Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.08.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 30.08.2010
Tid           : 18:00 - 20:55
Til stede  :  oppmøte - 33 representanter

Sakliste som PDF        Protokoll som PDF    Video
Sakliste som Word      Protokoll som Word

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 64/10 Godkjenning av møteprotokoll - Se video 30.06.10 Protokoll
PS 65/10 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 - Se video Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 66/10 Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 - 23 år i Verdal kommune - Se video Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
Protokoll
PS 67/10 Legetjenesten i Verdal. Ny organisering - Se video Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 68/10 Søknad om medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner - Se video Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
Protokoll
PS 69/10 Oppløsning av Innherred Vekst AS. Fordeling av aksjer - Se video Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 70/10 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag - Se video Saksframlegg Protokoll
PS 71/10 Orientering - Se video - Protokoll


Verdal, 20. august 2010

Bjørn Iversen
ordfører (s)

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74 04 82 50 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no . Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Oppmøte kommunestyrets møte 30.08.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjetil Bakkan
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Iversen
Jon Lennart Sellæg DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Ove Morten Haugan
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
         

 

Ole Gunnar Hallager ble etter forslag fra ordfører enstemmig valgt som settevaraordfører.  

 

 

PS 064/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.08.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30.06.2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30.06.2010 godkjennes.
  
 
 
 
 
PS 065/10 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.08.2010 - Se video

BEHANDLING:
Korrigert tabell for mestringsnivå lesing 8. trinn ble utdelt (erstatter tabell på side 24 i rapporten).

Skolefaglig rådgiver, Heidi Holmen, orienterte om saken.
Se presentasjonen som ble brukt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Tilstandsrapporten for grunnskolene i Verdal 2009 tas til orientering.
 2. Tiltakene som beskrives i rapporten gjennomføres.

  
 
 
 
PS 066/10 Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 - 23 år i Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.08.2010 - Se video
 

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:
”Kommunestyret ber kommunalsjef oppvekst utrede mulighetene for å lokalisere ungdomsklubb i den nye barne- og ungdomsskolen på Verdalsøra. De samme vurderingene gjøres ved Vuku barne- og ungdomsskole.”

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 8.3.1:
”Et økt og forpliktende samarbeid og samhandling mellom kommune, stat og fylke. Tydeliggjøre ansvarshavende for samarbeidet. Kontinuerlig evaluering er nødvendig.”

Det ble først votert over endringsforslag til pkt. 8.3.1 fra SV som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over tilleggsforslag fra SP som ble vedtatt med 26 mot 6 stemmer.
Det ble til slutt votert over formannskapets innstilling med vedtatte endringer som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Planen ”Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 – 23 år i Verdal kommune” vedtas med følgende endringer og tillegg:

 • Pkt. 8.3.1 tiltak endres til:
  Et økt og forpliktende samarbeid og samhandling mellom kommune, stat og fylke. Tydeliggjøre ansvarshavende for samarbeidet. Kontinuerlig evaluering er nødvendig.  
 • Kommunestyret ber kommunalsjef oppvekst utrede mulighetene for å lokalisere ungdomsklubb i den nye barne- og ungdomsskolen på Verdalsøra. De samme vurderingene gjøres ved Vuku barne- og ungdomsskole.

      
 
 
  
PS 067/10 Legetjenesten i Verdal. Ny organisering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.08.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Ordfører opplyste om at det er mottatt underskriftkampanje fra FRP der totalt 613 har skrevet under for opprettholdelse av Vuku legesenter. Dette følger saken som uttrykt vedlegg.

 

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 118/07 vedr. plan for legetjenesten fastholdes. Legesentrene i Verdal – med unntak av Vuku legesenter - privatiseres innen 1.5.2011.
 2. Formannskapet får fullmakt til å foreta seksjonering og evt. salg av legelokalene på Stekke og Verdal legesenter.
 3. Vuku legesenter opprettholdes som det er i dag.

Representanten Bjørn Aarstad (AP) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 118/07 vedr. plan for legetjenesten fastholdes. På grunn av distriktspolitiske årsaker holdes Vuku legesenter utenfor privatiseringen. De øvrige legesentrene privatiseres innen 01.05.2011.
 2. Formannskapet får fullmakt til å foreta seksjonering og evt. salg av legelokalene på Stekke og Verdal legesenter.
 3. Vuku legesenter drives som i dag med 2 leger 4 dager i uken.
 4. Verdal kommune forhandler med legene i Vuku om å få dekket en del av de kommunale utgiftene.

Høyre v/Lasse Hegge fremmet følgende tillegg til pkt. 3 i formannskapets innstilling:
”Forhandlingsresultatet fremmes kommunestyret for godkjenning.”


Votering:

 • Forslaget fra representanten Aarstad falt med 23 mot 10 stemmer.
 • Ved alternativ votering mellom forslaget fra FRP og formannskapets innstilling, ble formannskapets innstilling vedtatt med 19 stemmer. 14 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.
 • Tilleggsforslag til pkt.3 i formannskapets innstilling fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 118/07 vedr. plan for legetjenesten fastholdes. Legesentrene i Verdal privatiseres innen 1.5.2011. Jfr. kommunestyresak 52/10.
 2. Formannskapet får fullmakt til å foreta seksjonering og evt. salg av legelokalene på Stekke og Verdal legesenter.
 3. Det opptas forhandlinger med ett eller flere av legesentrene for etablering av et utekontor i Vuku minimum 2 dager i uka. Forhandlingsresultatet fremmes kommunestyret for godkjenning.
   
   

 
 
  
PS 068/10 Søknad om medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.08.2010 - Se video

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Verdal kommune søker om medlemskap i Norsk nettverk av helse og miljøkommuner.
 2. Verdal kommune arbeider videre for å etablere et felles medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner med Verdal/Levanger i kraft av Innherred Samkommune.

 
 
 
   
PS 069/10 Oppløsning av Innherred Vekst AS. Fordeling av aksjer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.08.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Ved oppløsning av Innherred Vekst AS tilbakeføres andel av aksjekapitalen til Verdal kommune. Verdal kommune tilbyr Verdal boligselskap AS å overta 50 % av Innherred Vekst sine aksjeposter i TFU, OI! og Proneo til pari kurs.
  
 
 
 
   
PS 070/10 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.08.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 også holdes valg søndag 11. september 2011.
 
 
 
 
 
PS 071/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.08.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ingen orienteringer.

Publisert: 20.08.2010 12:18 Sist endret: 11.01.2021 13:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS