Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 01.03.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 01.03.2010
Tid           : 18:00 - 19:30
Til stede  : 33 representanter. Repr. Kristin Johanne Hildrum ble innvilget permisjon etter at sak 14/10 var behandlet. Til stede 32 representanter.
 
Sak 10/10 ble behandlet før sak 9/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Dokumenter utdelt i møtet:

Sakliste som PDF - sakliste som word - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 008/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 009/10 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken - orientering

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 010/10 Rapport Regionalt Næringsfond Verdal og Levanger 2009

Saksframlegg

Vedlegg 1 

Protokoll Se video
PS 011/10 Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering

Saksframlegg
(oppdatert 24.02.2010)

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10

Protokoll Se video
PS 012/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009.Evalueringer og veien videre.

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll Se video
PS 013/10 Skulptur ved  E6 - inngått forpliktelse

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll Se video
PS 014/10 Reguleringsplan kvartalet Minsaas plass/Sørgata. 2. gangs behandling

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll Se video
PS 015/10 Behovsstyrt kollektivtransport i Verdal - pilotprosjekt

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 016/10 Opprettelse av nytt, felles klageorgan som også ivaretar klager etter Kommunehelsetjensteloven § 2-4 og oppnevning av medlemmer

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 017/10 Oppnevning av nytt medlem i skatteutvalget for resten av valgperioden 2007-2011 Saksframlegg Protokoll Se video
PS 018/10 Inga Berit Lein - søknad om fritak fra kommunale verv (unntatt Verdal Fjellstyre) Saksframlegg Protokoll Se video
PS 019/10 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll Se video
PS 020/10 Orientering   Protokoll Se video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 01.03.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Rigmor Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Trine Synnøve Hallem
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Per Dyrnes DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Jon Olav Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Inga Berit Lein
Johannes Rosvold V Varamedlem Ja Møtte for Lars Gunnar Marken
Tor Ove Nesset H Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Inger Storstad Konsulent  

 
Kulturskolen hadde innslag ved Amalie Halvorsen -se video her.
(dessverre svært dårlig eller ingen lyd)
 
 
 
PS 008/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 25. januar 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. januar 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 009/10 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken - orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
Filmen Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken – en film om engasjerte damer i Osen, Rissa, Steinkjer og Verdal, ble vist.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
  
 
 
 
 
PS 010/10 Rapport Regionalt Næringsfond Verdal og Levanger 2009    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING: 
Proneo v/Knut Baglo og Tore Svartås orienterte om Verdal kommune sin bruk av rammeavtalen med Proneo for 2009 og la fram en kortfattet rapport om regionalt næringsfond Verdal og Levanger 2009.
Se presentasjonen her.
 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Rapporten tas til etterretning.
   
 
 
 
 
PS 011/10 Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

 • Brev datert 26.02.10 fra Fagforbundet Verdal v/tillitsvalgt Tor Reidar Wigen (vedlegg 8).
 • 2 stk. e-poster datert 01.03.10 fra tillitsvalgt Tor Reidar Wigen (vedlegg 9).

Rådmannen trakk saken med følgende begrunnelse:
Saken trekkes fra dagens møte da det er kommet opplysninger som gir grunnlag for nærmere gjennomgang før vedtak fattes. Saken legges fram igjen for kommunestyret 22. mars 2010.

Kommunestyret tok dette til etterretning.
 
 
 
 
 
PS 012/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009.Evalueringer og veien videre.     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.

I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.

Verdal kommune sender ei oppfordring til sekretariatet der vi synliggjør et behov for en fortsatt sentral bistand.
Det er viktig at vi har et sentralt organ å kontakte for å bistå oss i arbeidet fremover.
Et slikt sentralt organ kan bistå og hjelpe de kommunene, som ikke har vært med i programmet, men som ønsker å arbeide etter programmets hensikt og formål.

Verdal kommune bør ha et organisasjons og utviklings- og kvalitetsutvalg etter intensjonene i HA Del B § 4 – partsammensatte utvalg, et forum til drøfting.
Det er viktig at dette utvalget er trepartsammensatt og likeverdig i antall deltakere fra de tre partene.
  
 
 
 
 
PS 013/10 Skulptur ved  E6 - inngått forpliktelse     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:

 1. Verdal kommune forskutterer den påløpte regningen til Planstyring.
 2. Kostnadene belastes utvikling av industriområdet og dekkes inn i et senere profilprosjekt for utvikling av Verdal industripark. Beløpet belastes kapitalfondet.

 
 
 
 
 
PS 014/10 Reguleringsplan kvartalet Minsaas plass/Sørgata. 2. gangs behandling     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 (PBL 1985) innstiller Plan- og utviklingskomiteen ovenfor kommunestyret at ”Reguleringsplan kvartalet Minsaas plass/Sørgata” vedtas med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 3.4.4, siste setning: ” Det kan ikke settes vinduer i fasade mot bakgårder fra forretninger hvor yttervegg er nærmere nabogrense enn 4 meter”.

§ 3.4.7, siste setning: ” På takterrasse skal det gjøres tiltak for å hindre at det kan bli kastet objekter fra terrasse ned på naboeiendommer og torg. Det skal også skjermes for innsyn til naboeiendom”.

§ 3.4.8, første setning: ”Boliger skal ha biloppstillingsplass for 1,2 biler pr. boenhet”.

§ 3.4.9: ” Det skal avsettes plass til trafo og nettstasjon i kjeller med biladkomst”.

§ 3.4.10: ” Det skal avsettes plass til avfalshåndtering i ht behov i det enkelte bygg”.

Det må fremmes skiltvedtak for å sikre atkomst til eiendommer som tidligere har hatt atkomst etter Konsul Moes gt.

Arbeidet med utbyggingsavtale oppstartes.

Bestemmelsene er sist revidert 1.2.10 og foreslåtte endringer er innarbeid i vedlagte bestemmelser.

I henhold til vedtatt Klima- og energiplan skal det tilrettelegges for vannbåren varme.

PUK ber om at de får forelagt byggesaken til behandling.
 
 
 
 
 
PS 015/10 Behovsstyrt kollektivtransport i Verdal - pilotprosjekt     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
Kristin Hildrum ble innvilget permisjon. Til stede 32 representanter.
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:

 1. Verdal kommune ser det som viktig at kollektivtilbudet i kommunen videreutvikles på en slik måte at det sikrer kollektivtilbud for innbyggerne i de ulike deler av kommunen. Dette gjelder for alle grupper reisende.
 2. Det forutsettes nært samarbeid mellom fylkeskommunen og ulike brukergrupper i kommunen i forsøksperioden slik at det er mulig å gi innspill undervegs på eventuelle forbedringer.
 3. Det forutsettes at ordningen evalueres ved utgangen av en nærmere definert pilotperiode.

 
 
 
 
PS 016/10 Opprettelse av nytt, felles klageorgan som også ivaretar klager etter Kommunehelsetjensteloven § 2-4 og oppnevning av medlemmer
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
AP v/ Bjørn Iversen fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 4:
Varamedlemmene oppnevnes som personlige varamedlemmer.

Ved votering ble formannskapets innstilling og tilleggsforslaget fra AP v/ Bjørn Iversen enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:

 1. Nåværende ordning med formannskapet som klageorgan utgår (ref. K-sak 05/93).
 2. Det opprettes et nytt kommunalt klageorgan som, hvis ikke annet fremgår av særlov, ivaretar alle klager på kommunale vedtak fattet i medhold av gjeldende lovgivning.
 3. Ny administrativ prosedyre for klagebehandling utarbeides innen 1. april 2010.
 4. Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer ut inneværende valgperiode:
   
  Medlem: Bjørn Iversen med personlig varamedlem: Ole Gunnar Hallager
  Medlem: Kristin Hildrum med personlig varamedlem: Trine S. Hallem
  Medlem: Svein J. Svensson med personlig varamedlem: Ove Morten Haugan
  Medlem: Anita Steinkjer med personlig varamedlem: Tove Strand Trana
  Medlem: Tomas Iver Hallem med personlig varamedlem: Pål Sverre Fikse
  Medlem: Trude Holm med personlig varamedlem: Marit Voll Skrove
  Medlem: Jan Arne Solvang med personlig varamedlem: Sverre Sundfær
  Medlem: Knut Snorre Sandnes med personlig varamedlem: Kjell Karlsson
  Medlem: Brita Kleven Thorsvik med personlig varamedlem: Anita Karlsen
   
  Leder: Bjørn Iversen
  Nestleder: Tomas Iver Hallem

 
 
 
 
PS 017/10 Oppnevning av nytt medlem i skatteutvalget for resten av valgperioden 2007-2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:
Som nytt medlem og nestleder i skatteutvalget for resten av valgperioden oppnevnes: Odd Lyngås.
Nytt 2. varamedlem: Einar Asbjørn Tromsdal.
 
 
 
 
 
PS 018/10 Inga Berit Lein - søknad om fritak fra kommunale verv (unntatt Verdal Fjellstyre)     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til pkt. 4:
Medlem i Driftskomiteen: Karin Rekve.
Nytt 4. varamedlem Driftskomiteen: Olav Karmhus.
Nytt 5. varamedlem Driftskomiteen: Trude Holm.
Nytt 6. varamedlem Samkommunestyret inntil permisjonstida til Anne Segtnan er over: Pål Sverre Fikse. Når permisjonstida til Anne Segtnan er over går Marit Voll Skrove inn som varamedlem.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP v/ Marit Voll Skrove enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Inga Berit Lein om fritak fra kommunale verv (unntatt Verdal Fjellstyre) for resten av inneværende valgperiode.
 2. Karl-Bernhard Hoel rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Senterpartiet for resten av inneværende valgperiode.
 3. Jon Olav Skrove rykker inn som fast medlem i Anne Segtnan sin permisjonstid – fram til 01.08.10
 4. Nytt medlem i driftskomiteen for fellesliste AP/SP: Karin Rekve.
  Nytt 4. varamedlem Driftskomiteen: Olav Karmhus.
  Nytt 5. varamedlem Driftskomiteen: Trude Holm.
  Ny 6. varamedlem i samkommunestyret for AP/SP inntil permisjonstida til Anne Segtnan er over: Pål Sverre Fikse. Når permisjonstida til Anne Segtnan er over går Marit Voll Skrove inn som varamedlem.

 
 
 
 
PS 019/10 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
AP v/ Bjørn Iversen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3:
Forslaget på politisk repr. i SU ved Verdalsøra ungdomsskole utgår og velges av Driftskomiteen i henhold til reglement.

Ved votering ble formannskapets innstilling og AP v/ Bjørn Iversen sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende valgperiode.
 2. Johannes Rosvold rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av inneværende valgperiode.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for fellesliste SV/V: Johannes Rosvold.
  Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for SV/V: Johannes Rosvold.
  Ny 1. vara i plan- og utviklingskomiteen for SV/V: Nils Georg Leirset.
  Alle for resten av valgperioden.

 
 
 
 
PS 020/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 01.03.2010

BEHANDLING:
Ingen orienteringer.  
 
 
 
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 13:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS