Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 31.08.2009
Tid           : 18:00 - 20:40
Til stede  : 33 representanter. 
                   Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet fom. sak 62/09
                   Til stede : 32 representanter

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 57/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 58/09 Oppnevning i kommunale verv etter Bjarne Haugan

Saksframlegg

Protokoll
PS 59/09 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken - orientering om status

Saksframlegg

Protokoll
PS 60/09 Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 61/09 Utbygging ny barnehage  Reinsholm - Sluttrapport

Saksframlegg

Protokoll
PS 62/09 Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp

Saksframlegg

Protokoll
PS 63/09

Leie av Trygg-Gården AS i forbindelse med bosetting av flyktninger

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 64/09 Reguleringsplan for Bergsgrav holdeplass

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 65/09 Reguleringsplan for Verdalsøra barne og ungdomsskole

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 66/09 Kjøp eller leie av del av Stene Søndre 1721/241/1 - Roger Indahl Saksframlegg Protokoll
PS 67/09 Orientering

 

Protokoll
PS 68/09 Reguleringsplan for Arnljots gate og Kalv Arnesonsgate – to boligtomter

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 31.08.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei Forfall
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei Forfall
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei Forfall
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei Forfall
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Bjarne Johannes Haugan DNA Medlem Nei Forfall
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei Forfall
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei Forfall
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Nei Forfall
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei Forfall
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Nei Forfall
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Kjell Hilmar Karlsson
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjarne Johannes Haugan
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjetil Aarstad
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Jon Lennart Sellæg DNA Varamedlem Ja Møtte for Trine Synnøve Hallem
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem Ja Møtte for Anne Segtnan
Anne Grete Valbekmo H Varamedlem Ja Møtte for Lasse Hegge

 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

 

Ordfører startet møtet med minnetale over representanten Bjarne Haugan.
Se video av minnetalen.

Sak nr.68/09 ble behandlet før sak nr. 67/09.

Møtet startet med følgende orienteringer:

 • Status, utfordringer og utviklingsområder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Turid Hofstad.    Se video.
 • Status og framdrift ved Tindved Kulturhage v/Svenn Frøseth. Se video.

 


 
 

PS 57/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak
Protokoll fra møte 22. juni 2009 godkjennes”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Protokoll fra møte 22. juni 2009 godkjennes.

 

 

 

 

PS 58/09 Oppnevning i kommunale verv etter Bjarne Haugan

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
AP v/Svein Svensson  fremmet følgende forslag til pkt. 3:

 • 2. varamedlem i driftskomiteen: Ove Morten Haugan.
 • 2. varamedlem i fjellstyret: Rolf Tømmerås.
 • nestleder i utmarksnemnda: Kristin Hildrum.
 • 1. vara i utmarksnemnda: Brit Kverkild.
 • samarbeidsutvalget ved Volden skole: Einar Asbjørn Tromsdal.

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble alle foreslåtte representanter enstemmig valgt.

 
VEDTAK/INNSTILLING:

 1. Janne Stenbakk Grande rykker inn som fast medlem i kommunestyret etter Bjarne Haugan for resten av valgperioden.
 2. Brit L. Kverkild rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.09.2010 (Elin Tuseths permisjonstid)
 3. Følgende oppnevnes som : 
 • 2. varamedlem i driftskomiteen: Ove Morten Haugan
 • 2. varamedlem i fjellstyret: Rolf Tømmerås
 • nestleder i utmarksnemnda: Kristin Hildrum
 • 1. vara i utmarksnemnda: Brit Kverkild
 • samarbeidsutvalget ved Volden skole: Einar Asbjørn Tromsdal

 

 

 

PS 59/09 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken - orientering om status

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING: 
Marit Voll Skrove orienterte om prosjektet.
Se orienteringen her (pdf)

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar informasjonen til orientering.
 2. Politiske partier oppfordres til å starte debatten om hvordan sikre høg kvinneandel også ved neste kommunevalg

 

 

 

PS 60/09 Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Mail datert 26. august 2009 fra FAU v/Ørmelen skole.

 

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak (alternativ fordeling):

”Verdal Høyre legger frem alternativ fordeling av elever fra barneskoler til ungdomsskoler (se eget dokument). Forslag begrunnes i hovedsak med argumentet nærhet til skole for elevene.”
Se Høyres forslag her (pdf)

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende utsettelsesforslag:

”Saken utsettes. Ved justering av skoleområdene i Verdal kommune skal det legges avgjørende vekt på følgende i Forskrift om veiledende skoleområder: ”skal grunnskoleelevene gå på den nærmeste skolen eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til.”

 

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 4 mot 29 stemmer.

 

Det ble først votert over formannskapets innstilling, del 1 Barnetrinn som ble vedtatt med 29 mot 4 stemmer.

Det ble så votert alternativt mellom formannskapets innstilling del 2 Ungdomstrinn og Høyres forslag, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslage

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar slik forskrift om skoleområder for grunnskolen i Verdal gjeldende fra skolestart 2010:

 

FORSKRIFT OM SKOLEOMRÅDER I VERDAL 

§1 Denne forskrift blir gitt av Verdal kommunestyre med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 8-1, 1. ledd.

§2        De veiledende skoleområdene er:

BARNETRINN

Ørmelen skoles område omfatter:
Delområde 01: Ørmelen, med grunnkretsene 0101 (Ørin), 0102 (Ørmelen 1: nord), 0103 (Ørmelen 2: midt), 0104 (Ørmelen 3: sørvest) og 0105 (Ørmelen 4: sørøst) og fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkrets 0202 (Verdalsøra S: Tinden). I tillegg den delen av 0205 (Holte, Borgen, Haug) som ligger sør for Stiklestad alle, dvs. Kirkehaug, Fæby og Reinsholm.

Verdalsøra barneskoles område omfatter:
Fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkretsene 0201 (V.øra N: Veita, Tvistvold, Melan), 0203 (V.øra Ø: Prærien, Garpa), 0204 (Mikv.-Frydenl.) og 0205 (Holte, Borgen, Haug), bortsett fra område sør for Stiklestad alle.

fra  Delområde 03: Sjøbygda, grunnkretsene 0301(Ydse,Ydsedalen), 0302 (Trones), 0303 (Sjøbygda) og 0304 (Volhaugen, unntatt del av boligfeltet Forbregd/Lein)

Stiklestad skoles område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0402 (Forbregd), (Hele boligfeltet Forbregd/Lein går til Stiklestad.), 0403 (Stiklestad) og 0404 (Raset), grunnkretsen 0401 (Vist m/Haukå)

Leksdal skoles område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0406 (Sør-Leksdal) og 0407 (Nord-Leksdal).

Vinne skoles område omfatter:
Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsene 0501 (Stamphusmyra, Fætten), 0502 (Brannan), 0503 (Berg), 0504 (Molberg) og 0505 (Vinne).

Ness oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsen 0506 (Ness).

Vuku oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 0405 (Jermstad) og

fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0601 (Reppe), 0602 (Vuku), 0603 (Ulvilla) og grunnkretsen 0608 (Dillan, sør for elva).

Volden skoles område omfatter:
Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0604 (Volden), 0605 (Bjartan) og 0606 (Kleppen og Vera)

Garnes oppvekstsenters område omfatter:
Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0607 (Sul), 0609 (Inndal) og 0610 (Levring m/Tromsdal).

 
UNGDOMSTRINNET:

Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole, Vinne skole, Ness oppvekstsenter og Ørmelen skole.

Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes oppvekstsenter, Leksdal skole, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden skole.

 
§3 De angitte skoleområdene er veiledende. Med dette forstås at områdegrensene ikke er absolutte.

§4 Dersom kommunen ikke bestemmer noe annet, skal grunnskoleelevene skrives inn ved den skolen de sokner til. Plassering skjer før skolestart, ved flytting og ved overgang til ungdomstrinnet. Kommunen kan bestemme at barn som bor i grenseområder, kan plasseres ved naboskole når dette ikke innebærer uforholdsmessig stor forskjell i avstand.

§5 Grunn for overføring til naboskole kan være:

 • hensynet til kostnadseffektiv klassedeling
 • hensynet til kostnadseffektiv skyssordning

§6 Søsken skal alltid ha rett til å gå ved samme skole dersom foresatte ønsker det.

§7 Etter søknad kan elever tas inn ved annen skole enn den de sokner til.
Jfr Opplæringslova §8-1, 2.ledd.

§8 Særskilt plassering av elever vil være enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og vil gi klagerett i samsvar med bestemmelsene i denne loven.

 

 

 

PS 61/09 Utbygging ny barnehage  Reinsholm - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:
Sluttrapport for investeringsprosjektet ”Ny barnehage Reinsholm” godkjennes.

 

 

 

PS 62/09 Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 32 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune justerer kommunens veiledende satser for stønad til livsopphold som foreslått i saksframstillingen. Dette med virkning fra 01.09.09. Satsene er veiledende, og hver søknad skal vurderes individuelt.
 2. Verdal kommune innfører fra samme dato en målrettet differensiert bruk av økonomisk sosialhjelp. Endringen skal understøtte og motivere til større aktivitet hos bruker.
 3. For aldersgruppen 18 – 25 år kan det brukes ordinære satser både i forbindelse med økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad når kriteriene for det er oppfylt.

 

 

  

PS 63/09 Leie av Tryggården AS i forbindelse med bosetting av flyktninger

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Vedlagte forslag til leieavtale mellom Trygg-Gården AS og Verdal kommune om leie av leiligheter og hybler i forbindelse med bosetting av flyktninger vedtas.
 2. Avtalen gjelder fra 1. september 2009 og løper i 4 år med evt. forlengelse med nye 2-årsperioder.

 

 

 

PS 64/09 Reguleringsplan for Bergsgrav holdeplass

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan med bestemmelser for Bergsgrav holdeplass, sist revidert 06.08.2009.

 

 

 

PS 65/09 Vedtak av reguleringsplan for Verdalsøra barne og ungdomsskole

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt  

 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, sist rev. 10.08.2009.

 

 

 

PS 66/09 Leieavtale Stene Søndre 1721/241/1  - Roger Indahl

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.


VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre tilbyr Roger Indahl å kjøpe del av kommunens eiendom Stene Søndre, gnr. 241, bnr. 1, som grenser til hans eiendom 242/11 og som er dyrket. 
 2. Rett til atkomst til strand og elv sikres avtalemessig. 
 3. Arealprisen settes til kr. 4.250 pr. da, og kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med kjøpet. 
 4. Alternativt tilbys Roger Indahl en 10-årig leiekontrakt fom. 01.01.09. Årlig leieavgiften settes til kr. 255,00 pr. da, og med rett til årlig endring iht. endring i konsumprisindeksen. 
 5. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre salget/leieavtalen.


 

 

 

PS 67/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Turid Hofstad orienterte om status, utfordringer og utviklingsmuligheter.
Se orienteringen her (pdf)
Se video av orienteringen

Tindved kulturhage v/Svenn Frøseth orienterte om status og framdrift.
Se orienteringen her (pdf)
Se video av orienteringen

Ordfører orienterte om:

 • Strategisk arbeid vedr. situasjonen på Aker Verdal.
 • Verdal kommune har fått pris for helhetlige planer i oppvekstsektoren.
 • Det jobbes med lovfesting av samkommunemodellen i departementet.
 • Det blir en regional konferanse om stedsutvikling på Stiklestad med Verdal kommune som medarrangør.

Rådmann orienterte om:

 • Pandemi – svineinfluensa. Lagt ned mye arbeid og har hatt en høy beredskap etter de pålegg som har kommet fra Fylkesmannen. Kriseledelse er nedsatt i tillegg til faggruppe. Kommunestyrets medlemmer anbefales å gå inn på www.svineinfluensa.no.  Et fantastisk informasjonsopplegg. Etter siste møte i beredskapsgruppen i kommunen kom det fram fra medisinsk hold at det er kraftig nedgang i utviklingen av pandemien, toppen er nådd
 • Obligasjoner innløst med en merinntekt på 220.000 kroner.

 

 

PS 68/09 Reguleringsplan for Arnljots gate og Kalv Arnesonsgate -- boligtomter

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2009

BEHANDLING:
Saksframlegg og innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utlagt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Arnljotsgate og Kalv Arnesonsgate, sist revidert 24.08.2009.

Arbeid på tomtene kan ikke igangsettes før befaring og endelig avklaring fra Fylkeskommunen vedrørende eventuelle kulturminner foreligger.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 14.05.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS