Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 30.03.2009
Tid           : 18:30 - 20:15
Til stede  : Til stede 34 representanter. 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 24/09 Økonomisk rapportering - endring fra kvartalsvis til tertial rapportering

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 25/09 Sikringstiltak mot Verdalselva ved Kvelstad og sikringstiltak mot Verdalselva ved Slapgård-Balgård . Kommunevedtak

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 26/09 Stemmekretser, søndagsvalg og stemmetider ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009

Saksframlegg

Protokoll
PS 27/09 Årsmelding - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 28/09 Årsmelding for Eldrerådet 2008

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 29/09

Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2008

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 30/09 Kjell Woll Sigurdsen - søknad om fritak fra vervet som medlem og nestleder i driftskomiteen for resten av valgperioden

Saksframlegg

Protokoll
PS 31/09 Orientering   Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.03.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei Forfall
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Brit Kverkild DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei Forfall
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei Forfall
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal  DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Bjarne Johannes Haugan DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei Forfall
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei Forfall
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Robert Eriksson
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Fortun
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Per Dyrnes DNA Varamedlem Ja Møtte for Trine Synnøve Hallem

 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

 

Helt i starten, og før åpen spørretime hadde kulturskolen et kulturinnslag.
Se video fra innslaget her.

Før møtet ble satt ble det holdt "Åpen spørretime"
Se video fra spørretimen her 

Det ble stilt spørsmål fra Naturvernforbundet i Verdal v / Gunnar Gustad angående dispensasjoner for skuterkjøring i nasjonalparken Blåfjella-Skjækerfjella.
Les spørsmålet her.

Ordføreren besvarte spørsmålet.
Les ordførerens svar her.

Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer :

PS 23/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2009

BEHANDLING:
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 02.03.09 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Protokoll fra møte 2. mars 2009 godkjennes.

 

 

 

 

PS 24/09 Økonomisk rapportering - endring fra kvartalsvis til tertial rapportering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Kommunen går, fra og med rapporteringsåret 2009, over til tertialrapportering, dvs pr. 30. april, 31. august og pr. 31. desember. Kvartalsrapportering utgår fra og med samme tidspunkt. Økonomireglementet endres tilsvarende.

 

 

 

PS 25/09 Sikringstiltak mot Verdalselava ved Kvelstad og sikringstiltak mot Verdalselva ved Slapgård-Balgård - Kommunevedtak

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2009

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

  

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnaden beregnet til kr. 18.400,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Verdalselva ved Kvelstad etter flommen januar/februar 2006.
 2. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnaden beregnet til kr. 28.600,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Verdalselva ved Slapgaard-Balgaard etter flommen januar/februar 2006.
 3. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger 

 

 

 

PS 26/09 Stemmekretser, søndagsvalg og stemmetider ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.


VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar at det ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 holdes valg i de samme 13 stemmekretser som ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007 i Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 avholdes valg søndag 13. september 2009 ved følgende 5 stemmekretser:
   
  Øra, Sjøbygda, Stiklestad, Vinne og Ørmelen. I de øvrige stemmekretser avholdes valg kun på mandag 14. september 2009.
 3. Ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 nyttes følgende stemmesteder og stemmetider:
 
Oversikt over stemmekretser, stemmelokaler og stemmetider
StemmekretsStemmestedStemmetid
Sjøbygda Soltun grendehus Søndag 14:00-19:00 og
Mandag 12:00-21:00
Øra Verdalsøra ungdomsskole - gymsalen Søndag 14:00-19:00 og
Mandag 10:00-21:00
Ørmelen Ørmelen skole - gymsalen Søndag 14:00-19:00 og
Mandag 10:00-21:00
Stiklestad Stiklestad Nasjonale Kultursenter Søndag 14:00-19:00 og
Mandag 12:00-21:00
Volhaugen Volhaug grendehus Mandag 12:00-18:00
Leksdal Leksdal skole Mandag 12:00-18:00
Ness Ness oppvekstsenter Mandag 12:00-21:00
Leirådal Heimtun grendehus Mandag 12:00-18:00
Vuku Kirkestua i Vuku Mandag 12:00-21:00
Ulvilla Ulvilla forsamlingshus Mandag 12:00-18:00
Helgådal Lunheim forsamlingshus Mandag 12:00-18:00
Inndal Garnes oppvekstsenter Mandag 12:00-21:00
Vinne Vinne skole - gymsalen Søndag 14:00-19:00 og
Mandag 12:00-21:00

 

 

 

 

PS 27/09 Årsmelding - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Årsmelding 2008 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

 

 

 

PS 28/09 Årsmelding for Eldrerådet 2008

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.


 
VEDTAK:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2008 til orientering.

 

  

 

PS 29/09 Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2008

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2009

BEHANDLING:
5 av ungdomsrådets medlemmer ble presentert for kommunestyret.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

Kommunestyret tar meldinga for 2008 for Verdal Ungdomsråd til orientering.

 

 

 

PS 30/09 Kjell Woll Sigurdsen - søknad om fritak fra vervet som medlem og nestleder i driftskomiteen for resten av valgperioden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.03.2009

BEHANDLING:
AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag på nytt medlem og ny nestleder i driftskomiteen for resten av valgperioden:

2. Ny nestleder: Tove S. Trana.
3. Nytt medlem: Einar Asbjørn Tromsdal.

Det ble votert punktvis:

 • Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • APs forslag til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • APs forslag til pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kjell Woll Sigurdsen om fritak som medlem og nestleder i driftskomiteen for resten av valgperioden.
 2. Ny nestleder i driftskomiteen: Tove S. Trana
 3. nytt medlem i driftskomiteen: Einar A. Tromsdal

 

 

 

PS 31/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

BEHANDLING:
Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:

 • Ny kulturlov v / Ragnhild Kvalø. Se video av presentasjonen.
 • Ecopro v / daglig leder Odin Krogstad. Se video av presentasjonen.
 •  
  Ordfører
  orienterte om:

  • Inger Lise Gjørv har avgått ved døden. Ordfører vil representere Verdal kommune i begravelsen.
  • Onsdag 1. april er det åpent møte om kretsgrenser i Aulaen. Fra kl. 19.00 – kl. 21.00.
  • Generalforsamlingstider. I de selskap vi har store eierandeler vil det bli egne orienteringer i kommunestyret.
  • Onsdag 6. mai vil det bli økonomiplanseminar på Stiklestad Nasjonale Kultursenter for kommunestyret med flere som deltakere.

   
  Rådmann orienterte om:

  • Generalforsamling i Verdal Næringsforum. Knut S. Sandes er valgt som ny leder.
  • Verdal Boligselskap – kommer på neste møte.
  • Siva Verdal Eiendom – kommer på neste møte.

   

   

   

  PS 22/09 Elin Tuseth - søknad om permisjon fra kommunale verv

  Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.03.2009

  BEHANDLING:
  Saksframlegg ble utdelt i møtet.

  AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag til pkt. 3:

  Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden: Janne S. Grande.
  Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for Arbeiderpartiet i permisjonstiden: Trine S. Hallem.

  Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP enstemmig vedtatt.

   

  VEDTAK:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Elin Tuseth om permisjon fra kommunale verv i perioden 25.02.2009 til 30.09.2010.
  2. Brit Kverkild rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet til 30.04.2009.
  3. Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden:
   Janne Stenbakk Grande
   Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for Arbeiderpartiet i permisjonstiden:
   Trine Synnøve Hallem
  Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 13:15
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS