Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.09.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 27.09.2010
Tid           : 18:00 - 20:30
Til stede  :  33 representanter - oppmøte

Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 

Sakliste som Word      Protokoll som Word

Video (dårlig lyd mot slutten av opptaket)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 72/10 Godkjenning av møteprotokoll  30.08.10 Protokoll
PS 73/10 Høringsuttalelse - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen  Saksframlegg Protokoll
PS 74/10 Oppheving av vedtak om salg av eiendommen Veslefrikk barnehage, gnr. 19 bnr. 560 Saksframlegg Protokoll
PS 75/10 Spenningsoppgradering i Midt-Norge delstrekning Klæbu-Namsos - Søknad om konsesjon for ombygging fra 300kV til 420 kV Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 76/10 Ørin industriområde. Tilpasning av tomtepriser Saksframlegg Protokoll
PS 77/10 Utbyggingsavtale Leklemåsen boligfelt Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 78/10 Skatteoppkreverfunksjonen Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 79/10 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2009 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 80/10 Janne Stenbakk Grande - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll
PS 81/10 Orientering - Protokoll
  Avtakking rådmann Rudolf Homvik    

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.09.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte fo Tove Strand Trana
Jon Lennart Sellæg DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
         
         
         

Før møtet ble satt var det opptreden ved Sivert Borgen fra kulturskolen som spilte. Se video-opptak av innslaget her.

Mangeårige rådmann Rudolf Holmvik ble i slutten av møtet avtakket av kommunestyret. Rådmann ble også tildelt KS-medalje og diplom for å ha utført en fortjensfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for Verdal kommune. Rådmann takket deretter kommunestyret og holdt sin avskjedstale.

Se video 
(lydkvaliteten er av tekniske årsaker svært dårlig på denne delen av opptaket)

 

PS 072/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30.08.2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30.08.2010 godkjennes.
  
 
 
 
 
PS 073/10 Høringsuttalelse - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video

BEHANDLING:
Lasse Hegge fremmet følgende felles tilleggsforslag på vegne av Høyre, SV, KRF og V:
Nytt avsnitt 5, avsnitt 5 forskyves til nytt avsnitt 6 osv.
”Verdal kommune har som erfaring at de mindre partiene i kommunestyret har betenkeligheter med styringsmodellen. Dette grunngis ved at ikke alle partier i kommunestyret, som direkte valgt inn av velgerne, er representert i samkommunestyret. Dette oppfattes som et demokratisk underskudd og styringsmodellen bør vurderes justert med henblikk på at alle partier i kommunestyrene blir representert.”

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet samkommunestyrets innstilling som forslag til vedtak.

KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende alternativt forslag til siste linje i nest siste avsnitt i samkommunestyrets innstilling:
”Et nytt kommunestyre kan ved andre gangs behandling, vedta deltakelse med alminnelig flertall.”

Votering:
Det ble først votert over fellesforslaget fra H, SV, KRF og V som falt med 6 mot 27 stemmer.
Det ble deretter votert alternativt mellom forslaget fra KRF til endring i nest siste avsnitt og forslaget fra SP, der KRF sitt endringsforslag ble vedtatt med 22 mot 11 stemmer.
Det ble til slutt votert samlet over forslaget fra SP med vedtatt forslag fra KRF som ble vedtatt med 29 mot 4 stemmer.

Det ble også bestemt at hele protokollen legges ved høringsuttalelsen
 
 
VEDTAK: 
Samkommune har vist seg som en velegnet måte å organisere et tett og forpliktende interkommunalt samarbeid på.  Verdal kommune synes det er svært gledelig at departementet nå har tatt initiativ til å lovfeste modellen.

Levanger kommune og Verdal kommune har gode erfaringer med interkommunalt samarbeid etter samkommunemodellen siden 2004. Forsøket med Innherred samkommune ( ISK) har gitt betydelige effektiviseringsgevinst samtidig som en har styrket fagmiljøene i kommunene og dermed gir bedre kvalitet i tjenestene som ytes.

Flere lover og forskrifter åpner for og oppfordrer til interkommunal samhandling uten at det finnes en modell som muliggjør et omfattende kommunalt samarbeid om kommunens kjerneoppgaver under folkevalgt styring og kontroll. I forhold til annet interkommunalt samarbeid har samkommunemodellen den store fordelen at den ledes av et felles folkevalgt styre og med en administrasjonssjef som er ansvarlig opp mot dette styret. For innsyn og åpenhet er det en stor fordel for innbyggerne at organiseringen således er som i kommunene forøvrig.

Verdal kommune har merket seg at enkelte i høringsprosessen har argumentert mot å lovfeste adgangen til å etablere samkommune fordi en heller kan slå kommuner som ønsker et bredt samarbeide sammen. Dette vil selvsagt alltid være et alternativ, men der det ikke er lokalpolitisk ønske om sammenslåinger bør det også være mulig å ta ut stordriftsfordeler til fordel for innbyggerne.  Vi tror mange kommuner kan være villige til å innlede omfattende samarbeid gjennom en samkommune, der deltakerkommunene fortsatt består som selvstendige kommuner.

Vi har også merket oss at enkelte høringsinstanser er skeptiske til modellen ut fra en oppfatning av at den vil bli et nytt forvaltningsnivå og dermed skape et uoversiktelig bilde for innbyggerne/brukerne. Slik er det ikke ettersom samkommunen er på samme nivå som de deltakende kommunene og får all sin myndighet og sine budsjetter fra kommunestyrene som dermed har et helhetlig ansvar overfor velgerne.

Verdal kommune advarer mot å åpne for en samkommunemodell der både kommuner og fylkeskommuner er deltakere. Dette kan gi uklare ansvarslinjer.

Deltakelse i en samkommune er et strategisk valg som bør stå seg over tid. Det er derfor gode argument for å kreve 2/3 flertall. Vi er likevel betenkt over at et mindretall skal kunne blokkere et flertall og tillater oss å foreslå at det kan innføres et utsettende veto, et nytt kommunestyre kan ved andre gangs behandling, vedta deltakelse med alminnelig flertall.

Verdal kommune ønsker ikke å utelukke en ordning som åpner for eierskap i aksjeselskap, interkommunale selskaper m.v.. På enkelte områder kan det være hensiktsmessig med en slik løsning, for eksempel i forbindelse med oppfølging av samhandlingsreformen. 
 
   
 
 
 
PS 074/10 Oppheving av vedtak om salg av eiendommen Veslefrikk barnehage, gnr. 19 bnr. 560    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video
 

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Vedtak i Verdal kommunestyre 29.09.08 i sak 94/08 ad. salg av eiendommen Veslefrikk barnehage, gnr. 19 bnr. 560 oppheves.  
 
  
 
 
 
PS 075/10 Spenningsoppgradering i Midt-Norge delstrekning Klæbu-Namsos - Søknad om konsesjon for ombygging fra 300kV til 420 kV
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune har ingen innvendinger mot at dagens 300 kV høgspentlinje fra Klæbu til Namsos oppgraderes til 420 kV.

Verdal kommune ønsker at det gjøres tiltak slik at alle boliger som ligger i nærheten av kraftledningene kommer under den anbefalte grenseverdien på 0,4 mikrotesla.

 
  
 
 
PS 076/10 Ørin industriområde. Tilpasning av tomtepriser.     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Med bakgrunn i planlagte investeringskostnader for de arealer kommunen eier eller fester på Ørin Sør, og hvor det ikke foreligger andre regulerende bestemmelser og avtaler, settes tomteprisen til kr. 300 m2 gjeldende fra 16.09.10. For øvrig legges kommunestyrets vedtak i sak 12/06 fortsatt til grunn for omsetting av arealer kommunen eier eller fester. 
 
   
 
 
 
PS 077/10 Utbyggingsavtale Leklemåsen boligfelt     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utlagt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Leklemåsen boligfelt” godkjennes.
Det er ønskelig at det fortrinnsvis benyttes leddlys i gatelysene.
  
 
 
 
   
PS 078/10 Skatteoppkreverfunksjonen     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 079/10 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2009 til orientering.
 
 
 
 
 
PS 080/10 Janne Stenbakk Grande - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video

BEHANDLING:  
AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:
Pkt. 3 – varamedlemmer plan- og utviklingskomiteen:
1. Anne-Eli Kjesbu.
2. Kjetil Aarstad.
3. Kristin Hildrum.
4. Berit G. Nessø.

Pkt. 4 – varamedlemmer samkommunestyret:
1. Kjetil Aarstad.
2. Anita Steinkjer.
3. Lennart Johansson.
4. Berit G. Nessø.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra AP med følgende resultat:
Pkt. 1 – Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – Samlet – enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 – Samlet – enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre imøtekommer søknaden fra Janne Stenbakk Grande om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende valgperiode.
 2. Einar Asbjørn Tromsdal rykker inn som fast medlem i kommunestyret resten av valgperioden.
 3. Nye varamedlemmer i plan- og utviklingskomiteen:
  1. Anne-Eli Kjesbu.
  2. Kjetil Aarstad.
  3. Kristin Hildrum.
  4. Berit G. Nessø.
 4. Nye varamedlemmer i samkommunestyret:
  1. Kjetil Aarstad.
  2. Anita Steinkjer.
  3. Lennart Johansson.
  4. Berit G. Nessø.

 
 
 
 
PS 081/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.09.2010 - Se video
(lydkvaliteten er av tekniske årsaker svært dårlig mot slutten av denne delen av opptaket)

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 1. Samarbeidsavtale Verdal idrettsråd og Verdal kommune. Underskrevet den 25.08.10. Dette er første samarbeideavtale i sitt slag i Nord-Trøndelag. Avtale som regulerer samkvem mellom kommunen og idrettsrådet som paraplyorg. for idrettslag og foreninger. Større forutsigbarhet for begge parter for avtalefesting av dialog, fordelaktig for kommunen og frivilligheten at avtale er i bunn, styrker idrettsrådets posisjon som forhandlingspartner/samarbeidspartner, dessuten er paraplyen viktig i stadig gjentagende prioriteringsdebatt i fordelingsdebatten. Idretten blir også en viktig samarbeidspartner i forhold til folkehelsearbeidet og den nye folkehelsearbeiderloven.
 2. Pågående mediasak – ”Brevsaken”. Orienterte om kommunes behandling etter første orientering fra rådmann i formannskapet den 16.09.10.
Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 23.12.2020 13:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS