Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.10.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 25.10.2010
Tid           : 18:00 - 19:40
Til stede  :  33 representanter - oppmøte

Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Video 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 82/10 Godkjenning av møteprotokoll  27.09.10 Protokoll
PS 83/10 Torill Elverum - avslutning av permisjon som medlem i kommunestyret og forlengelse av permisjon ut valgperioden for øvrige verv  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 84/10 Økonomirapportering 2. tertial 2010  Saksframlegg
Protokoll
PS 85/10 Budsjettjustering - åpning av senter ved Verdal Bo- og helsetun  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 86/10 Småhus i Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 87/10 Omklassifisering av veger på Stiklestad Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 88/10 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon "Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall" Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 89/10 Delegasjon av myndighet etter ny havne- og farvannslov Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 90/10 Elin Tuset - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll
PS 91/10 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.10.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Elin Tuseth DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Robert Eriksson
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Elin Tuseth
         
         

 

Før møtet ble satt var det et kulturelt innslag med Espen Olav, Johannes og Simen fra kulturskolen - se video.

Det ble mellom sak 83/10 og 84/10 gitt følgende orienteringer:

 

PS 082/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 27. september 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. september 2010 godkjennes.”  
 
 
 
 
 
PS 083/10 Torill Elverum - avslutning av permisjon som medlem i kommunestyret og forlengelse av permisjon ut valgperioden for øvrige verv
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
De valg som er foretatt for resten av hennes portefølje videreføres ut valgperioden.  
   
 
 
 
 
PS 084/10 Økonomirapportering 2. tertial 2010    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video
 

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial 2010 til etterretning.
 2. Kommunestyret gjør følgende budsjettjusteringer:
Busjettjusteringer
BudsjettpostOppr. budsjettEndringRev. busjett
18700.1800.8000 Skatteinntekter 242.632.000 -1.000.000 241.632.000
18740.1800.8001 Eiendomsskatt 15.900.000 +1.000.000 16.900.000
       
17280.1800.2650 Momsrefusjon 8.000.000 +20.000.000 28.000.000
15700.1800.8800.5156 Overført til finansiering av investeringer 0 +9.500.000 9.500.000
11901.1260.2221 Leie av lokaler 0 +1.700.000 1.700.000
15400.1800.2221 Avsetning til disposisjonsfond 3.500.000 +8.800.000 12.300.000
       
99700.1800.8800.5156 Finansiering av investeringer, overført fra driftsregnskapet 6.300.000 +3.200.000 9.500.000
9.9100.1800.8703.5156 Bruk av lån 113.700.000 -3.200.000 110.500.000

   
  
 
 
 
PS 085/10 Budsjettjustering - åpning av senger ved Verdal Bo- og helsetun     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

 1. Tre institusjonssenger ved Verdal bo- og helsetun tas i bruk som rulleringsplasser. 
 2. Merutgifter i 2010 kr. 200.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond 1800.1800.15400. Utgiften for 2011 må innarbeides i økonomiplan/budsjett.

 

 
  
  
PS 086/10 Småhus i Verdal kommune     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

 

BEHANDLING:  
Saken utgår. Utsatt og sendt tilbake til administrasjonen i formannskapets møte.
 
    
 
 
 
PS 087/10 Omklassifisering av veger på Stiklestad     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

 1. Statens Vegvesen sitt forslag til drift og vedlikeholdsansvar for veger og plasser på Stiklestad beskrevet i brev datert 08.01.2010 godkjennes.
 2. Det må opprettes egen avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad nasjonale kultursenter vedrørende drift og vedlikehold av overtatte veger og parkeringsplasser på Stiklestad. Framforhandlet avtale framlegges for Verdal formannskap til godkjenning.

  
 
 
    
PS 088/10 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon "Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall"
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

BEHANDLING:   
Tomas Iver Hallem ba kommunestyret vurdere hans habilitet, ledet arbeidsgruppen i forprosjektet (samspill). Kommunestyret vedtok enstemmig at Hallem er habil i denne saken.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og ber rådmannen gripe tak i de gitte anbefalinger:

 • ”Verdal kommune bør innskjerpe reglene om offentlig innkjøp og sørge for at kunnskap om reglene er kjent i tilstrekkelig omfang i organisasjonen
 • Verdal kommune har fått mye ros for brukermedvirkningen i dette prosjektet og bør systematisere erfaringene slik at de kan brukes ved senere prosjektarbeid
 • Verdal kommune bør fokusere på arkivering og journalføring av prosjektdokumenter; dette er særlig viktig når eksterne aktører opptrer på vegne av kommunen.”

 
 
 
  
PS 089/10 Delegasjon av myndighet etter ny havne- og farvannslov     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 § 10, og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord havnevesen § 2.
 2. Endringen innarbeides i kommunens delegasjonsreglement.

 
 
 
 
PS 090/10 Elin Tuset - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

BEHANDLING:  
Pkt. 3 i formannskapets innstilling utgår, pkt. 4 rykker opp som pkt. 3. Torill Elverum har gjeninntrådt i kommunestyret.

Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag:
”Saken utsettes til neste kommunestyremøte.”

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.  
 
 
 
 
 
PS 091/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.10.2010 - Se video

BEHANDLING:
Det ble mellom sak 83/10 og 84/10 gitt følgende orienteringer:

Rådmann orienterte om:

 • Orienterte om erfaringer etter at han startet som rådmann og tanker rundt oppstartfasen bl.a. i forhold til statsbudsjett, økonomiplan og budsjett, oppsigelse fra kommunalsjef velferd, vurdering av kompetanse i lederteamet framover, påbegynt langsiktig arbeid med ledelse (i forhold til folkestyre, strategiske valg, produksjonseffektivitet - helhet samhandling og ledelse ), kriseøvelse. De første 3 ukene har vært lærerike.

Ordfører orienterte om:

 • Besøk fra kommunalkomiteen denne måneden – en av årsakene er to av landets eneste samkommuneforsøk er i Nord-Trøndelag. Orienterte de om vårt forsøk. Høringsrunde som har gått ut – behandling i Stortinget våren 2011. Viktig sak for oss. Gjort det vi kan opp i mot komiteen.
 • 22. oktober besøk av kulturminister Huitfeldt. Åpnet kunstverkstedet på Tindved.
 • Konferanse – Regional Utviklingsprogram. Årlig konferanse. Får anledning til å ”løfte fram” prosjekt. Ordfører meldte inn to: ungdom og sosialhjelp (systemsvikten) og ”Verdal 2012”.
 • Hadde ett positiv møte med interessenter i øvre Verdal ad. bredbåndsløsninger mandag 18. oktober. Dette har medført en del frustrasjoner i regionen. Kostnadsbildet er enormt for å få tak i 40 husstander hvis dette skal skje med fiber. Oppsittere bedt om møte og rådmann, kontroller, ordfører og plan- og utviklingsleder deltok fra kommunen. Bra møte, ingen tvil om at vi må få til radiobaserte løsninger. Alt annet priser seg ut. Oppsitterne er glad for at fiberalternativet er forlatt.
 • Låneporteføljen i Verdal kommune. Belastningene kommer nå i forbindelse med skoleutbygging. Bedt om notat fra kontroller om hvordan denne forvaltes. Har nå 749 mill. i lån. 31 % av dette fastrente, resten på flytende. Lite i forhold til en målsetting om 50/50 fordeling. Har noen avtaler som slår inn med fastrente fram i tid som kan fylle opp denne målsettingen. Legger vekt på å holde formannskapet og kommunestyret oppdatert på framover. Gjennomsnittelig lånerente for Verdal kommune i dag er 3,35 %.
   
   
Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 23.07.2021 12:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS