Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 22.03.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 22.03.2010
Tid           : 18:00 - 22:00
Til stede  : 34 representanter. Trine Hallem fikk permisjon og forlot møtet etter orientering (før sak 21/10). Til stede 33 representanter.
 
Dokumenter utdelt:

 1. Kommunalnytt 3/10.
 2. Brev datert 8. mars 2010 fra Norsk Fosterhjemsforening.
 3. Tilsynsmelding 2009 fra Helsetilsynet

Sakliste som PDF - sakliste som Wordprotokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 021/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 022/10 Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll Se video
PS 023/10 Avtale vedrørende vegomlegging Stiklestad - Finansiering av Verdal kommunes andel

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2 

Protokoll Se video
PS 024/10 Temaplan - Ruspolitisk plan 2010-2013

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2 

Protokoll Se video
PS 025/10 Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår 2009

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 026/10 Kontrollutvalgets årsrapport 2009 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 027/10 Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2009

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 028/10 Årsmelding for Eldrerådet 2009

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 029/10 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal - Årsmelding 2009

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 030/10 Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12
Vedlegg 13

Protokoll Se video
PS 031/10 Orientering   Protokoll Se video
PS 032/10 Interpellasjon fra Venstre v/Brita K. Thorsvik - vitaliser politisk arbeid Saksframlegg Protokoll Se video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 22.03.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei  
Jon Olav Skrove SP Medlem Nei  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Magnus Tiller SP Varamedlem Ja Møtte for Karl Bernhard Hoel
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Aren Solvang
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjetil Bakkan
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Jon Lennart Sellæg DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Fortun
Anne Grete Valbekmo H Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Olav Dahl Karmhus SP Varamedlem Ja Møtte for Jon Olav Skrove

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Inger Storstad Konsulent  

 
Før møtet ble satt var det opptreden ved Ane Valseth Varslot og Johannes Mauseth fra kulturskolen som spilte El-gitar.
Se video.opptak av innslaget her.

RO-senteret (Ressurssenter for omstilling i kommunene med utvikling av omsorgstjenesten som spesialområde) v/Tormod Hofstad orienterte om pleie- og omsorg i Verdal sammenlignet med sammenlignbare kommuner.
Se video-opptak av presentasjonen her.
Se presentasjonene som ble brukt : 
   Presentasjon 1     Presentasjon 2     Presentasjon 3

Sak nr. 30/10 ble behandlet etter sak 21/10.
 
 
 
 
 
PS 021/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING:   
Trine Hallem fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 33 representanter.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 1. mars 2010 godkjennes.”  
 
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 1. mars 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 022/10 Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING:
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4:
”Det arbeides videre med å få etablert et boligkontor som står for bestillerrollen."

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over formannskapets innstilling med vedtatt endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til den foreslåtte organisering av det boligsosiale tilbud i kommunen.
 2. I henhold til avtale mellom Verdal kommune og Innherred boligbyggelag, innløses aksjene tilhørende Innherred boligbyggelag i Verdal boligselskap AS.
 3. Verdal kommune selger/overfører 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata,St.Olavs alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS etter nærmere avtale.
 4. Det arbeides videre med å få etablert et boligkontor som står for bestillerrollen. 
 5. Det arbeides videre med etablering av en ”Sosialfaglig forvaltning” som organiseres som en del av boligkontoret og som bl.a. skal gi boveiledning og annen sosialfaglig oppfølging.” (Rådmannens forslag til pkt. 4 endres til pkt. 6).”
 6. Kommunestyret foreslår at det gjøres endringer i vedtektene for det heleide Verdal boligselskap AS slik at formannskapet skal utgjøre generalforsamlingen i selskapet. Formålsparagrafen i vedtektene endres slik at selskapets boligsosiale oppgave fremgår med større tydelighet.

  
  
 
 
PS 023/10 Avtale vedrørende vegomlegging Stiklestad - Finansiering av Verdal kommunes andel    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner avtale mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Staten og Verdal kommune vedrørende sluttfinansiering av vegomlegging Stiklestad.
 2. Verdal kommunes andel på 1.0 mill.kr. finansieres ved bruk av kommunens ubundne kapitalfond.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

   
  
 
 
PS 024/10 Temaplan - Ruspolitisk plan 2010-2013     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

 
Kristin Hildrum, AP
, fremmet følgende forslag til vedtak:
”Aldersgrense for å komme inn på offentlige fester/folkeparken skal være 16 år.”

 
Det ble først votert over forslaget fra representanten Kristin Hildrum som ble vedtatt med 17 mot 16 stemmer.

 
Ved votering ble formannskapets innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar Temaplan – Ruspolitisk plan 2010-2013 med følgende endring:
- Aldersgrense for å komme inn på offentlige fester/folkeparken skal være 16 år.
 
 
 
 
 
PS 025/10 Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår 2009     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.   
 
 
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår 2009 til etterretning.  
 
 
 
 
 
PS 026/10 Kontrollutvalgets årsrapport 2009 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
  
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2009” til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 027/10 Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
  
VEDTAK:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2009 til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 028/10 Årsmelding for Eldrerådet 2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2009 til orientering. 
  
 
 
 
 
PS 029/10 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal - Årsmelding 2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
   
VEDTAK:
Årsmelding 2009 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering. 
  
 
 
 
 
PS 030/10 Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING: 
Følgende ble utdelt i møtet:

Ordfører foreslo at følgende ble tilføyd under pkt. 1: ….dette saksframlegg, alt. II. Ved votering ble dette enstemmig vedtatt.

SV v/Grete Borgen fremmet følgende tilleggsforslag:
”Det skal utredes innføring av framskutt enhet til utrykningslederne for å kunne utføre nevnte tjeneste:
- Rask ankomst til ulykkesstedet.
- Rask faglig vurdering av innsats.
- Rask tilgang til hjertestarter.”

Det ble først votert over tilleggsforslag fra SV som falt med 2 mot 31 stemmer.

Ved votering ble formannskapets innstilling med vedtatt tilføying enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:

 1. Brann- og feiervesenet organiseres som foreslått i dette saksframlegg, alt. II og som egen enhet i samkommunen.
 2. Enheten gis navnet Brann og Redning
 3. ROS-analyse – Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Levanger kommune, Verdal kommune av september 2009 med tillegg legges til grunn for dimensjoneringen
   
  a. Feiervesenet organiseres med 2 avdelinger i Levanger og Verdal med samme bemanning som i dag, men med felles ledelse som vist i forslag til organisering. Fagområde ledes av en fagansvarlig.
 4. I løpet av 2010 skal følgende utredes:
   
  a. Nedbemanning av feiervesenet som vist i ROS-analysen – totalt 5 stillinger.
   
  b. Gjennomgang av kostnadene (selvkost) og utarbeidelse av et felles gebyrregulativ med sikte på å gi like gebyrsatser for innbyggerne i de to kommunene.
 5. Følgende prinsipper legges til grunn for fordeling av kostnadene for finansiering av Brann og redningsenheten fra de to kommunene:
   
  a. Ledelsen – brannsjef, avd.leder beredskap, overbefalsfunksjon og avd.leder forebyggende – fordeles etter innbyggerantall
   
  b. Kostnader forebyggende fordeles etter innbyggerantall
   
  c. Kostnader beredskap:
  Beredskapsenheten blir organisert som to egne avdelinger med adskilte regnskap som føres i ISK. Netto driftskostnader for de to avdelingene inngår ikke i den ordinære fordelingsmodellen, men dekkes i sin helhet av morkommunene.
   
  d. Feiervesen inngår i et felles selvkostkapittel. Hvis felles gebyrgrunnlag ikke kan gjennomføres, fordeles kostnadene ut fra innbyggerantall
   
  e. Øvrige driftsutgifter fordeles iht. innbyggerantall
   
  f. Inntekter fordeles slik:
  Inntekter fast personell kommer til vanlig fradrag på drift – fordeling iht. innbyggerantall.
 6. Ny brannordning evalueres etter 2 år.
 7. Det igangsettes en rask prosess med deltakelse fra fagforeningene mht. å besette de foreslåtte stillinger.
 8. Med bakgrunn i de to kommuners budsjett for Brann- og feiervesenet 2010 utarbeides og framlegges det for samkommunestyret et revidert budsjett for enheten Brann og redning.
 9. Fram til enhetsleder for Brann og redning er besatt skal de to brannsjefene fungere som leder iht. Brann og eksplosjonvernloven for hver sin kommune.

 
  
 
 
PS 031/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING:
Rådmann og ordfører orienterte om:

 • Oppslag i Dagbladet ad. overgrep mot psykisk utviklingshemmede i Verdal i en vernet bedrift i 1995 og kommunens eierskap i bedriften. Har hatt møter med bedriftens ledelse og vil få en tilbakemelding på bedriftens rutiner på denne type saker i dag. Når dette er på plass vil dette bli orientert i formannskapet, som er generalforsamling for bedriften. Det er kontakt med nærmeste pårørende med forsikring om at Verdal kommune følger opp saken på best mulig måte.

Ordfører orienterte om:

 • Prosessen for ansettelse av ny rådmann. Tar sikte på ansettelse av ny rådmann i juni-møtet.

  
  
 
 
PS 032/10 Interpellasjon fra Venstre v/Brita K. Thorsvik - vitaliser politisk arbeid     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.03.2010

BEHANDLING: 
Representanten Brita K. Thorsvik redegjorde for interpellasjon.

Ordføreren svarte slik:

”Vitaliser politisk arbeid.

Jeg takker for interpellasjonen.

Brita Kleven Thorsvik har gjennom vinteren gjort ulike innspill mot Verdal kommune der hun på vegne av Verdal Venstre har prøvd flere ulike innfallsvinkler for å oppnå bedre representasjon for de minste politiske partiene i ulike utvalg under kommunestyret. Konkret har dette dreid seg om formannskap, plan – og utviklingskomite og driftskomite.

Initiativene vitner om et engasjement i forhold til å diskutere deler av vårt demokratiske system slik det arter seg i et representativt folkevalgt system uansett folkevalgt nivå. Slik sett er initiativet interessant.

Det er likevel slik at Kommunelovens ulike bestemmelser og intensjoner må overholdes. Det er velgernes dom slik den framkommer i valg som avgjør hvert enkelt politiske partis representative styrke i de ulike organer i fireårsperioden. Slik må det være i et representativt, indirekte demokratisk system.

På denne bakgrunn må mitt svar på de problemstillinger som reises bli at hele det politiske organisatoriske system i Verdal kommune selvfølgelig på alle tenkelige vis er satt sammen i pakt med Kommunelovens bestemmelser og ikke minst intensjoner. Jeg viser eksempelvis til Kommunelovens § 30 (Kommentarene), § 36 1., 2. og 3. ledd, § 37 1., 2., 3. og 4. ledd, § 38 § 38a. 1., 2., 3. og 4. ledd. Her – og også i andre av kommunelovens omfattende bestemmelser - vil interpellanten finne dokumentasjon i overmål på de spørsmål hun reiser.

På denne bakgrunn vil jeg som Ordfører ikke ta noe initiativ for å endre dagens politiske system i vår kommune på den bakgrunn interpellanten legger opp til. 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 14.05.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS