer hvor ulike tilbud kan gis i flere bygninger. Utgifter til oppgradering og bruk av nåværende VBH skal også inngå i utredningen.

3. Industriområdet.

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag om at arbeidet med klargjøring av nytt industriareal på Ørin nord, må gis prioritet i planperioden. Kommunen bør også bidra til at det blir en bedre utnytting av det arealet som i dag brukes til næringsformål, samt bidra til bedre tilgang til området for syklister.

4. Ladestasjon el-biler/el-sykler.

Det etableres ladestasjoner for el-biler og el-sykler på egnede plasser i sentrumsområdet, i samarbeid med private aktører.

Tiltaket dekkes bl.a. av midler avsatt til sentrumsutvikling.

5. Mobil og bredbåndsdekning.

Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av fullverdig mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.

6. Bolyst.

Det settes ned en prosjektgruppe som har som formål å foreslå tiltak for å gjøre hele kommunen mer attraktiv for barnefamilier og som øker bolysten i kommune.

Votering:

Det ble foreslått følgende voteringsmåte på alternativ forslag til pkt. 10 – Det voteres alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget til pkt. 10 fra AP/H/KRF. Dette ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Fellesforslag fra SP, FRP, SV, MDG og V:

Pkt. 1- falt med 4 mot 5 stemmer.

Pkt. 2 – falt med 4 mot 5 stemmer.

Pkt. 3 – falt med 4 mot 5 stemmer.

Pkt. 4 – falt med 4 mot 5 stemmer.

Pkt. 5 – enstemmig.

Pkt. 6 – enstemmig.

Alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 10 og forslaget til pkt. 10 fra AP/H/KRF: Forslaget fra AP/H/KRF ble enstemmig vedtatt.

Samlet votering over rådmannens forslag til innstilling inkludert vedtatte punkt– enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2017 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2017 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 162.400.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det    til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Kommunen ber rådmannen gjennomføre utredninger og tilhørende prosesser med sikte på å endre skolestrukturen.
 11. Mobil og bredbåndsdekning.
  Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av fullverdig mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.
 12. Bolyst.
  Det settes ned en prosjektgruppe som har som formål å foreslå tiltak for å gjøre hele kommunen mer attraktiv for barnefamilier og som øker bolysten i kommune.  
       Til toppen av siden

 

 

PS 130/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2016

BEHANDLING:

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2017.

Familiegjenforente kommer i tillegg til anmodningstallet fra IMDi.
     Til toppen av siden

 

 

PS 131/16 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2016

BEHANDLING:

Ingen orienteringer.
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 08:55 Sist endret: 25.01.2021 11:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS