Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.10.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 28.10.2015 - ONSDAG
Tid           : 11:30 - 14:25
Til stede   : 6 representanter møtte fra start. Tor-Petter Abelsen og Pål Sverre Fikse møtte under sak 100/15. Til stede 8 representanter.


Det ble etter møtet avviklet møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen.

  
  

Sakliste som Word  - Protokoll som Word

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 99/15 Godkjenning av møteprotokoll 03.09.2015 Protokoll
PS 100/15 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune Protokoll
PS 101/15 Ungdommens hus - lokalisering og mulig samspillfase  Protokoll
PS 102/15 Deltakelse i gjesteprogram under Olsok Protokoll
PS 103/15 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019  Protokoll
PS 104/15 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport  Protokoll
PS 105/15 Fastsetting av størrelse på frikjøp av komiteledere og teknisk justering i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2015-2019  Protokoll
PS 106/15 Klage på vedtak - Trones Vel - Avslag på søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning Protokoll
PS 107/15 Møteplan 2016 - Verdal kommune  Protokoll
PS 108/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 28.10.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  Ingen vara
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 099/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 3. september 2015 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 3. september 2015 godkjennes.
  

 

PS 100|15 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
Tor-Petter Abelsen og Pål Sverre Fikse møtte. Til stede 8 representanter.

Rådmannens forslag til innstilling ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 - enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:  

 1. Økonomirapport 3. kvartal 2015 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Budsjettjusteringer:
  - Avdrag formidlingslån kr 26.522.000,-. Finansieres ved mottatte avdrag på utlån kr 12.000.000,- og bruk av bundne investeringsfond (tidligere mottatte avdrag på utlån som er avsatt til fond) kr 14.522.000,-.
  - «Mindre tiltak på skoler» reduseres fra 2.000.000,- til 1.000.000,-.
  - «Oppgradering Prost Brands veg» reduseres fra 1.000.000,- til 0,-.
  - «Oppgradering Ringvegen» reduseres fra 1.000.000,- til 0,-.
  - «Oppgradering 4 omsorgsboliger Vuku» reduseres fra 500.000,- til 0,-.
  - «Teaterbygg Nord-Trøndelag teater» reduseres fra 80.000.000,- til 10.000.000,-.
  - «Tiltak hovedplan vannforsyning» reduseres fra 7.000.000,- til 3.000.000,-.
  - «Utbedring kloakkanlegg sentrum» reduseres fra 5.000.000,- til 1.000.000,-. I kommunestyresak 61/14 ble Kvernmo Motor SA innvilget et kommunalt lån på 5.000.000,- som forskudd på spillemidler. I 2014 ble 800.000,- av dette lånet utbetalt. For 2015 gjenbevilges det resterende beløpet 4.200.000,-. Finansieres med bruk av lån.
  - Udisponert overskudd fra 2012 kr 1.578.317,- avsettes til disposisjonsfond.
   


   


PS 101/15 Ungdommens hus - lokalisering og mulig samspillfase   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
Silje H. Sjøvold ba om vurdering av sin habilitet pga tilknytning til underleverandør av anbud. Ved votering ble det enstemmig vedtatt at Silje H. Sjøvold er habil.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Rådmannen bes innarbeide i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016, kjøp av lokaler på kr 5 millioner.
 2. Bruk av lokalene legges fram som egen sak.»
   

SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes. Rådmannen bes legge fram mer informasjon om konsekvenser av stenging av kinokjelleren, sambruk i bygget og drift av ungdommens hus.»

Ved votering ble det stemmelikhet (4-4) over utsettelsesforslaget og forslaget falt dermed med lederens stemme.

AP/H/KRF v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
5. Rådmannen bes vurdere mulighetene for legge inn annen kommunal tjenesteproduksjon i tillegg til innvandrerundervisningen og ungdommens hus.»

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding med forslag til nytt pkt. 5 fra AP/H/KRF mot forslag fra Venstre der begge fikk 4 stemmer. Saken legges da fram med delt innstilling til kommunestyret.
   
INNSTILLING 1: 

 1. Kommunestyret ber rådmannen medvirke til at det gjennomføres en samspillsfase for realisering av Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring flyktninger.
 2. Samspillsfasen må resultere i en reduksjon av budsjett til maksimum 20 mill. kroner, inkl. moms.
 3. Rådmannen bes innarbeide dette i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016.
 4. Dagens tilbud i Kinokjelleren avvikles så raskt dette er praktisk mulig.
 5. Rådmannen bes vurdere mulighetene for legge inn annen kommunal tjenesteproduksjon i tillegg til innvandrerundervisningen og ungdommens hus.
   

INNSTILLING 2: 

 1. Rådmannen bes innarbeide i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016, kjøp av lokaler på kr 5 millioner.
 2. Bruk av lokalene legges fram som egen sak.»
   

  

 

PS 102/15 Deltakelse i gjesteprogram under Olsok   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS bevilges kr 50.000,- som støtte til gjesteprogram for Olsokdagene 2015.
 2. Støtten utbetales innenfor rammene av rådmannens driftsbudsjett.
   

 

 

PS 103/15 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret viser til vedtak i møte 26.05.15, under sak 45/15, og imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 222 flyktninger i perioden 2015 til 2019.
 2. Administrasjonen får fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen.
   

 

 

PS 104/15 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Sluttrapporten tas til orientering.
  

 

PS 105/15 Fastsetting av størrelse på frikjøp av komiteledere og teknisk justering i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2015-2019
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
AP/H/KRF fremmet følgende forslag til pkt. 4:
4. Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring for komiteleder:
Komite plan og samfunn: 35 %.
Komite mennesker og livskvalitet: 35 %.

Ved votering ble rådmannens forslag inkludert forslaget fra AP/H/KRF til pkt. 4 til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår justeres slik:

 1. Justering av satsen tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO).
 2. Endring av pensjonsinnmelding – jf pkt. 17 i forslag til nytt reglement.
 3. Innvandrerrådet føres opp på godtgjøring for utvalg under Gruppe III.
 4. Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av komiteledere blir:
  Komite plan og samfunn: 35 %.
  Komite mennesker og livskvalitet: 35 %. 
   


  

PS 106/15 Klage på vedtak - Trones Vel - Avslag på søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
Vedlegg i saken er ved en feil ikke utlagt på kommunens hjemmeside og medlemmene har da ikke hatt tilgang til disse.

Ordfører fremmet forslag på at saken utsettes pga vedlegg ikke er utlagt og at den legges fram til behandles på neste formannskapsmøte.

Ved votering ble utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Saken utsettes til neste møte i formannskapet pga vedlegg ikke er utlagt.
  

 

PS 107/15 Møteplan 2016 - Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
Følgende feil ble korrigert:
Formannskapets møter i desember er ikke den 3.12 og 17.12, men 1.12 og 15.12. Dette rettes opp på forslag til møteplan for 2016.

Det ble foreslått følgende endringer:
Møte i kommunestyret tirsdag 29.3 flyttes til onsdag 30.3.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling med foreslåtte rettinger og forslag til endringer enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 

 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2016 vedtas med følgende endringer:
  Møte i kommunestyret tirsdag 29.3 flyttes til onsdag 30.3.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.
   

 
  

PS 108/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015

BEHANDLING:  
Ordfører orienterte om:

 • Konferanse kommunereformen 10. november – minner om påmelding.
 • Industriens dag – stor suksess – konkrete planer om tilstedeværelse av Sintef på industriområdet.
   

Rådmannen orienterte om:

 • LRS sin store årlige kriseøvelse i Verdal 29.10.15.
 • Gjennomført medarbeiderundersøkelse. Deltakelse på over 70%. 
   

  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 30.10.2015 09:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS