Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 30.11.2009
Tid           : 18:00 - 19:55 
Til stede  : 34 representanter                                   

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 75/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 76/09 Tertialrapport - Regnskap pr. 31.08.2009

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 77/09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll Se video
PS 78/09 Endringer i forskrift og forslag til ny samarbeidsavtale

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll Se video
PS 79/09 Oppnevning av overformynder og varamedlemmer fra 01.01.10

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 80/09 Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag-- Høringsuttalelse

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 81/09 Møteplan 2010 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 82/09 Kontrollutvalgets åprsplan/møteplan for 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 83/09 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2008

Saksframlegg

Verdal 1

Protokoll Se video
PS 84/09 Orientering

 

Protokoll Se video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.11.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Nei  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Magnus Tiller SP Varamedelm Ja Møtte for Trude Holm
Nils Georg Leirset V Varamedlem Ja Møtte for Lars Gunnar Marken
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tronsdal
Olav Dahl Karmhus SP Varamedlem Ja Møtte for Pål Sverre Fikse Pedersen

 

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

 
Sak nr. 77/09 ble behandlet før sak 76/09.
 
Før møtet staret var det kulturinnslag med sanger fra forestillingen "Møllemester Iversen og englene" med Tindved familieteater.
Se video av dette innslaget her.


 
PS 75/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28. september 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. september 2009 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 76/09 Tertialrapport - Regnskap pr. 31.08.2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.2009 til etterretning.
 2. Det foretas budsjettregulering innenfor finanskapitlet, med å øke posten renteutgifter med 3,3 mill kroner, og tilsvarende økning av posten renter av bankinnskudd med 1, 6 mill kroner og renteinntekter på formidlingslån med 1,7 mill kroner.
 3. Det foretas en overføring av budsjettmidler fra Stiklestad og Leksdal oppvekstområde på 650.000 kr til oppvekst felles (ansvar 1260). Rådmannen gis fullmakt til å disponere dette beløpet.
 4. Når det gjelder driftsbudsjettet, så ser kommunestyret alvorlig på situasjonen innenfor flere av virksomhetsområdene innen helse- og omsorg og velferd og innen oppvekst. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak innenfor flere av virksomhetsområdene med sikte på å redusere forventet merforbruket ved årets slutt innenfor de aktuelle områdene.

 
 
 
 
PS 7
7/09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra    Til toppen av siden
barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om at det er mottatt klage den 30.11.09 fra konkurrerende bedrift. Denne klagen har ikke Verdal kommune rukket å besvare. Rådmann foreslår derfor at saken utsettes til kommunestyrets møte 14. desember.

Ordfører fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes til kommunestyrets møte 14.12.09.”

Ved votering ble ordførers utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Saken utsettes til kommunestyrets møte 14.12.09. 
 
 
 
 
 
PS 78/09 Endringer i forskrift og forslag til ny samarbeidsavtale     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
AP/SP v/Anita Steinkjer fremmet følgende tilleggsforslag:
”Verdal kommunestyre forutsetter at kommunestyret under behandlingen av ISK 3 kommer tilbake til hvilke delelementer innen tjenesteområdet ”Brann og Beredskap” det er aktuelt å legge inn i samkommunens portefølje.”

 
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Samkommunestyrets innstilling pkt. 1 – vedtatt med 32 mot 2 stemmer.
 • Samkommunestyrets innstilling pkt. 2 – vedtatt med 32 mot 2 stemmer.
 • Tilleggsforslaget fra AP/SP – vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over innstilling og vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Endringer i forsøksforskriften og forsøkssøknad vedtas.
 2. Ny samarbeidsavtale vedtas med følgende endring i § 18:
  Maksimal låneramme settes til kr. 10 mill.
 3. Verdal kommunestyre forutsetter at kommunestyret under behandlingen av ISK 3 kommer tilbake til hvilke delelementer innen tjenesteområdet ”Brann og Beredskap” det er aktuelt å legge inn i samkommunens portefølje.

 
 
 
 
PS 79/09 Oppnevning av overformynder og varamedlemmer fra 01.01.10
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag på varamedlem:
”Tor-Petter Abelsen”.

Det ble først votert over overformynder som ble enstemmig valgt.
Det ble deretter votert samlet over forslag på varamedlemmer som ble enstemmig valgt.
 
 
VEDTAK:
Kontrollerende overformynder og varamedlemmer til overformynderiet:

Overformynder:
Bjørn Kjesbu   -   funksjonstid fram til 31.12.13

Varamedlemmer:
Berit Gustad Nessø  -   funksjonstid fram til 31.12.11
Tor-Petter Abelsen  -   funksjonstid fram til 31.12.11
 
 
 
 
 
PS 80/09 Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag-- Høringsuttalelse     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende tilleggsforslag – nye kulepunkt:

 • Arbeidet med elektrifisering og utbedring av Trønderbanen må intensiveres. Det er viktig at tog stopper for på og avstigning. 
 • Den miljømessige avfallshåndteringa ved ECOPROs anlegg må utvides. Avfallsdeponier i fylket må avsluttes. 
 • Bruk av trevirke må stimuleres gjennom "Regional Miljøprogram". 
 • Det må utarbeides en handlingsplan som gjennomgås årlig. Gjennomgangen skal vise grad av måloppnåelse.

Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt:

 • Konkrete tiltak for å redusere biltransport langs de viktigste hovedvegene, evt. ekstra avgiftsbelastning der inntektene kan medfinansiere jernbane, annen kollektiv transport eller gangveier, må utredes.

Det ble først votert samlet over administrasjonssjefens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
 
Det ble deretter votert punktvis over SV sine fire kulepunkt med følgende resultat:

 • Kulepunkt 1 – vedtatt med 32 mot 2 stemmer.
 • Kulepunkt 2 – falt med 12 mot 22 stemmer.
 • Kulepunkt 3 – falt med 9 mot 25 stemmer.
 • Kulepunkt 4 – vedtatt med 33 mot 1 stemme.

Det ble så votert over Venstre sitt forslag til nytt kulepunkt som falt med 26 mot 8 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over innstilling og vedtatte kulepunkt som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune har behandla utkast til klima og energiplan for Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Verdal kommune mener Fylkeskommunen har kommet godt i gang med dette viktige arbeidet og vil gi noen kommentarer:

 • Planen er konkret for tiltak i egen virksomhet, og gir her gode impulser til kommunene
 • Fjernvarme har større potensial i de største tettstedene enn planen sier.
 • Areal og transportutvikling er viktige samarbeidsprosjekt med kommunene
 • I videre arbeid bør en prioritere forpliktende samarbeid med andre samfunnsaktører med sikte på felles konkrete mål
 • Arbeidet med elektrifisering og utbedring av Trønderbanen må intensiveres. Det er viktig at tog stopper for på og avstigning. 
 • Det må utarbeides en handlingsplan som gjennomgås årlig. Gjennomgangen skal vise grad av måloppnåelse.

 
 
 
 
PS 81
/09 Møteplan 2010 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2010 vedtas med følgende endring:
Kommunestyrets møte 22. februar 2010 flyttes til 1. mars 2010.
 
 
 
 
 
PS 82/09 Kontrollutvalgets åprsplan/møteplan for 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.  
 
 
 
 
 
PS 83/09 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2008     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2008 til orientering.  
 
 
 
 
 
PS 84/09 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2009

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Bygging av undergang i sentrum. Fylkeskommunen har vedtatt å øke sin støtte til dette prosjektet med kr 300.000-.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 14.05.2021 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS