Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.09.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 28.09.2009
Tid           : 18:00 - 21:30
Til stede  : 35 representanter                                   

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 69/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 70/09 Forvaltningsrevisjonsrapport 1721-1/2009 "Gjennomgang av barneverntjenesten"

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 71/09 Selskapskontroll

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 72/09 Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 73/09 Anne Segtnan - søknad om permisjon fra kommunale verv i perioden 28.09.09 til 01.08.10

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 74/09 Orientering

 

Protokoll Se video

 
Utdelt i møtet:
Heftet ”Kulturarven” september 2009.

I starten av møtet ble vinnerne av årets ”Filmbuss Nord-Trøndelag” presentert og deres bidrag ble vist for kommunestyret.  Se video.
 
Det ble også ”Åpning” og lansering av de nye nettsidene til Verdal kommune v/Eva K. Lian.   Se video.

 

Oppmøte kommunestyrets møte 28.09.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Trine Synnøve Hallem
Per Dyrnes DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Jon Olav Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem Ja Møtte for Anne Segtnan
Håkon Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen

 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

 


 
 

PS 69/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 31. august 2009 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 31. august 2009 godkjennes. 

 

 

 

PS 70/09 Forvaltningsrevisjonsrapport 1721-1/2009 "Gjennomgang av barneverntjenesten

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2009

BEHANDLING:
KomRev v/Marte Bjørnelv orienterte om rapporten.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen for vurdering:
”I utarbeiding av budsjett for 2010 opprettes det en egen post øremerket barnehagebarn til ekstra oppfølgingstiltak til barn med særskilt behov for oppfølging og hjelp. Beløpet tildeles etter søknad fra barnehagene, evt. i samarbeid med barnevernet.”

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
”Kommunestyret viser til rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og sosialtjenester i Verdal kommune (2008), utført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag, datert 06.10.08. På den bakgrunn ber kommunestyret om at det utarbeides konkrete tiltak for å øke kvalitet, rutiner og systemer med det klare formål at kommunen sikrer tilstrekkelig samordning av tjenester til utsatte barn og unge.
Det bes videre om at det legges fram en egen sak for politisk behandling i kommunestyret, innen utgangen av mars 2010.”

Det ble først votert over kontrollutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over oversendelsesforslaget fra Venstre som falt med 4 mot 31 stemmer.
Det ble tilslutt votert over forslaget til nytt pkt. 2 fra FRP som falt med 11 mot 20 stemmer.
 
 
VEDTAK/INNSTILLING:
Kommunestyret tar rapporten til orientering

 

 

 

PS 71/09 Selskapskontroll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2009  

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune velger KomRev Trøndelag IKS til å utføre selskapskontroll.

 

 

 

PS 72/09 Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2009

BEHANDLING:
Trainee Jon Marius V. Iversen orienterte om boliganalysen.
Se presentasjonen som ble brukt her.
 
 
VEDTAK:

Boliganalysen for Levanger og Verdal kommuner tas til orientering

 

 

 

PS 73/09 Anne Segtnan - søknad om permisjon fra kommunale verv i perioden 28.09.09 til 01.08.10

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2009

BEHANDLING:
SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag på representanter for perioden 01.08.10:

 • Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen – Karl B. Hoel
 • Nytt 4. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen – Karin Rekve
 • Nytt 5. varamedlem i samkommunestyret – Marit Voll Skrove
 • Personlig vara i Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning trekkes ut av permisjonssøknad.

Det ble votert punktvis over pkt. 1 og pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt. Det ble så votert særskilt på foreslåtte representanter der alle ble enstemmig valgt.
 
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Segtnan om permisjon fra kommunale verv i perioden 28.09.09 til 01.08.10.
 2. Karl Bernhard Hoel rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Senterpartiet til 01.08.10.
 3. Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen fram til 01.08.10: Karl B. Hoel.
  Nytt 4. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen  fram til 01.08.10: Karin Rekve.
  Ny 5. varamedlem i samkommunestyret fram til 01.08.10: Marit Voll Skrove.

 

 

PS 74/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2009

BEHANDLING:
Samarbeidsavtale folkehelsearbeid v/Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og HUNT. Se video.

Ordfører orienterte om:

 • En ny samkommune etablert i september - Midtre-Namdal Regionstyre.
 • Vi har hatt besøk av en stor delegasjon med regionale ledere fra Latvia for å se på samhandling kommune-næringsliv. Har også flere norske besøk med samme ærend, bl.a. ”Sunnfjord 2020” denne uke.
 • Utfordingsbilde Verdal industripark.

Rådmann orienterte om:

 • Formannskapssaker til møte 2. oktober – forsinkelser i posten.
 • Økonomiplan kommer sammen med budsjettet og vil bli lagt fram for formannskapet i møte 5. november 2009. Innstillingsmøte 26. november 2009 i formannskapet og 14. desember 2009 i kommunestyret. Møte 26.11.09 står ikke på møteplanen – dette er satt opp ekstraordinært.
 • Skolesaken blir også presentert i formannskapet 5. november, behandles i formannskapet 19. november og i kommunestyret den 30. november 2009.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 14.05.2021 13:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS