Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.05.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 25.05.2009
Tid           : 18:00 - 21:40
Til stede  :  35 representanter.
                   Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr.
                   41/09. Til stede 34 representanter.
                   Trine Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 53/09.
                   Til stede 33 representanter.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 38/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 39/09 Årsregnskap og årsrapport 2008 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Protokoll
PS 40/09 Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall pg svømmehall

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 41/09 Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk 2010-2013 (ISK 3)

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 42/09 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksframlegg 

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 43/09 Orientering   Protokoll
PS 44/09 TILLEGGSSAK : Godkjenning av aksjonæravtale Stiklestad Nasjonale Kultursenter mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.05.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Brit Kverkild DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal  DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Bjarne Johannes Haugan DNA Medlem Nei Forfal
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei Forfall
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei Forfall
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Robert Eriksson
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Fortun
Brit Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjarne Haugan

 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

 


 
 

PS 38/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 27. april 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. april 2009 godkjennes. 

 

 

PS 39/09 Årsregnskap og årsrapport 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2009

BEHANDLING:
Revisor Tove Melgård, revisor Terje Wist og regnskapssjef Ingjar Eggen var til stede.

Følgende ble utdelt i møtet:

 • Nummerert brev nr. 1 – 2008 fra KomRev til KomSek.
 • Innstilling fra formannskapet.

Rådmann fremmet forslag om at saken utsettes til junimøte pga. uoverensstemmelse mellom talldel og tekstdel i finansregnskapet.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Saken utsettes til junimøte pga. uoverensstemmelse mellom talldel og tekstdel i finansregnskapet.

 

 

 

PS 40/09 Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2009

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende tilleggsforslag:
”Alle anbud som kommer inn skal også inneholde tilbud på leasing av bygningsmasse.”

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
”Skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall sendes ut på samspillkonkurranse i henhold alternativ 3 med tillegg som vist i tabellen under.

Alternativ 3 med tillegg av rehabilitering av svømmehall og ungdomskole

Verdalsøra B     114 mill. kr.     Ny
Verdalsøra U      25 mill kr.       Ny parallell/Fellesareal
Flerbrukshall       32 mill. kr.      Ny
Svømmehall        19 mill. kr.      Renovering
Restaurering U    20 mill. kr.      Renovering

Sum                   210 mill. kr.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag:
”Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller, men utformes slik at skolen kan takle et overbelegg i perioder. Verdalsøra ungdomsskole utbygges/renoveres for 5 paralleller, men utformes slik at skolen kan takle et overbelegg i perioder.”

AP/SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
”Oppnevning av bedømmelseskomité (formannskapets innstilling pkt. 2) trekkes ut fra dagens innstilling og fremmes som egen sak til beslutning i formannskapet.”

Votering:

 • Tilleggsforslag fra FRP – falt med 7 mot 28 stemmer.
 • Tilleggsforslag fra Venstre – falt med 5 mot 30 stemmer.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 alternativt mot forslaget til pkt. 2 fra AP/SP – forslaget fra AP/SP vedtatt med 30 stemmer. 5 stemte for formannskapets innstilling.
 • Formannskapet innstilling med nytt pkt. 2 alternativt mot SP sitt forslag til vedtak – formannskapets innstilling vedtatt med 24 stemmer. 11 stemte for forslaget til SP.

VEDTAK:

 1. Skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall sendes ut på samspillkonkurranse i henhold til alternativ 1.
 2. Oppnevning av bedømmelseskomité (formannskapets innstilling pkt. 2) trekkes ut fra dagens innstilling og fremmes som egen sak til beslutning i formannskapet.
 3. Forslag til endelig utbyggingsvedtak inkludert valg av entreprenør/utbyggingsgruppe framlegges for kommunestyret i november 2009.

 

 

 

PS 41/09 Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk 2010-2013 (ISK 3)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2009

BEHANDLING:
Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 34 representanter.

 

Følgende ble utdelt i møtet:

 • Protokoll fra behandling i Levanger kommunestyre.
 • Protokoll fra behandling i Verdal administrasjonsutvalg.
 • Protokoll fra behandling i Verdal arbeidsmiljøutvalg.

Venstre v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

”5. I god tid før neste valg skal kommunestyret og samkommunestyret diskutere hvordan de 9 fra hver kommune som skal velges inn i samkommunestyret etter kommunevalget bør velges.”

 

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende tilleggsforslag:

”Det nedsettes et arbeidsutvalg som utarbeider forslag til ny styringsmodell i ISK som ivaretar  representasjon av alle representerte partier i kommunestyrene i morkommunene.”

 

Det ble først votert over forslaget fra Høyre som falt med 8 mot 26 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget fra Venstre som ble vedtatt med 30 stemmer. 4 stemte imot.

Det ble til slutt votert samlet over samkommunestyrets innstilling og vedtatt forslag til nytt pkt. 5 fra Venstre som ble vedtatt med 30 stemmer. 4 stemte i mot.

VEDTAK:

 1. Det søkes om nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1. januar 2010 ( ISK 3).
 1. Samkommunens eksisterende oppgaver videreføres. I tillegg legges følgende nye arbeidsoppgaver inn/følgende endring i organisering: brann og beredskap, voksenopplæring, kommunelege, kvalitetssikringssystem, kvalitetsprogram medarbeidernes tilknytning – arbeidsgiveransvar, pensjon, administrasjonssjef, felles administrasjonsutvalg og felles AMU (i tilegg til eksisterende kommune-utvalg). Andre ikke lovpålagte oppgaver/funksjoner vil også bli vurdert. Sammensetning av administrasjonsutvalg styrkes med 1 medlem fra hver kommune fra det største partiet som ikke sto bak ordførervalget.
 1. Justert ”Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode.
   
 2. Kommunestyret konstaterer at det er ulikt kostnadsnivå kommunene imellom for tjenesteområdet Brann og Beredskap. Samkommunens vanlige fordelingsnøkkel – kostnadsfordeling etter folketall – kan dermed ikke legges til grunn for dette områdets del. Kommunestyret forutsetter at egnet finansieringsmodell utarbeides og fremmes som egen sak
   
 3. I god tid før neste valg skal kommunestyret og samkommunestyret diskutere hvordan de 9 fra hver kommune som skal velges inn i samkommunestyret etter kommunevalget bør velges.

 

 

PS 42/09 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2008 til orientering.
Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Verdal kommune til orientering.

 

 

 

PS 43/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2009

BEHANDLING:
Trine Hallem fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 33 representanter.

Ordfører orienterte om:

 • Verdal kommune har fått kr 200.000,- i tilskudd til brannsikring av kulturminner.
 • Kommunedagene til KS ble avviklet uke 20. Vi var representert med ordfører og rådmann. Godt arrangement. Søkelys på bl.a. skoleeierrollen.
 • Verdal kommune får en del større oppdrag for tiden, bl.a. på landsdelskonferanse som miljøverndepartementet arrangerte i tillegg til at vi skal delta på nasjonal barnehagekonferanse 2. og 3. juni. Konferansen har som tema ”kvalitet i barnehagen” – Vi skal holde foredrag (som den eneste kommunen) om tverrfaglig forebyggende satsing på barn fra fødsel til skolestart. Fine profileringsmuligheter for Verdal kommune
 • Avslutning på nasjonalt prosjekt ”kraftak for inkludering” (Verdalsprosjektet) 26. mai på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. .
 • Folketallsutvikling 1. kvartal. Verdal kommune er vekstkommune nr. 2 i Nord-Trøndelag, bak Stjørdal.
 • Verdal er vertskommune for fylkestinget i juni. Verdal kommune skal ha en fagdel en av dagene.

Rådmann orienterte om:

 • Enova – søknad i forbindelse med krisepakken. Verdal kommune hadde søknad inne - der det i stor grad ble søkt om midler bygningsmessige tiltak. Enova prioriterte ikke slike anlegg i denne fasen, men styringsanlegg på bygg som ga større effekt. Det har vi allerede bygd/utbedret selv.

   

 

 

PS 44/09 Godkjenning av aksjonæravtale Stiklestad Nasjonale Kultursenter mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2009

BEHANDLING:
Saksframlegg med vedlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til aksjonæravtale Stiklestad Nasjonale Kultursenter mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune godkjennes.


Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS