Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 13.12.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 13.12.2010
Tid           : 12:00 - 16:00 
Til stede  :  31 representanter. *John Olav Skrove møtte t.o.m. sak 102/10. Marit Voll Skrove møtte f.o.m. sak 103/10. Berit G. Nessø møtte f.o.m. sak 103/10. Til stede 32 representanter. Knut Fortun og Sverre Sundfær fikk permisjon og forlot møtet under sak 104/10. Til stede: 30 representanter. Kjetil Bakkan fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. 105/10. Til stede 29 representanter.

Utdelt i møtet:
Kommunestyrets medlemmer fikk hvert sitt Verdal kommune-krus.

 
Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Video 
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 101/10 Godkjenning av møteprotokoll  29.11.10 Protokoll
PS 102/10 Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune  Saksframlegg Protokoll
PS 103/10 Budsjett 2010-Disponering av økt rammetilskudd  Saksframlegg
Protokoll
PS 104/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014  Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Protokoll
PS 105/10 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 106/10 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte kommunestyrets møte 13.12.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Brit Kverkild DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
Berit Musum FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Tor Ove Nesset H Varamedlem Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo
John Olav Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Marit Voll Skrove tom sak 102/10
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

Taletid blir som i vedtatt reglement, dvs. 6 minutt hovedinnlegg partiet, 4 minutter første innlegg representanter, 2 minutt andre gangs innlegg. Enstemmig.

Merknad: Bør vurdere å avholde budsjettmøte i kommunestyret på kveldstid.

Før møtet ble satt var det lett lunsj, og kulturskolen underholdt med Luciaopptog. Se video av opptoget (Luciaopptoget kommer ca. 7 minutter ut i opptaket, dessverre helt uten lyd pga mikrofontrøbbel)

 

  

PS 101/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 29.11.10 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 29.11.10 godkjennes.
  
 
 
 
PS 102/10 Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.

BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
VEDTAK:  
Innherred samkommunens budsjett endres som følger:

 • Budsjettene for Brann- og feiervesen i hhv. Verdal og Levanger kommune overføres i sin helhet til Innherred samkommune for 2010.
 • Lønnsmidler tilsvarende 30% administrasjonssjef og 30% kommunalsjefstilling overføres fra 01.01.10.
 • Lønnsmidler til kommunelegestilling overføres Innherred samkommune.
 • Administrasjonsressurs til Voksenopplæring i Levanger kommune, kr. 350.000,- overføres til Innherred samkommune
 • Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og vedtak.
   

 
 
 
 
PS 103/10 Budsjett 2010-Disponering av økt rammetilskudd    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 -
Se video. 

BEHANDLING:    
Berit G. Nessø møtte. Til stede 32 representanter.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar å sette av 500.000,- til en arbeidsgruppe/prosjektgruppe som arbeider med uønsket deltid i Verdal kommune. Målet med arbeidet er nye turnusordninger hvor ingen som ønsker det selv skal ha under 50 % fast stilling. Arbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2011.
 2. Resterende av økt rammetilskudd disponeres slik rådmannen innstiller på.
   

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1 i rådmannens forslag:

 1. Forventet økt rammetilskudd i 2010, kr. 3.077.00 avsettes til disposisjonsfond hvor kr 1.000.000,- øremerkes Oppvekst og kr 2.077.000 øremerkes Omsorg.
   

Votering:
Forslaget fra Venstre falt med 2 mot 30 stemmer.
Forslag fra SV i 2 falt med 2 mot 30 stemmer.
Rådmanns forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 

 1. Forventet økt rammetilskudd i 2010, kr 3.077.000,- avsettes til disposisjonsfond.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
   

 
  
 
 
PS 104/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014  Verdal kommune     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.

BEHANDLING:   
Knut Fortun og Sverre Sundfær fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 30 representanter.

Budsjettskjema1A og Regnskapsskjema 1B ble utdelt i møtet.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag:

 1. Det innføres en ordning med Helsestasjon for eldre fra 01.08.11. Det settes av kr 150 000 i 2011 og kr 300 000 pr år fra 2012. 
  Økte utgifter dekkes av innsparte midler i forbindelse med privatisering av legetjenesten. Budsjettposten økes fra 500 000 til 650 000 i 2011 og fra 500 000 til 800 000 fra 2012.
   
 2. I forbindelse med gjennomgang av de folkevalgtes arbeidsvilkår ber kommunestyret om en særskilt vurdering av følgende godtgjøringer med tanke på reduksjoner:
  Lønn varaordfører
  Lønn utvalgsledere
  Dobbelt godtgjøring til gruppeleder for det største opposisjonspartiet
   
 3. Oversendelsesforslag til formannskapet:
  Kommunestyret ber formannskapet vurdere endringer i måten politikerne involveres i budsjettarbeidet og endringer i de oversiktene i budsjettet og økonomiplanen som legges fram til politisk behandling.
   
  Spesielt pekes det på at det i for liten grad går fram av oversiktene hvor mye som er tildelt de ulike virksomhetsområdene.
   
  Det pekes også på at politisk behandling i liten grad er prosess. Det bør også vurderes på hvilken måte politikere skal få presentert et samla budsjett samt formannskapets arbeidsmåter før det lages innstilling til kommunestyret.
   

SV v/Grete Borgen fremmet følgende forslag:

 1. Kommunestyret er forespeilet innsparte midler i forbindelse med privatisering av legesentrene – avtalene er enda ikke i boks. Innsparte midler øremerkes realisering av Ungdommens hus.
   
 2. I tråd med vedtatt plan: Samordnet innsats for ungdom 16-23 år, ber vi om at kommunale enheter som ressurssenter oppvekst – ressurssenter helse, omsorg og velferd og kulturkontoret sammen utarbeider et forslag om hvordan Ungdommens hus kan realiseres.  Dette forslaget presenteres for kommunestyret i mai-møtet 2011.
   

Votering:
Verbalforslag fra SV:
Pkt. 1 – falt med 2 mot 28 stemmer.
Pkt. 2 – falt med 4 mot 26 stemmer.

Forslag fra Venstre:
Pkt. 1 – falt med 3 mot 27 stemmer.
Pkt. 2 – falt med 5 mot 25 stemmer.
Oversendelsesforslag til formannskapet (Pkt. 3) – enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.
Pkt. 3 – enstemmig.
Pkt. 4 – enstemmig.
Pkt. 5 – enstemmig.
Pkt. 6 – vedtatt med 28 mot 2 stemmer.
Pkt. 7 – enstemmig.
Pkt. 8 – enstemmig.
Pkt. 9 – enstemmig.
Pkt. 10 – enstemmig.
Pkt. 11 – enstemmig.
Pkt. 12 – enstemmig.
Pkt. 13 – enstemmig.
Pkt. 14 – enstemmig.
Pkt. 15 – vedtatt med 28 mot 2 stemmer.
Pkt. 16 – enstemmig.
Pkt. 17 – enstemmig.

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune.

2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
 

Driftsbudsjett 2011, hovedtall
Budsjett, alle tall i 2010-kroner2011
Skatt og inntektsutjevning 298 039 000
Rammetilskudd mv. 315 828 000
Sum skatt og rammetilskudd 613 867 000
Eiendomsskatt 14 000 000
Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 100 000
Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000
Momskompensasjon 10 000 000
Sum inntekter 658 317 000
Renteutgifter 29 021 654
Avdragsutgifter 25 000 000
Netto kapitalutgifter 54 021 654
Bruk av fond/overskudd 3 500 000
Ramme til fordeling 607 795 346
Oppfølging av plan 16-23 år 1 000 000
Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011 8 000 000
Støttefunksjoner 20 390 525
Framskr. aktivitet  rådmannens stab 22 390 525
Samhandling og helhet -2 000 000
Oppvekst 280 783 305
Framskrevet aktivitet 280 783 305
Omsorg og velferd 232 382 404
Framskrevet aktivitet 232 382 404
Kultur 20 235 012
Framskrevet aktivitet 20 235 012
Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø 14 949 100
Framskrevet aktivitet Teknisk drift 14 949 100
Fordelt ramme ISK 30 055 000
ISK 2011 30 055 000
Sum fordelt 607 795 346
RESULTAT 0

 
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på  detaljnivå.
 
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner.

Investeringer 2011
TiltakKostnad i mill. kr. 2011
IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene. 1,0
Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - overforbruket finansieres i 2011 5,0
Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr.  vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån. 138,5
Mindre tiltak på skoler 1,0
Mindre tiltak barnehager 0,5
Utstyr/inventar omsorg og velferd 0,3
Ombygging/påbygging omsorg og velferd 1,0
Utbygging av institusjonsplasser  
Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide) 0,5
Kirker og kirkegårder 0,5
Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager 1,0
ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg 1,0
Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering 2,0
Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-Minsass-Lein. 2,0
Utvikling Stiklestad, div. tiltak 0,5
Maskiner, utskfting 0,3
Andel investering Brann og Feiing ISK 0,5
Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum.
Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem.
6,0
Utbedring kloakkanlegg sentrum 5,0
Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne 4,0
IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m. 2,0
Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010 1,4
BRUTTO INVESTERINGER 174,0


5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
 Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
 På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt.
 
7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
 For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for
 beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
 
8. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 
9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

10. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

11. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2011.

12. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner.
Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner.

13. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas.

14. Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en  dag i uka. Dette omprioriteres innenfor bibliotekets eksisterende rammer.
 
15. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag om retaksering av eiendommer i  2011 Dette gjøres for å dekke kommunens økte utgifter til renter og avdrag i  forbindelse med skoleutbyggingen. Kommunestyret ber om at egen sak vedr.  Eiendomsskatt legges fram for kommunestyret første halvår i 2011 for gjennomgang  av hele ordingen, hvem som skal komme inn under ordningen, prinsipper for  beregning av eiendomsskatt og bestemmelser om fritak/reduksjon av skatten.
 
16. Formannskapet ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av  å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.
 
17. Rådmann bes arbeide videre med notatet om nytt boligkontor. 
 
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret ber formannskapet vurdere endringer i måten politikerne involveres i budsjettarbeidet og endringer i de oversiktene i budsjettet og økonomiplanen som legges fram til politisk behandling.

Spesielt pekes det på at det i for liten grad går fram av oversiktene hvor mye som er tildelt de ulike virksomhetsområdene.

Det pekes også på at politisk behandling i liten grad er prosess. Det bør også vurderes på hvilken måte politikere skal få presentert et samla budsjett samt formannskapets arbeidsmåter før det lages innstilling til kommunestyret.
 
  
  
  
PS 105/10 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video. 

BEHANDLING:   
Kjetil Bakkan fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 29 representanter.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
VEDTAK:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering. 
  
 
 
 
PS 106/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Arbeidsåret 2011.
 • Regnskap 2010.
 • Ny tentamen for 10. trinn Verdalsøra ungdomsskole.
 • Ulykke i svømmebassenget – redusert kriseledelse satt.
 • Ny Giv-prosjektet – 10. klassinger over til videregående.
 • Stå På-prosjektet for å forhindre drop-out.
   

 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 15.04.2016 11:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS