Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.11.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 29.11.2010
Tid           : 18:00 - 19:15 
Til stede  :  34 representanter

Utdelt i møtet:

 1. Brev til fylkesmannen – perspektiver om eldreomsorg.
 2. Invitasjon til rehabiliteringsdag på kommunestyresalen mandag 6. desember 2010.
 3. Mail til ordfører m.fl – hjemmesykepleie – god service i Nordgata.  

Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Video 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 92/10 Godkjenning av møteprotokoll  25.10.10 Protokoll
PS 93/10 Reguleringsplan Trones barnehage 1721/6/21  Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Vedlegg 5 
Protokoll
PS 94/10 Salg av kommunale borettslagsleiligheter  Saksframlegg
Protokoll
PS 95/10 Bosetting av flyktninger 2011 - 2012  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 96/10 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 97/10 Stemmekretser, søndagsvalg og stemmetider ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011  Saksframlegg
Protokoll
PS 98/10 Møteplan 2011 - Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 99/10 Elin Tuseth - søknad om fritak fra kommunale verv  Saksframlegg
Protokoll
PS 100/10 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.11.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Elin Tuseth DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Elin Tuseth
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Håkon Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Tor Ove Nesset H Varamedlem Ja Møtte for Lasse Hegge
Berit Musum FRP Varamedlem Ja Møtte for Robert Eriksson

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

Før møtet ble satt var det kulturelt innsalg ved kulturskolen - Kristian spilte film-musikk.
Se video av kultur-innslaget

 

PS 092/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video.

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 25. oktober 2010 godkjennes.”

Ved votering ble ordføres forslag enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. oktober 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 093/10 Reguleringsplan Trones barnehage 1721/6/21     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video.

BEHANDLING:
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Reguleringsplan for Trones barnehage datert 26.05.2010, rev. 22.10.2010, med bestemmelser sist revidert 01.11.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.   
 
 
 
 
PS 094/10 Salg av kommunale borettslagsleiligheter    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video.

 

 

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 

 1. Kommunens leilighet i Tangen borettslag, leilighet i Saga borettslag og 2 leiligheter i Baglan borettslag avhendes slik det framgår av saksframlegg. 
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salgene.


 
 
 
PS 095/10 Bosetting av flyktninger 2011 - 2012     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video.

BEHANDLING:   
FRP v/John Hermann fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
”Kommunestyret utsetter mottak av flere flyktninger, inntil det fremlegges en rapport som viser helhetlig økonomisk situasjon i fht. tilskudd fra staten og utgiftsposter for kommunen i perioden fra 2002 og fram til utgangen av 2009. I rapporten skal det gå fram fra hvilke land flyktningene er fra, alder, ensomme/familier, hvor mange er i arbeid/arbeidsledige, dropouts, flyttet ut av kommunen etc. Hvor mange er kommet til Verdal i forbindelse med familiegjenforening? Kommunen må snarest iverksette å innhente opplysninger fra en brukerundersøkelse der flyktningene selv får uttale seg om hvordan de opplever integreringsprosessen. I rapporten skal det også samles relevant informasjon fra alle som arbeider med integrering av flyktninger i kommunen.”

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 28 stemmer. 6 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.
  
 
VEDTAK:

 1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.

 
 
  
  
PS 096/10 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video. 

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
    
 
VEDTAK:

 1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
 2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr 210.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr 143.000 til finansiering av anlegget.
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 
 
 
 
PS 097/10 Stemmekretser, søndagsvalg og stemmetider ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video.

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:

 

 1. Kommunestyret vedtar at det ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 holdes valg i de samme 13 stemmekretser som ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 i Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 avholdes valg søndag 11. september 2011 ved følgende 5 stemmekretser:
  Øra, Sjøbygda, Stiklestad, Vinne og Ørmelen. I de øvrige stemmekretser avholdes valg kun på mandag 12. september 2011.
 3. Ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 nyttes følgende stemmesteder og stemmetider:
Stemmekretser, stemmesteder og -tider
StemmekretsStemmestedStemmetid
1. Sjøbygda Soltun grendehus

Søndag  14:00 - 19:00
Mandag 12:00 - 20:00

2. Øra Verdalsøra ungdomsskole - gymsalen

Søndag  14:00 - 19:00
Mandag 10:00 - 20:00

3. Ørmelen Ørmelen skole - gymsalen

Søndag  14:00 - 19:00
Mandag 12:00 - 20:00

4. Stiklestad Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Søndag  14:00 - 19:00
Mandag 12:00 - 20:00

5. Volhaugen Volhaug grendehus Mandag:12.00 – 18.00
6. Leksdal Leksdal skole Mandag:12.00 – 18.00
7. Ness Ness oppvekstsenter Mandag:12.00 – 20.00
8. Leirådal Heimtun grendehus Mandag:12.00 – 18.00
9. Vuku Kirkestua i Vuku Mandag:12.00 – 20.00
10. Ulvilla Ulvilla forsamlingshus Mandag:12.00 – 18.00
11. Helgådal Lunheim forsamlingshus Mandag:12.00 – 18.00
12. Inndal Garnes oppvekstsenter Mandag:12.00 – 20.00
13. Vinne Vinne skole - gymsalen

Søndag  14:00 - 19:00
Mandag 12:00 - 20:00

  
 
    
 
PS 098/10 Møteplan 2011 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video.

BEHANDLING:    
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende alternativt forslag til møteplan for 2011:

 

Verdal kommune – Møteplan Januar – Desember 2011

Verdal kommune – Møteplan Januar – Desember 2011
MånedKommunestyretFormannskapetAministrasjons-
utvalget
DriftskomiteenPlan- og utv.
komiteen
Janaur 31. 27.   26. 25.
Februar 28.

3.
10. (dialogseminar)
23. (herredshuset)

24. 23. 22.
Mars 28. 10.
24.
  23. 22.
April 26. (tirsdag) 14.   13. 12.
Mai 30. (regnskap) 12.
26.
26. 25. 24.
Juni 20. 9.
23.
  8. 7.
August 29. 25.   24. 23.
September   1.
11. - 12. (valg)
13. (valgstyret)
     
Oktober 17. (konstituering)
31.
27.   26. 25.
Novemeber 15. - 16. (folkevalgtoppl.
28.
10.
24.
24. 23. 22.
Desember 12. (budsjett) 15.   14. 13.
Antall møter 11 16 3 10 10
Ordinære
møtedager
Mandag Torsdag Torsdag Onsdag Tirsdag
Møterom Kommunestyresalen.
Rådhuset
Kommunestyresalen.
Rådhuset
Kommunestyresalen.
Rådhuset
Kommunestyresalen.
Rådhuset
Herredshuset,
møterom 3. etasje


I tillegg vil det bli avviklet møter i valgstyret ved behov.

Det tas forbehold om endring av dato, tidspunkt og møterom for møtene. En viser i den forbindelse til de særskilte møteinnkallingene. Enkelte møter kan bli avlyst, dersom behovet ikke er til stede.”

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SP, ble forslaget fra SP vedtatt med 33 stemmer. 1 stemme ble avgitt for formannskapets innstilling.
 
 
VEDTAK:

Verdal kommune – Møteplan Januar – Desember 2011
MånedKommunestyretFormannskapetAministrasjons-
utvalget
DriftskomiteenPlan- og utv. 
komiteen
Janaur 31. 27.   26. 25.
Februar 28.

3.
10. (dialogseminar)
23. (herredshuset)

24. 23. 22.
Mars 28. 10.
24.
  23. 22.
April 26. (tirsdag) 14.   13. 12.
Mai 30. (regnskap) 12.
26.
26. 25. 24.
Juni 20. 9.
23.
  8. 7.
August 29. 25.   24. 23.
September   1.
11. - 12. (valg)
13. (valgstyret)
     
Oktober 17. (konstituering)
31.
27.   26. 25.
Novemeber 15. - 16. (folkevalgtoppl.
28.
10.
24.
24. 23. 22.
Desember 12. (budsjett) 15.   14. 13.
Antall møter 11 16 3 10 10
Ordinære
møtedager
Mandag Torsdag Torsdag Onsdag Tirsdag
Møterom Kommunestyresalen.
Rådhuset
Kommunestyresalen.
Rådhuset
Kommunestyresalen.
Rådhuset
Kommunestyresalen.
Rådhuset
Herredshuset,
møterom 3. etasje

 
I tillegg vil det bli avviklet møter i valgstyret ved behov.

Det tas forbehold om endring av dato, tidspunkt og møterom for møtene. En viser i den forbindelse til de særskilte møteinnkallingene. Enkelte møter kan bli avlyst, dersom behovet ikke er til stede.”
 
 
  
 

PS 099/10 Elin Tuset - søknad om fritak fra kommunale verv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video.

BEHANDLING:  
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til pkt. 3:
”3. Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen: Anne Eli Kjesbu
 1. vara i plan- og utviklingskomiteen: Berit G. Nessø.
 4. vara i plan- og utviklingskomiteen: Brit Kverkild.
Ny 2. vara formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyret: Trine S. Hallem.”

Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – alle ble enstemmig valgt med særskilte valg.
 
 
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Elin Tuset om fritak fra kommunale verv.
 2. Brit Kverkild rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet. 
 3. Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden: Anne Eli Kjesbu
  1. Vara i plan- og utviklingskomiteen: Berit G. Nessø.
  4. Vara i plan- og utviklingskomiteen: Brit Kverkild
  Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for Arbeiderpartiet i permisjonstiden: Trine S. Hallem.

 
 
 
 
PS 100/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.11.2010 - Se video.

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Beredskapsøvelse arrangert av Fylkesmannen avviklet. 
 • Besøkt av Fylkesmannen – foreløpig tilbakemelding på tilsyn opplæringsloven. Gode tilbakemeldinger. Påpakninger i forhold til enkeltvedtak og skolemiljøutvalg.
 • Organisering av rådmannsnivået. Blir nå 3 kommunalsjefer og 1 saksbehandler i stedet for 3 kommunalsjefer og kontroller. Trond Selseth går inn i rollen som kommunalsjef samfunnsutvikling. Kommunalsjef velferd blir utlyst i nærmeste framtid.  
 • Lokale lønnsforhandlinger gjennomført. Tidkrevende. 
 • Bredbånd. Anbudsgrunnlag sendt ut. Frist 14. januar 2011.

Ordfører orienterte om:

 • Har hatt møte med toppledelsen NCC – skoleutbyggingsprosjektet går som planlagt. Ingen overraskelser så langt i prosessen. Tilbakemelding til oss er at vi er en grei kommune å samarbeide med sett fra NCC sitt ståsted. Raske avklaringer politisk og administrativt. NCC har fått ny kontrakt i Trondheim med begrunnelse i bla. skoleutbyggingen på Verdal. Se hjemmesiden www.ncc.se 
 • Norskehavsrådet – samarbeidsorgan opprettet av fylkeskommunene Nord-Trøndelag – Sør-Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Kommuner med olje/gassbasert virksomhet. Her er det nyttig for oss å være med. 
 • Miljøministeren har nå opprettet et felles nasjonalparkstyre for Blåfjella/Skjækerfjella der ordfører er oppnevnt i styret. 
 • ISK behandlet innsigelser på arealplanen i møte 11. november. 3 innsigelser vi ikke kan akseptere. Disse er fra Meråker kommune ad. fortetting av hyttefelt i Vera, fra Statens vegvesen på boligfelt Leklemsåsen, fra Fylkesmannen på 100-metersbeltet på vassdrag og bekker. 
 •  Studietur til Barcelona – invitert inn i et stort prosjekt med HIST, HINT, Levanger kommune, Steinkjer kommune og midtre–Namdal. Dette prosjektet rendyrker New Public Management.

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 17.02.2021 10:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS