Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.12.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.12.2009
Tid           : 10:00 - 14:00
Til stede  : 34 representanter  

                                

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video
 
Dokumenter som ble delt ut i møtet :

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 85/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 86/09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll Se video
PS 87/09 Samkommunestyrets vedtak vedr. budsjett 2010 - hjemmelsgrunnlag

Saksframlegg

 

Protokoll Se video
PS 88/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Protokoll Se video
PS 89/09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll Se video
PS 90/09 Forlengelse av valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret i Innherred samkommune fra 01.01.10 og resten av inneværende valgperioden

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 91/09 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2010 - forslag til uttalelse

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 92/09 Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr. vv-9989 Korsådalsbekken ved Sørenget boligfelt

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 93/09 Orientering

 

Protokoll Se video

 
 

Oppmøte kommunestyrets møte 14.12.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Lasse Hegge H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Olav Dahl Karmhus SP Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Anne Grete Valbekmo H Varamedlem Ja Møtte for Lasse Hegge
Tor Ove Nesset H Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Johannes Rosvold V Varamedlem Ja Møtte for Lars Gunnar Marken
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjetil Bakkan
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana

 

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

Før møtet staret var det kulturinnslag med julesang av Amalie Myhre og med Andre Dyrstad ved pianoet.
Se video av dette innslaget her.
 
Det ble vedtatt følgende taletid på sak 86/09 og sak 88/09:

 • 6 min på hovedinnlegg hvert parti
 • 4 min første innlegg representanter
 • 2 min andre gangs innlegg
   

 
 
 
 
 
PS 85-09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30. november 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. november 2009 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 86-09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING:
Det ble utdelt følgende dokumenter:

Rådmann redegjorde hva som har skjedd i saken siden forrige kommunestyremøte.
 
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Det bygges en ny Verdalsøra barneskole og en ny flerbrukshall.
 2. Svømmehallen renoveres. 
 3. Det utredes hvordan ungdomsskolen skal kunne fungere som en 5-paraleller inntil ny skolebygning står ferdig.
 4. Bygging av ny ungdomsskole utsettes inntil kommunens økonomi gir rom for det.
 5. Kommunen avslutter forhandlinger om kjøp av tomt hvor det enda ikke er inngått avtale.
 6. Det utarbeides nye forslag som tar hensyn til punkt 1 – 5 og slik at en ny ungdomsskole kan utbygges mens den gamle skolen er i drift.
   

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Venstre, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 31 stemmer.  3 stemmer ble avgitt for forslaget fra Venstre.
 
 
VEDTAK:  

 1. Det inngås samspillkontrakt fase 1 med NCC AS for utarbeidelse av forprosjekt for utbyggingen. 
 2. Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall prosjekteres videre innenfor økonomiplanens budsjettramme på 278 mill kr.
 3. Forprosjekt med tilhørende utbyggingskostnader forutsettes godkjent av Verdal kommunestyre før utbyggingen igangsettes.
   

 
 
 
 
 
PS
87-09 Samkommunestyrets vedtak vedr. budsjett 2010 - hjemmelsgrunnlag    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
  
 
 
 
 
PS 88-09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING:
Venstre fremmet følgende verbalforslag:

 1. Rådmannens forslag til budsjett for 2010 vedtas med følgende endring:
   
  Økte strømutgifter:                              0  (Ingen økning på  300.000 fra 2009)
  Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutb. 0  (Ingen økning på  1.7 mill fra 2009)
   
  Samla innsparing på 2 mill disponeres slik:
  Spesialundervisning økes med  1 mill  (Ingen innsparing fra 2009)
  Forsterka barnehager,
  spes.pedagoger økes med  600.000 (Kun red. på  600.000 fra 2009)
  Stillingsøkn. Barnevern  400.000 (Økning på 400.000 fra 2009)
    
 2. Økonomiplanen fra 2011 – 2014 legges fram på nytt hvor det er tatt hensyn til at ingen skoler skal legges ned i perioden og hvor resultatet viser overskudd hvert år.
   
 3. I den reviderte økonomiplanen for 2011 – 2014 bes rådmannen finne rom for mindre reduksjon i spesialundervisning, oppretting av Helsestasjon for eldre, åpning av 3 nye senger på sykeheimen, og oppretting av stilling som boligkoordinator.
   
 4. I arbeidet med gjennomgang av organisasjonen bes rådmannen spesielt vurdere antall kommunalsjefstillinger og fjerning av lønna ledere for driftskomiteen og utviklingskomiteen.
   

Verdal Høyre v/Tor Ove Nesset fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
 
Se Høyres budsjettforslag her - og hele presentasjonen av budsjettforslaget her.
 
Votering: 
Verbalforslag fra Venstre:

 • Pkt. 1 – falt med 3 mot 31 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 3 mot 31 stemmer.
 • Pkt. 3 – falt med 2 mot 32 stemmer.
 • Pkt. 4 – falt med 2 mot 32 stemmer.

Alternativt forslag fra Høyre – falt med 6 mot 28 stemmer. 

Formannskapets innstilling:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 29 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 2 – vedtatt med 30 mot 4 stemmer.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – vedtatt med 31 mot 3 stemmer.
 • Pkt. 5 – vedtatt med 31 mot 3 stemmer.
 • Pkt. 6 – vedtatt med 33 mot 1 stemme.
 • Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 15 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 16 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 17 – vedtatt med 33 mot 1 stemme.
 • Pkt. 18 – vedtatt med 32 mot 2 stemmer.
 • Pkt. 19 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 20 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 21 – vedtatt med 31 mot 3 stemmer.
   

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 28 mot 6 stemmer.
 
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2010-2013 og budsjett 2010 for Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2010 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
   
  Budsjett 2010
  BudsjettpostBeløp
  Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk. 242 632 000
  Rammetilskudd mv. 255 061 000
  Sum skatt og rammetilskudd 497 693 000
  Eiendomsskatt 15 900 000
  Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000
  Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 000 000
  Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000
  Momskompensasjon 8 000 000
  Sum inntekter 541 943 000
  Renteutgifter 23 400 000
  Avdragsutgifter 21 000 000
  Netto kapitalutgifter 44 400 000
  Bruk av fond 6 200 000
  Ramme til fordeling 503 743 000
  Avsatt lønnsoppgjør 2010 2 400 000
  Støttefunksjoner 21 861 348
  Oppvekst 197 430 903
  Pleie og omsorg 214 813 836
  Kultur 14 112 964
  Næring, landbruk og naturforvaltning 1 000 000
  Teknisk drift 15 512 332
  Brann og beredskap 5 479 678
  Kirken 5 833 194
  Fordelt ramme ISK 23 298 746
  Sum fordelt 499 343 000
  Resultat 2 000 000
   
 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2010 for det enkelte område på detaljnivå.
 4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2010. Alle tall er i mill. kroner.
   
  Inevsteringer for 2010
  Beskrivelse av tiltakKostnad 2010
  IKT-utstyr 2
  Rehabilitering kommunal bygningsmasse 1
  IKT-utstyr i grunnskole og barnehager 1
  Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall og flerbrukshall 60
  Mindre tiltak på skoler 1
  Mindre tiltak barnehager 0,5
  Idretts- og kulturanlegg. 1
  Kirker og kirkegårder 0,5
  Bygging av små rusboliger 3
  Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun 0
  Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd) 0,3
  Tilpasninger bygningsmasse som følge av endring i behov 2
  Enøk tiltak 0,5
  Utskifting PCB gatelys 1
  Kommunale veger 2
  Gang og sykkelveier 2
  Utvikling Stiklestad 0,5
  Maskiner 0,3
  Brannutrykningsutstyr 0,5
  Sum investeringer 79,1
  Investeringer innenfor betalingstjenester  
  Tiltak hovedplan vannforsyning 6
  Sanering av eksisterende kloakkanlegg 5
  Spredt avløp 4
  Feieutstyr 0
  Sum betalingstjenester 15
   
  Finansiering
  Beskrivelse finansieringBeløp
  Finansieringsbehov 94,1
  Lån 87,3
  Momskompensasjon 6,3
  Tilskudd 0,5
   
 5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 87.300.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
 7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
  For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
 8. Det tas opp inntil 10 mill. kroner i Startlån i år 2010. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 
 9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2010 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 10. Det er avsatt 2 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2010 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 11. Barn og unge i barnehager og skoler i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette legges det til grunn ressursfordelingsmodeller for skoler og barnehager. Disse fases inn over 3 år, med start fra budsjettåret 2010.
 12. Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes.
 13. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2010.
 14. Rammen for Innherred samkommune settes til 23 298 746 kroner.
 15. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2010 vedtas.
 16. Verdal kommunestyre er særlig bekymret over den delen av stillingsveksten i oppvekstsektoren som ikke direkte kan relateres til nasjonale satsinger og opptrappinger. Det vises til vedtak i Verdal Formannskap i F – sak 191109. Kommunestyret ber om tilsvarende rapportering.
 17. Verdal kommunestyre ber om en gjennomgang av dagens organisering i virksomhetsområder.
  Verdal kommunestyre har ingen planer om endringer i skolestrukturen.
  Verdal kommunestyre forutsetter betydelige effektiviseringsmuligheter på flere driftsområder gjennom at ny bygningsmasse tas i bruk.
 18. Eiendomsskattenivået ligger fast i inneværende valgperiode.
 19. Verdal kommunestyre står fast på sin prinsipielle tilnærming til Innherred samkommune slik denne er nedfelt i K – sak 29/08 av 270308.
  Verdal kommunestyre ser at Samhandlingsreformen i Helsesektoren åpner for interkommunalt samarbeid.
 20. Det overordnede utfordringsbildet i Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010 – 2013 tydeliggjør at den kommunale organiseringen på en bedre måte enn i dag må tilpasses inntektsnivået i perioden.
  Årlige effektiviseringskrav legges inn for å balansere Budsjett 2010/ Økonomiplan 2010 – 2013.
  Det er kommunestyrets utrykkelige forutsetning at effektiviseringstiltakene gjennomføres slik at brukerne rammes minst mulig.
 21. Økt eiendomsskatt som følge av takstendring flyttes fra 2011 til 2012.
  Bruk av øremerket fond barnehager med kr 1 200 000,- utgår.
  Økt utgift forsterket barnehage – spesialpedagoger – utgår.
  Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutbygging 1 700 000,- utgår. Inndekning gjennom økt bruk av investeringsmoms.
  Økte strømutgifter kr. 300.000,- utgår. 
   

 
 
 
 
 
PS 89-09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet.

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende justert forslag til leiesatser:
” Justert forslag til leiesatser sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010
 
COOPBANEN, timepriser: 
Helbane, vinter                    650,-
Halvbane, vinter                  350,-
Kamp uansett klasse         1.200,- 
 
Helbane, sommer                 325,-
Halvbane, sommer               200,-
Kamp senior og junior          800,-
Kamp 15 og 16 år               600,-

Kamp 13 og 14 år               400,-

Kamp 7'er og 5-er               200,-

 

Grasarealer:

Kamp Verdal stadion senior og junior          1.200,-
Kamp Verdal stadion 15 og 16 år                   800,- 
Kamp Verdal stadion 13 og 14 år                   600,-

Kamp gamle gress senior og junior                  800,-

Kamp gamle gress 15 og 16 år                       600,-

Kamp gamle gress 13 og 14 år                       400,-

Kamp 7-er og 5-er oppmerket på felt             100,-

Trening Verdal stadion, samme priser som for kamp

Trening gamle gress, halvparten av prisene for kamp

Trening på felt                                                 100,-

Ved votering ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Justerte forslag til leiesatser framlagt i møte 14.12.09 for sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010 vedtas. 
 
 
 
 
 
PS 90-09 Forlengelse av valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret i Innherred samkommune fra 01.01.10 og resten av inneværende valgperioden
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Under forutsetning av positivt svar fra departementet til søknad om ISK 3 forlenges valg av medlemmer og varamedlemmer i Innherred samkommunestyre fra 01.01.10 og ut inneværende valgperiode. 
 
 
 
 
 
PS 91-09 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2010 - forslag til uttalelse     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling i saken ble utdelt i møtet

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Framlagte uttalelser vedtas som Verdal kommunes uttalelse til KS strategikonferanse 2010. 
 
 
 
 
 
PS 92-09 Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr. vv-9989 Korsådalsbekken ved Sørenget boligfelt
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING:
Formannskapet innstilling i saken ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnaden beregnet til kr.66.000,- i forbindelse med sikringstiltak av Korsådalsbekken gjennom Sørenget boligfelt.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
   

 
 
 
 
 
PS 93-09 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2009

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Krevende dag for Verdal kommune i går. Tidlig søndagsmorgen brant det ved asylmottaket i Vaterholmen. Ordfører imponert over hvor fort Verdal kommune er operativ. Fort oversikt over situasjonen og at ingen liv var i fare. Kriseråd ble satt fra kl. 07.30. Nært samarbeid med ledelse asylmottaket, lensmann og kommunen. Stor honnør til de ulike delene i Verdal kommune. Samarbeidspartene evaluerer vår innsats i krisearbeidet som fremragende. Beredskapsnivå redusert fra kl. 12.00.
 • Jobber med folkevalgtdag midt i januar – tema vil være vår kobling kultur-næring.
 • Kommunens julegave til kommunestyret; boka Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 25.06.2020 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS