Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.11.2017

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Møterom 2. etasje, Verdal hotell
Dato:        24.11.2017 (OBS! Fredag)
Tid:          09:00 - 14:35 (startet etter administrasjonsutvalgets møte)
Til stede:  9 representanter

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 120/17 Godkjenning av møteprotokoll 09.11.2017 Protokoll
PS 121/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 122/17 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 123/17 Organisering av forprosjekt - utbygging og renovering av Vinne skole Saksframlegg Protokoll
PS 124/17 Justering av husleie for omsorgsleiligheter Saksframlegg Protokoll
PS 125/17 Beredskapsplan heldøgns omsorgsplasser fram til nytt helsebygg står ferdig 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 126/17 Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse, for kommunene med underskrevet samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll
PS 127/17 Endring i delegeringsreglement etter oppløsning av Innherred Samkommune - gjeldende fra 01.01.2018 Saksframlegg Protokoll
PS 128/17 1721 - 277/318/7 og - 277/321/3 - Midt Norsk Betong AS - Feste av næringsareal Ørin Sør Saksframlegg Protokoll
PS 129/17 1721 - 19/88 - 21/68 - Salg areal Tinden Saksframlegg Protokoll
PS 130/17 Grappa Bar - skjenkekontroll 7. oktober og 8. oktober - prikktildeling Saksframlegg Protokoll
PS 131/17  Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 24.11.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Arild Kvernmo Pedersen
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

    Til toppen av siden

 

 

PS 120/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 9. november 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 9. november 2017 godkjennes. 
   Til toppen av siden
      
  
   

PS 121/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:

Utdelt i møte:

 
Arbeiderpartiet v/Arild Kvernmo Pedersen fremmet følgende verbalforslag: 

 1. Et historisk investeringsløft
  Verdal kommune står foran et historisk investeringsløft. Brutto investeringer i neste 4 – årsperiode anslås til hele 1, 2 mrd kroner. Investeringsvolumet er i hovedsak konsentrert om kommunale kjerneoppgaver innen helse, pleie og omsorg samt innen oppvekst – særlig i skolesektoren.

  Denne formidable satsingen vil medføre en betydelig kvalitetsheving av helt sentrale deler av den kommunale velferds – og tjenesteproduksjonen. Investeringsløftet vil også gi langt bedre muligheter til bedre tjenesteproduksjon i en mer fleksibel og mer moderne bygningsmasse. Denne vil i langt større grad enn i dag være bedre tilrettelagt for de stadig mer effektive logistikk – og teknologiløsninger som løpende utvikles og implementeres.

  Kommunestyret registrerer med tilfredshet rådmannens fokus på ledelse, lederutvikling og lederstøtte. Dette sammenholdt med oppbyggingen av en ny utviklingsstab med tung økonomisk analyse – og styringskompetanse er etter kommunestyrets syn en god og nødvendig strategi for å lykkes med det store velferdsløftet Verdal kommune skal gjøre i økonomiplanperioden. Det er kommunestyrets klare politiske ambisjon å ivareta både økonomisk ansvarlighet i kommuneøkonomien og kommunens utviklingskraft over tid. En stabil og forutsigbar politikk, klare økonomiske prioriteringer og politisk vilje til god økonomistyring er grunnlaget for felles trygghet for innbyggere, ansatte og tjenestetilbudet som sådan. Kommunestyrets ambisjon om 2 % netto driftsresultat ligger fast. Det erkjennes likevel at resultatene vil kunne svinge i en kommune med våre rammebetingelser.

  Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Innbygger – og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.
 2. Innbyggerdialog og nærmiljø
  Kommunestyret ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet, og vil derfor legge til rette for å utvikle en løpende dialog med innbyggerne på en stadig mer aktiv og oppsøkende måte.

  På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede følgende:
 • At enkelte kommunestyre- eller formannskapsmøter arrangeres ute i lokalsamfunnene. Møtene starter eksempelvis med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
 • Opprettelsen av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» til bruk i det enkelte lokalsamfunn etter lokale disposisjoner. Den årlige bevilgningen til dette formålet fastsettes ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.
 • Det arrangeres en årlig dialogkonferanse med frivillige lag og foreninger med siktemål på å få fram de gode ideene underveis i den løpende samfunnsutviklingen. 

   
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forlag til tallbudsjett:

 • 500 000,- flyttes fra Kirkelig Fellesråd sin ramme til skolesektoren.
 • 300 000,- flyttes fra Kirkelig Fellesråd sin ramme til tiltak for å gi sommerjobb til ungdom.

 
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende verbalforslag:

Administrasjonen utarbeider ulike alternativ for gebyrfinansiering for oppgradering av spredt avløp og legger disse fram for KPS.»

Votering:

Rådmannens forslag til innstilling – enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP punkt 1 – enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP punkt 2 – enstemmig vedtatt.

Forslag fra SV punkt 1 – falt med 1 mot 8 stemmer.

Forslag fra SV punkt 2 – falt med 1 mot 8 stemmer.

Verbalforslag fra SV – falt med 1 mot 8 stemmer.

Samlet votering over rådmannens forslag til innstilling med vedtatte forslag – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 4,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2018 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 146.550.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Et historisk investeringsløft
  Verdal kommune står foran et historisk investeringsløft. Brutto investeringer i neste 4 – årsperiode anslås til hele 1, 2 mrd kroner. Investeringsvolumet er i hovedsak konsentrert om kommunale kjerneoppgaver innen helse, pleie og omsorg samt innen oppvekst – særlig i skolesektoren.

  Denne formidable satsingen vil medføre en betydelig kvalitetsheving av helt sentrale deler av den kommunale velferds – og tjenesteproduksjonen. Investeringsløftet vil også gi langt bedre muligheter til bedre tjenesteproduksjon i en mer fleksibel og mer moderne bygningsmasse. Denne vil i langt større grad enn i dag være bedre tilrettelagt for de stadig mer effektive logistikk – og teknologiløsninger som løpende utvikles og implementeres.

  Kommunestyret registrerer med tilfredshet rådmannens fokus på ledelse, lederutvikling og lederstøtte. Dette sammenholdt med oppbyggingen av en ny utviklingsstab med tung økonomisk analyse – og styringskompetanse er etter kommunestyrets syn en god og nødvendig strategi for å lykkes med det store velferdsløftet Verdal kommune skal gjøre i økonomiplanperioden.

  Det er kommunestyrets klare politiske ambisjon å ivareta både økonomisk ansvarlighet i kommuneøkonomien og kommunens utviklingskraft over tid. En stabil og forutsigbar politikk, klare økonomiske prioriteringer og politisk vilje til god økonomistyring er grunnlaget for felles trygghet for innbyggere, ansatte og tjenestetilbudet som sådan. Kommunestyrets ambisjon om 2 % netto driftsresultat ligger fast. Det erkjennes likevel at resultatene vil kunne svinge i en kommune med våre rammebetingelser.

  Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Innbygger – og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.
 11. Innbyggerdialog og nærmiljø
  Kommunestyret ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet, og vil derfor legge til rette for å utvikle en løpende dialog med innbyggerne på en stadig mer aktiv og oppsøkende måte.

  På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede følgende:
 • At enkelte kommunestyre- eller formannskapsmøter arrangeres ute i lokalsamfunnene. Møtene starter eksempelvis med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
 • Opprettelsen av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» til bruk i det enkelte lokalsamfunn etter lokale disposisjoner. Den årlige bevilgningen til dette formålet fastsettes ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.
 • Det arrangeres en årlig dialogkonferanse med frivillige lag og foreninger med siktemål på å få fram de gode ideene underveis i den løpende samfunnsutviklingen. 

 
   Til toppen av siden

 
  
   

PS 122/17 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 17 flyktninger i 2018.

Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg. 
   Til toppen av siden
   
  
  

PS 123/17 Organisering av forprosjekt - utbygging og renovering av Vinne skole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide et forprosjekt for renovering og utbygging av Vinne skole for inntil 350 elever, 2 paralleller med inntil 14 klasser og en brutto arealutvidelse på inntil 1400 kvm2 innenfor en kostnadsramme på 110 millioner kroner. Dette for å møte behovet ved en sammenslått skole bestående av elever fra Ness skolekrets og Vinne skolekrets fra 1/8-2019.
 2. Det utarbeides et forprosjekt i samarbeid med et arkitektfirma/ingeniørfirma. Forprosjektet legges frem for kommunestyret for godkjenning.
 3. Det opprettes en styringsgruppe for forprosjektet som består av virksomhetsleder teknisk drift, virksomhetsleder skole og sfo, rektorene ved Vinne og Ness skole, samt verneombud og sfo leder fra hver av skolene.
 4. Forprosjektet innebærer utvikling av tekniske løsninger, romprogram og et kostnadsoverslag i et samarbeid mellom styringsgruppe og rådgiver. I tillegg innebærer dette arbeidet høy grad av brukerpåvirkning fra ansatte, elever, foreldre og andre naturlige interessenter (frivillige lag og organisasjoner med tilknytting til Vinne og Ness skoleområder). Rådet for likestilling av funksjonshemmede inviteres også til å komme med innspill i forprosjektet.
 5. Rådmannen bes om å finne løsning for midlertidige lokaler for Vinne skole i byggeperioden. Forslag til løsning legges frem til politisk behandling.   
     Til toppen av siden

 

PS 124/17 Justering av husleie for omsorgsleiligheter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Husleia for 12 leiligheter øker med 1000 kr i måneden for å inkludere strømforbruket på husleia. Da blir det samme prinsippet for husleiesatsene som gjelder for alle leilighetene.
 2. Justering av husleie gjøres for nye leietakere som flytter inn etter 1.1.18, og ny kontrakt kan skrives.  
     Til toppen av siden

 

PS 125/17 Beredskapsplan heldøgns omsorgsplasser fram til nytt helsebygg står ferdig 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Den inngåtte samarbeidsavtalen med Inderøy kommune er en viktig del av Verdal kommune sitt ansvar for å sørge for tilfredsstillende kapasitet, og trygghet for evne til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, fram til det nye helsebygget står ferdig i 2020.
 2. Kostnadene til utredning og bygningsmessige tiltak finansieres innenfor driftsramme 2018 og forventet mindreforbruk i 2017, og skal framgå av tertialrapport 1/2018. 
     Til toppen av siden

 

 

PS 126/17 Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse, for kommunene med underskrevet samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Verdal kommune vil bidra til å opprette en stilling som samhandlingskoordinator helse, i et samarbeid mellom de andre kommunene med samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag. Dette er i tråd med anbefalingene fra KS v/rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag. Vedlagte avtale mellom KS Nord-Trøndelag og Verdal kommune (vedlegg 1), er akseptert, signert og oversendt KS Nord-Trøndelag innen fristen, som er ved utgangen av 2017.
   Til toppen av siden

 

PS 127/17 Endring i delegeringsreglement etter oppløsning av Innherred Samkommune - gjeldende fra 01.01.2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING: 
 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Revidert delegeringsreglement for Verdal kommune fra 01.01.2018 vedtas.
 2. Reglement for formannskap og komiteer oppdateres i forhold til vedtatte endringer.
     Til toppen av siden
     
    

PS 128/17 1721 - 277/318/7 og - 277/321/3 - Midt Norsk Betong AS - Feste av næringsareal Ørin Sør   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING: 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Søknad fra Midt Norsk Betong AS om å feste industritomt (6 514 kvm) på Ørin sør, gnr.277/bnr.181/fnr.3 og gnr.277/bnr.321/fnr.2, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.1.18.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (514 kr/kvm)
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten. 
     Til toppen av siden

 

PS 129/17 1721 - 19/88 - 21/68 - Salg areal Tinden   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING: 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Eiendom 1 Bolig AS tilbys å kjøpe 3472 kvm av eiendommene gnr/bnr 19/88 og 21/68.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 2 687 652. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre overdragelsen. Standard kjøpekontrakt skal skrives innen 1.6.2018.
 4. Det skal utarbeides en utbyggingsavtale og detaljplan av det regulerte området Tinden vest før utbygging kan starte.
 5. Salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond.
     Til toppen av siden

 

 

PS 130/17 Grappa Bar - skjenkekontroll 7. oktober og 8. oktober - prikktildeling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING: 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Grappa Bar tildeles til sammen 8 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven § 4.2. 4 prikker for brudd 7. oktober og 4 prikker for brudd 8. oktober 2017.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.
   Til toppen av siden

 

 

PS 131/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:  

 Rådmannen orienterte om:

 • Startet prosess med Trondheim Havn IKS om samarbeidsavtale for utvikling av området Verdal havn.
 • Tar over eierskap NTE Holding 1.1.18. Eiermøte 28. og 29. november.
 • Forskningsprosjekt partsamarbeid med SINTEF og Fagforbundet. Skal prøve å være med på dette.
 • November er årets største skattemåned tradisjonelt sett. Blir spennende å se tallene for 2017.

   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 26.01.2021 12:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS