Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.05.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : Onsdag 26.05.2010
Tid           : 18:00-21:00
Til stede  :  29 representanter. Repr. Lennart Johansson og Kjetil Bakkan møtte etter at orienteringen under sak 42/10 var begynt. Til stede: 31 representanter. Repr. Knut Snorre Sandnes ble innvilget permisjon etter at sak 43/10 var behandlet. Til stede: 30 representanter.

Utdelt i møtet:

 1. Kommunal- og regionaldepartementet: Kommunalnytt nr. 4 2010 av 19.04.10.
 2. Kommunal- og regionaldepartementet: Kommunalnytt nr. 5 2010 av 11.05.10.
 3. Brev av 18.05.10 fra Nord-Trøndelag Idrettskrets til Verdal kommune v/ordfører. Årets idrettskommune 2009.
 4. Rapport: Vurderinger av beslutningsgrunnlag Verdal 1995.


Svein Jørgen Svensson ble enstemmig valgt som settevaraordfører.

Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF    - Video
Sakliste som Word  - protokoll som Word
  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 041/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll Se video
PS 042/10 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Vedtak om utbygging

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Protokoll Se video
PS 043/10 Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 1-2
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Protokoll Se video
PS 044/10 Privatisering av legesentrene i Verdal kommune
Saken ble utsatt i formannskapets møte 19.05.2010, og utgår derfor

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 045/10 1721/19/205 - Reguleringsplan Treskosvingen 14

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll Se video
PS 046/10 Salg av kommunal eiendom 1721/189/10

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 047/10 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll Se video
PS 048/10 Knut Snorre Sandnes - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksframlegg

Protokoll Se video
PS 049/10 Orientering

 

Protokoll Se video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.05.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Jon Olav Skrove SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Fortun

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Inger Storstad Konsulent  

  
 
 
 
 
PS 041/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 26. april 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. april 2010 godkjennes.
 
 
 
 
 
 
PS 042/10 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Vedtak om utbygging
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video

BEHANDLING:
Gunnar Næss fra Link Signatur, prosjektleder Kjell Kvam fra Myklebust AS og Annika Olsen fra NCC var til stede og orienterte om saken.
Repr. Lennart Johansson og Kjetil Bakkan møtte etter at Gunnar Næss hadde startet sin orientering. Til stede 31 representanter.
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall i samsvar med revidert tilbud med tilhørende dokumentasjon (forprosjekt), datert 12. mai 2010.
 2. Verdal kommunestyre vedtar en total kostnadsramme for prosjektet på 260.490.000 kr eks mva. Kostnadene og de økonomiske konsekvensene av utbyggingen innarbeides ved rullering av økonomiplanen for 2011-14.
 3. Formannskapet gis fullmakt til å vedta videre organisering av byggeprosessen. 

    
   

PS 043/10 Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video
 

BEHANDLING: 
Revisjonsdirektør Tove Melgård var til stede under behandlinga av saken.
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 229.550,10
 2. Rådmannens årsberetning for 2009 tas til orientering.
 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 1.723.034,01, dekkes inn gjennom finansiering av vedtatte tiltak i Økonomiplan for perioden 2010-2013.
 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.
 5. Verdal kommunestyre legger til grunn at Regnearkmodellen benyttes til beregning av avdrag på lån ved utarbeidelse av kommende budsjett/økonomiplaner
   
       

PS 044/10 Privatisering av legesentrene i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Saken utgår.
 
 
 
 
 
PS 045/10 1721/19/205 - Reguleringsplan Treskosvingen 14     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video

BEHANDLING: 
Repr. Knut Snorre Sandnes ble innvilget permisjon. Til stede 30 representanter.
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Treskosvingen 14, datert 12.01.2010, med bestemmelser rev. 27.04.10, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Ved søknad om bygging/bruksendring vedlegges avtale om adkomst/parkering på naboeiendom.

 
 
 
 
 
PS 046/10 Salg av kommunal eiendom 1721/189/10     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommune selger til Tom Rune Bakken eiendommen 1721/189/10
 2. Tomteprisen settes til kr. 20,00 pr. m2.
 3. Eiendommen overdras med de påhvilende rettigheter og forpliktelser, herunder de rettigheter kommunen og AS Værdalsbruket har i medhold av de alminnelige bestemmelser angående salg av eiendommer av det kommunale jordegods.
 4. Kjøpesum med oppmålings- og tinglysingskostnader mv. dekkes av kjøper.
 5. Videre gis Tom Rune Bakken atkomstrett over 1721/189/3 mellom eiendommene 189/5 og 11.
 6. Administrasjonen gis fullmakt til å avslutte saken.


 
 
   
PS 047/10 Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 
 
   
 
 
PS 048/10 Knut Snorre Sandnes - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Høyre v/Lasse Hegge fremmet følgende forslag:

 1. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret/klageorgan for resten av valgperioden fra 1. juli 2010:
  Anne Grete Valbekmo (H)
 2. I styret for Innherred Boligbyggelag fortsetter Knut Snorre Sandnes (H)
 3. Nytt 1. vara i samkommunestyret for H/KRF/FRP fra 1. juli 2010:
  Anne Grete Valbekmo (H).
 4. Nytt medlem i PUK fra 1. juli 2010 (Anne Grete Valbekmo går ut): Britt Tove Klevmo (H)


Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling (pkt. 1 og 2) og forslaget fra Høyre v/Lasse Hegge med følgende resultat:
Pkt. 1 i formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 i formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 1 i forslaget fra Høyre: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 i forslaget fra Høyre: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 i forslaget fra Høyre: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 i forslaget fra Høyre: Enstemmig vedtatt.


VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre imøtekommer søknaden fra Knut Snorre Sandnes om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende periode gjeldende fra 1. juli 2010.
 2. Anne Grete Valbekmo rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre for resten av inneværende valgperiode fra 1. juli 2010.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret/klageorgan for resten av valgperioden fra 1. juli 2010: Anne Grete Valbekmo.
 4. I styret for Innherred Boligbyggelag fortsetter Knut Snorre Sandnes (H)
 5. Nytt 1. vara i samkommunestyret for H/KRF/FRP fra 1. juli 2010: Anne Grete Valbekmo (H).
 6. Nytt medlem i PUK fra 1. juli 2010 (Anne Grete Valbekmo går ut): Britt Tove Klevmo (H)
   
    

PS 049/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ordføreren orienterte om:

 • At han ønsker at virksomhetslederne inviteres til neste formannskapsmøte for å redegjøre for status for sitt virksomhetsområde – det forventes økonomisk balanse ved årets slutt.
 • Stramt tidspress på slutten av vårhalvåret i forbindelse med skifte av rådmann. Har ambisjon om tilsetting i juni-møtet, men dette møtet må mest sannsynlig flyttes fra 21. til 28. juni.
 • Kommuneprosposisjon for 2011 - hvordan Verdal kommune kommer ut.

 

Rådmannen orienterte om:

 • Rapporten Vurderinger av beslutningsgrunnlag Verdal 1995 utarbeidet av Ole Meier Kjerkol etter gjennomgang av overgrepssaken som verserte i media tidlig i vår. Rapporten ble utdelt.
 • Prosjektet Verdal 2012. Status.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 18.02.2021 14:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS