Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.02.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 28.02.2011
Tid           : 18:00 -  19:55
Til stede  :  33 representanter

 
Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Video 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 012/11 Godkjenning av møteprotokoll  31.01.11 Protokoll
PS 013/11 Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred  

Saksframlegg

Protokoll
PS 014/11 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  Saksframlegg
Protokoll
PS 015/11 Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 016/11 Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag 2011  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 017/11 Kommunedelplan Tromsdalen - Planprogram   Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 018/11 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2010  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 019/11 Årsmelding for Eldrerådet 2010   Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 020/11 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal - Årsmelding 2010  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 021/11 Orientering - Protokoll
PS 022/11 Spørsmål til ordfører ad. manifest mot mobbing - tilleggssak Saksframlegg Protokoll

 
Verdal, 17. februar 2011
Bjørn Iversen - klikk for personkort
Bjørn Iversen
Ordfører (s)

Oppmøte kommunestyrets møte 28.02.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Nei  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Knut Henrik Tveita
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Tor Ove Nesset H Varamedlem Ja Møtte for Lasse Hegge
Berit Musum FRP Varamedlem Ja Møtte for Robert Eriksson
Stig Arild Myhre SV Varamedlem Ja Møtte for Grete Borgen
Jon Olav Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
Før møtet startet var det innslag fra kulturskolen med fiolinspill som "reklame" for Midtvinterdansen (Nordisk folkemusikkfrestival for ungdom). Det var Magnus Aune, Ragnhild Aune, Torfinn Hofstad, Peter Snekkvik Tromsdal, Sigve Hofstad, Katrine Sagmo, Ingrid Sten og Thora Marie Johannessen som spilte.  

Se video av innslaget.

 

PS 012/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 31. januar 2011 godkjennes.”

Ved votering ble ordføres forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 31. januar 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 013/11 Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:   

 

 1. Verdal kommune skal fortsatt ha et samarbeid om destinasjonsarbeid på Innherred. Kjøp av destinasjonstjenester skal samordnes og legges ut på anbud for en periode på 5 år med oppstart 01.01.2012. Arbeidet organiseres som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune. Verdal kommune oppnevner ordfører til dette arbeidet.
 2. Som en konsekvens av pkt. 1 må avtalen med Innherred Reiseliv forlenges med ett år d.v.s. ut året 2011.
 3. Utgiftene forbundet med destinasjonssamarbeidet dekkes forutsettes primært dekt av midler fra Innherredsprogrammet.
 4. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe bestående av 4 personer (en fra hver kommune) med mandat å utarbeide konkurransegrunnlag for et 5-årig destinasjonssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Arbeidsgruppas mandat utarbeides av styringsgruppa i løpet av første halvdel av januar 2011. Konkurransegrunnlaget skal behandles og godkjennes av styringsgruppa før kunngjøring senest 01.03.2011. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne person i arbeidsgruppa.
 5. Arbeidsgruppa er ansvarlig for gjennomføring av anbudskonkurransen i april-juni 2011.
  Arbeidsgruppa innstiller på valg av leverandør til styringsgruppa. Valg av leverandør gjøres av styringsgruppa.
 6. Verdal kommune forutsetter at de andre kommunene i Innherredsprogrammet gjør likelydende vedtak.
 7. Destinasjonssamarbeidet avgrenses til å gjelde ISK- og INVEST-kommunene.

 
 
 
 
PS 014/11 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.
 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 

 1. Saken tas til orientering.
 2. Følgende anlegg prioriteres ved investeringer innen vannforsyningssektoren i neste 4-årsperiode:
  a) Vannforsyning bebyggelse langs Leksdalsvatnet (Pågår)
  b) UV-anlegg Hallemsåsen
  c) Oppgradering reservevannsforsyning mot Levanger og Leklem
  d) Ny vannledning Hammer-Lein
  e) Rehabilitering av vannledningsnett på Verdalsøra og Ørmelen.
  f) Tilknytning vasslag Vinne og Ulvilla
 3. Følgende anlegg prioriteres innenfor avløpssektoren i neste 4-årsperiode:   
  a) Kloakk Fleskhus (Pågår)
  b) Ombygging septikmottak Ørin renseanlegg (Pågår)
  c) Rehabilitering kloakk Ørmelen
  d) Sanering av eksisterende slamavskiller Aker. Ny kloakk Aker – Ørin renseanlegg.
  e) Kloakk Fætta
  f) Rehabilitering eksisterende kloakk langs Volhaugvegen
  g) Kloakk Vinne og Leksdal
 4. Sanering av kloakk for Leksdalen ferdigstilles i økonomiplanperioden 2011-2014. Dette ut i  fra at Leksdalsvannet er Verdal kommunes vannkilde.

 
  
 
 
PS 015/11 Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Forslag til Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager vedtas.

 
 
PS 016/11 Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag 2011      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video. 

BEHANDLING:     
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
 
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
 2. Verdal kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden 2011 – 2021 for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
 3. Verdal kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet.
 4. Verdal kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner.
 5. Verdal kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
 6. Verdal kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden.
 7. Verdal kommune vil understreke viktigheten av god samhandling mellom programstyret og kommunene som ansvarlige for oppvekstmiljø. Dette fordrer bred kommunal forankring og deltakelse i programstyret.

 
 
 
 
PS 017/11 Kommunedelplan Tromsdalen - Planprogram     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING:    
Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag:
” 

 • Planhorisonten for planarbeidet settes til 50 år.
 • 0-alternativet utredes som et likeverdig alternativ til den aktuelle planprosessen.
 • Referansegruppa utvides slik at Nord-Trøndelag Naturvernforbund og Tromsdalsopplevelser inviteres til å delta.”

Det ble først votert punktvis over forslaget fra Venstre med følgende resultat:
Pkt. 1 – falt med 2 mot 31 stemmer.
Pkt. 2 – falt med 2 mot 31 stemmer.
Pkt. 3 -  vedtatt med 17 mot 16 stemmer.

 

Det ble deretter votert over plan- og utviklingskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.  

 
 
VEDTAK:   
Planprogram for kommunedelplan Tromsdal vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 4-1 med følgende tillegg:

 

Referansegruppa utvides slik at Nord-Trøndelag Naturvernforbund og Tromsdalsopplevelser inviteres til å delta.    
 
 
 
 
 
PS 018/11 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2010     Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal Ungdomsråd for 2010 til orientering. 
  
 
 
 
 
PS 019/11 Årsmelding for Eldrerådet 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2010 til orientering.
  
 
 
 
 
PS 020/11 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal - Årsmelding 2010      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Årsmelding 2010 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.  
 
 
 
 
 
PS 021/11 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Regnskap 2010.  Netto udisponert ”overskudd” på 14, 63 millioner.
 • Årsverksutviklingen.
 • Anne Kari Haugdal er ansatt som Samhandlingskoordinator i Innherred samkommune.
 • Områdestyre for Reindrift møte ad. kommuneplanens arealdel. Resultat at de går inn for bygging av 10 hytter ved Sisselvolden.

Ordfører orienterte om:

 • Vi har fått melding fra UDI og Hoff Eiendom om at Koff kommer til å sende inn tilbud på ha retursenter for asylsøkere her i Verdal. Tilbudsfristen er 30. mars 2011
 • Befolkningsutviklingen i 2010 viser at vi har økt med 112 personer. Litt under landsgjennomsnittet.
 • Minner om temadag for kommunestyret om samhandlingsreformen 17. mars 2011 fra kl. 12.00 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
 • Norskehavsrådet – Konsensusorgan – i siste styremøte tidlig i februar har rådet vedtatt enstemmig at vi ønsker en konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Innherred Boligbyggelag – Ettersom Verdal kommune nå er eneeier i Verdal boligsselskap har generalforsamlingen i Innherred boligbyggelag vedtatt at det ikke skal sitte kommunal representant i styret for boligbyggelaget.
 • Halvt år siden vi skiftet rådmann – skal nå skje en evaluering. I den sammenheng er det utsendt evalueringsskjema til noen politikere, fagforeninger, kommunalsjefer og noen virksomhetsledere.

 
 
 
 
PS 022/11 Spørsmål til ordfører ad. manifest mot mobbing - tilleggssak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.02.2011 - Se video.

BEHANDLING:
SV v/Stig Arild Myhre leste opp spørsmålet til ordfører.

Ordfører svarte slik: 
Det ble dratt i gang et manifest mot mobbing i slutten av januar der Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing (2011-2014). 

Den 8. februar 2011 mottok ordføreren invitasjon til samarbeid mot mobbing fra kunnskapsdepartementet. Denne invitasjonen videresendte ordfører til kommunalsjef oppvekst den 9. februar der konklusjonen ble at denne saken må følges opp og hvordan den skal følges opp. Ordfører fikk et fyldig svar på dette noen dager etterpå.
Deretter kommer brevet Verdal SV referer til fra kunnskapsministeren, datert 16.02.11, der hun referer til manifestet som ble underskrevet 27. januar 2011. I brevet skriver hun bl.a. følgende:
”27. januar i år signerte regjeringen og sentrale nasjonale parter et nytt Manifest mot mobbing (2011-214). Partene i Manifest mot mobbing har invitert alle landets ordførere til å forplikte seg til dette viktige arbeidet ved å undertegne på et lokalt manifest. ”

Svar på spørsmål 1
Det er betydelig fokus på dette området i Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2011 der Kapittel 5 i heftet har tittelen: Nærmiljø og inkludering

Regjeringen ser det som viktig å styrke og videreutvikle de lokale oppvekstmiljøene gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. En samlet innsats mot vold, mobbing, rus og rasisme er en forutsetning i dette arbeidet.
Der er det går det fram at alle har rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø der man trekker inn elevundersøkelsen og lærlingeundersøkelsen som gir grunnlagskunnskap om hvordan situasjonen oppleves, der man også har mye stoff om hvordan man kan bedre læringsmiljøet.

I tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal 2009 (behandlet i kommunestyremøte august 2010) står det:

”Verdal kommune skiller seg ikke vesentlig ut verken i forhold til fylket eller landet forøvrig når det gjelder mobbing i skolen, og det er veldig positivt at det er en nedgang på nesten alle skoler.
Det vil igangsettes et systematisk arbeid for å hindre at elever mobbes i skolene i Verdal og for å følge opp når dette skjer. Alle skoler skal ha en plan for forebygging og håndtering av mobbing.
Rektorene ved skolene har deltatt på to dagers kurs omkring opplæringslovens §9a som omhandler elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Kommunens og skolenes ordensreglement vil gjennomgås kommende skoleår, og prosedyrer for arbeid med ordensreglement vil utarbeides og legges inn i kommunens kvalitetssystem.
Det vil også utarbeides felles prosedyrer for saksgang når ansatte ved skolene får kunnskap eller mistanke om at mobbing foregår.
Når skolen er kjent med at en elev blir mobbet eller utsatt for krenkende atferd, skal det fattes enkeltvedtak som beskriver skolens tiltak i saken. Antall enkeltvedtak i slike saker må rapporteres til kommunalsjef oppvekst hvert halvår. Det vil være vesentlig fokus på dette arbeidet kommende skoleår.

I tillegg gjennomføres det opplæring i programmet "De utrolige årene" i alle barnehager og skoler med unntak av Vuku oppvekstsenter og Verdalsøra ungdomsskole. Ved disse skolene vil ansatte delta på en omfattende kompetanseheving gjennom prosjektet ”klasseledelse og relasjonskompetanse”. 

Ingen elever skal bli mobbet i grunnskolen i Verdal kommune. Skolene skal ha en plan for hvordan det forebyggende arbeidet skal drives. Kommunen skal ha prosedyrer for saksgang ved mistanke eller kunnskap om mobbing eller andre krenkende ord eller handlinger. ”

Svar på spørsmål 2
Ordfører er opptatt av at Verdal kommune skal være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette er viktig for å kunne rekruttere og beholde riktig kompetanse i tiden fremover – som også vil være preget av kampen om arbeidskraft.

En trygg og attraktiv arbeidsplass må skapes i kontinuerlig arbeid på den enkelte arbeidsplass. Det dreier seg altså om den kontinuerlige og daglige samhandlingen mellom de enkelte arbeidstakere, og mellom ledelse og arbeidstaker. Sentralt i dette er de stadfestede verdiene som skal ligge til grunn for relasjonene mellom ansatte og mellom ansatte og befolkningen. 

Sentralt i verdigrunnlaget for å skape tillit og troverdighet er: respekt, omsorg, likeverd, ærlighet, romslighet. Jeg mener disse verdiene fanger opp arbeid mot mobbing, og gir grunnlag for systematisk og gjennomgående for å unngå mobbing på arbeidsplassen – slik spørsmålsstilleren er opptatt av. 

Ved å holde fokuset på verdigrunnlag mener jeg vi ikke trenger å lage eget manifest mot mobbing – dette ligger da i vårt verdigrunnlag og diskusjoner om verdier i organisasjonen. Jeg kan i denne sammenheng også fortelle at rådmannen har satt av god tid på et virksomhetsledermøte neste uke til diskusjoner om verdier og samhandling med sine ledere. Dette viser at det i organisasjonen arbeides med holdninger og verdier, som vel også er tanken bak et eget manifest. Dette møtet og temaet er planlagt siden før jul. 

Dette må ikke forsås slik at ordfører ikke er opptatt av anti-mobbearbeid, men at jeg har tro på at vi må bruke de etablerte grunnlagene i form av verdiplattformen for å sikre kontinuitet og holde fokus. 

De etablerte verdiene i kommuneplanens samfunnsdel gjelder også for oss som folkevalgte, både i våre diskusjoner og hvordan vi omtaler hverandre på alle arenaer. Slik sette kan verdigrunnlaget fungere som manifest mot mobbing. Ved å leve som våre verdier tilsier skal ikke mobbing forekomme – respekt, omsorg og likeverd. 

I tillegg til en verdibasert plattform og arbeide med de menneskelige relasjonene er det også viktig at vi har systematisk robusthet for å avdekke og håndtere eventuelle uønskede hendelser. Dette gjelder både ved bruk av Kvalitetslosen, fokus i arbeidsmiljøutvalg og god samvirke mellom ledelse, HMS-rådgiver, verneombud og bedriftshelsetjeneste. 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 17.02.2021 10:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS