Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.01.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 25.01.2010
Tid           : 18:00 - 20:30
Til stede  : 32 representanter
 
Utdelt i møtet:

 1. Oppdatert sakliste.
 2. Kommunalnytt 1/2010.
 3. Brosjyre Det Digitale Trøndelag.
 4. Heftet ”Kulturarven” desember 2009.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 001/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 002/10 Reguleringsplan for Storholmen hyttefelt

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll Se video
PS 003/10 Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester

Saksframlegg

Vedlegg 1 

Protokoll Se video
PS 004/10 Verdal bo- og helsetun - søknad om godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 005/10 Evaluering av ordningen med taletid i kommunestyret

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 006/10 Orientering

 

Protokoll Se video
PS 007/10 TILLEGGSSAK :
Spørsmål til ordføreren: ad. utbyggingsavtale med NorFraKalk AS

Saksframlegg

Protokoll Se video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.01.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Fortun
Olav Dahl Karmhus SP Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Ove Morten Haugan
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Trine Synnøve Hallem
Per Dyrnes DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Jon Olav Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Inga Berit Lein
         

 

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  


Kulturskolen hadde innslag med gitar og sang ("Imagine"). Se video her. (dessverre svært dårlig eller ingen lyd) 
Fra kl. 18.00 til kl. 18.55 hadde fylkesmann Inge Ryan dialog med kommunestyret. Se video her. 
Møtet ble satt kl. 18.55.
Anita Steinkjer ble foreslått som settevaraordfører. Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
PS 001/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2010

BEHANDLING:  
Karl Bernhard Hoel hadde følgende merknad:
Feil i registrert oppmøte 14.1209. Anne Segtnan oppført som møtt i stedet for Karl B. Hoel.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 14. desember 2009 godkjennes med merknad fra Karl B. Hoel.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 14. desember 2009 godkjennes med merknad fra Karl B. Hoel. 
 
 
 
 
 
PS 002/10 Reguleringsplan for Storholmen hyttefelt     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2010

BEHANDLING:
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 (Pbl. 1985) vedtas reguleringsplan for hytteområde Storholmen kart sist rev. 23.11.09 og bestemmelser sist rev. 25.11.09. 
 
 
 
 
 
PS 003/10 Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2010

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 29 mot 3 stemmer.
 
 
VEDTAK:
Egenandelen for kortidsopphold i kommunal institusjon (sykehjem) endres fra kr 121,- til kr 125,- per døgn.
Egenandel for hjemmetjenester i henhold til sosialtjenesteloven endres fra kr 155,- til kr 160,- for de som har inntekt under 2G.
  
 
 
 
 
PS 004/10 Verdal bo- og helsetun - søknad om godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2010

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune søker om at Verdal bo og helsetun får godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag.
 
 
 
 
 
PS 005/10 Evaluering av ordningen med taletid i kommunestyret     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2010

BEHANDLING:
Lasse Hegge fremmet på vegne av alle parti i kommunestyret følgende forslag til vedtak:

 1. Hovedinnlegget fra hvert parti settes til 6 min pr. sak. 
 2. Normal taletid settes til 4 min. pr. innlegg pr. sak.
 3. Andre gangs innlegg i samme sak settes til 2 min.
 4. Kommunestyret kan særskilt vedta endringer i ovenstående taletidsbestemmelser i enkeltsaker.
 5. Ovenstående bakes inn i vedtatt reglement.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
 1. Hovedinnlegget fra hvert parti settes til 6 min pr. sak. 
 2. Normal taletid settes til 4 min. pr. innlegg pr. sak.
 3. Andre gangs innlegg i samme sak settes til 2 min.
 4. Kommunestyret kan særskilt vedta endringer i ovenstående taletidsbestemmelser i enkeltsaker.
 5. Ovenstående bakes inn i vedtatt reglement.

 
 
 
 
PS 006/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2010

BEHANDLING:

 • Brann Verdal statlige asylmottak Vaterholmen. Verdal kommune trekkes fram som et godt eksempel på at vi kan og vil stille opp når det er behov for det. God tilbakemelding for oss å få.
 • Skoleutbygging. Det er lagt opp til stram tidsplan. Byggestart mandag 31. mai hvis alt går etter planen. Utbyggingsvedtak er lagt opp til møte i kommunestyret 31. mai. Forskutterer at mai-møtet i kommunestyret derfor vil bli framflyttet.
 • Verdal kommune er medeier i mange interkommunale selskaper. Det største er Innherred Renovasjon, som nettopp har feiret 25-års jubileum. Per Jarle Eriksen har sluttet som direktør og Geir Tore Leira er ansatt etter han.
 • 8. februar blir det folkevalgt dag nr. 4 av 5 dagers-programmet som er vedtatt.  Ivar Skei er prosessveileder som tidligere.  Søkelys denne gangen vil bli på kommunestyrets arbeid gjennom partnerskap.
 • 22. januar var ordfører med og stiftet organisasjonen Norskehavsrådet.

 
 
 
 
PS 007/10 TILLEGGSSAK : Spørsmål til ordføreren: ad. utbyggingsavtale med NorFraKalk AS     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2010

BEHANDLING:
Venstre v/Brita Kleven Thorsvik leste opp sine spørsmål

Ordføreren svarte slik:

Jeg vil starte med å uttrykke forståelse for at det reises spørsmål om en sak som er på overtid i forhold til kommunestyrets vedtak.

Jeg har i denne saken også innhentet en begrunnelse fra administrasjonen ved rådmannen i og med at spørsmålet dreier seg om oppfølging av kommunestyrets vedtak.

Når det gjelder kommunestyrets vedtak av 6. juni 2007 vedr. utslippstillatelse fra NORFRAKALK AS pkt 5, er det i hovedsak knyttet til tre elementer:

 • Trafikk 
 • Støy, støv og utslipp 
 • Kvalitetsheving nærliggende friområder

Til de enkelte delelementene kan anføres.

Trafikk:
Tungtrafikken til og fra Norfrakalk og Verdalskalk utgjør en stor andel av den totale tungtrafikken på strekningen Tromsdalen – Verdal havn. For å dempe ulemper med denne trafikken har Verdalskalk bl a. tidligere deltatt i delfinansiering/forskuttering av gangveg langs riksveg 72 – nåværende fylkesveg 72 i Vinne. På samme måte er bedriften utfordret gjennom samtaler omkring en utbyggingsavtale å bidra til gjennomføring av gang-/sykkelveg langs Havnevegen. Deres engasjement skal være fundert i en godkjent utbyggingsplan for gjennomføring, der også andre bedrifter forutsettes å bidra i en felles løsning. Verdal Næringsforum har vært meget aktiv i dette arbeidet.

Vi minner hverandre om at vi her snakker om en riksveg, riksveg 757, som går helt ut til kaikanten på Verdal havn. Vi snakker ikke om en kommunal veg, vi snakker ikke om vårt eget anlegg. Riksveg 757 er for øvrig fylkesveg 757 fra siste årsskifte.

Byggeplanen for gang-/sykkelvegen ble etter avtale med vegsjefen, knyttet sammen med gjennomføring av ny rundkjøring i Havnekrysset i et helhetlig anlegg for trafikksikring langs Havnevegen. Byggeplanen for dette anlegget ble godkjent 2008, og prosjektet ble finansiert med en forskuttering fra Verdal kommune og Visborg Auto. Det blir nødvendigvis den som eier og drifter anlegget som styrer framdriften, dvs. Statens vegvesen i dette tilfellet. Etter anbudsprosess av prosjektet ble det klart at finansrammen ikke var tilstrekkelig til å gjennomføre hele anlegget, og gangvegen langs Havnevegen vest for Melkevegen måtte utsettes. Formannskapet vedtok denne endringen i forbindelse med sak om finansiering og bygging av ny rundkjøring 20.8 2009. Formannskapet følte vel ikke at de hadde annet valg slik saken stod på dette tidspunktet.

Denne endringen satte en midlertidig stopper for gjennomføring av resterende del av gangvegen der vi skulle ha en medfinansiering fra næringslivet. Det har vært en forutsetning i de drøftinger vi har hatt, at næringslivet skal kunne bidra i finansieringen med varer og tjenester i tillegg til rene penger. Dette medfører at vi så langt ikke har kunnet utforme en konkret avtale med NorFraKalk på dette punktet. Dette gjelder også den del av utbyggingsavtalen med TINE som gjelder deltagelse i gangvegen.

Videre realisering av resterende del av gangvegen krever nå en ny finansieringsrunde der både næringslivet, kommune og vegsjefen m å delta.

Vi snakker altså hele tiden om et anlegg som ikke er i kommunal eie. Vi styrer altså ikke framdriften selv. Jeg minner for øvrig også om hvilke utfordrende tider vi har hatt i næringslivet det siste halvannet året.

Så vil jeg legge til: Det er en utfordrende jobb å få gjennomslag for gangveg langs riksveg 757 gjennom Verdal Industripark. I følge Statens Vegvesen og Nord – Trøndelag fylkeskommune – som har prioriteringsansvaret – er skolebarnstrafikk et avgjørende kriterium for prioritering av gang – og sykkelveger.

Som ordfører har jeg flere ganger følt at arbeidet med gangvegen langs riksveg 757 har lidd under nettopp dette. Ikke minst av denne grunn har vi heller ikke lyktes i arbeidet med å få dette prosjektet høyt nok opp på prioriteringslistene tross flere politiske framstøt.

Resultatet så langt er altså ikke tilfredsstillende. Det er heller ikke etter Verdal kommunes vilje. Men det er vegeierens prioriteringer som avgjør.

Når det gjelder temaet knyttet til støy, støv og utslipp vil dette bli fulgt opp med rapporter til formannskapet årlig eller etter nærmere avtale. Bedriften ga en slik første orientering til formannskapet i møte 10.12.2009. Resultatene fra driften så langt viser utslippskonsentrasjoner og mengder som langt ligger under de krav som SFT har stilt i sin godkjennelse. Formannskapet ga inntrykk av tilfredshet med den grundige orientering som ble gitt av bedriften.

Kvalitetsheving av nærliggende friområder, er knyttet til områdene ved Havfrua. Verdal kommune har lenge hatt ambisjoner om å kvalitetsheve området som badeplass og friområde. Området har så langt vært drevet gjennom forskjellige tiltaks- og sysselsetningsprosjekt med minimal bruk av kommunale ressurser. Her mangler det fortsatt en plan for videre utvikling av området. Det er denne planen som skal vise på hvilken måte bedriften kan bidra med ressurser til gjennomføring. Også her vil bedriftens bidrag kunne bli bruk av maskiner og andre bidrag. Kommunen har så langt ikke kunnet prioritere den planoppgaven med eksisterende ressurser, noe som har medført også utsettelse av denne del av avtalen. Planavdelingen er og har vært hardt belastet over tid.

Rådmannen har ved flere anledninger orientert formannskapet om situasjonen knyttet til forsinkelser i gjennomføring av elementer relatert til en utbyggingsavtale med NorFraKalk AS og Verdalskalk AS. Viser her bl.a til ordførerens svar på spørsmål i kommunestyret 28.1.08 og ved behandling av sak 73/09 vedr. rundkjøring i Havnekrysset 20.8.09.
Kommunen har kontinuerlig en meget god dialog med bedriftene knyttet til videreforedling av kalkstein i kommunen. De samarbeidsprosjektene som er beskrevet ovenfor må løses i et partnerskap der partene er enige, og der også andre aktører er involvert. At disse prosjektene ikke har kommet til utførelse som først antatt, er kommunens fulle ansvar, og det ut fra årsaker som her er gjennomgått. Det er selvsagt beklagelig, men er et resultat av begrensede planressurser og prioritering mellom prosjekter. Verdal kommunes agenda for industriområdet i 2008 og 2009 har som kjent måttet dreid seg om andre og meget krevende utfordringer, slik kommunestyret er godt orientert om.


Representanten Thorsvik stilte følgende tilleggsspørsmål: Hva slags rutiner/restanselister har kommunen for å samle opp spørsmål /pålegg som kommunestyret gir og følge opp saker som sendes administrasjon for videre oppfølging.

Ordfører svarte på tilleggspørsmålet slik: Rutiner finnes, men det kan skje ting som forsinker framdriften i en del saker.  
 
 
 
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS