Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.03.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 28.03.2011
Tid           : 18:00 - 20:40 
Til stede  :  31 representanter. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet fom sak 29/11. Til stede 30 representanter. 

  
Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Video 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 023/11 Godkjenning av møteprotokoll  28.02.11 Protokoll
PS 024/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011 

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 025/11 Manifest mot mobbing 2011-2014 - Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 026/11 Utbedringstiltak Havfrua. Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune, NorFraKalk og Verdalskalk  Saksframlegg
Protokoll
PS 027/11 Reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs fv 167/166  Holte - Lein  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 028/11 Orientering - Protokoll
PS 029/11 TILLEGGSSAK:
Spørsmål til ordfører angående vedtak gjort i behandlingen av Klima- og energiplan
Saksframlegg Protokoll

 


Oppmøte kommunestyrets møte 28.03.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Nei  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Knut Henrik Tveita
Thor Bertil Granum DNA Varamedelm Ja Møtte for Anita Dagrun teinkjer
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
Jon Olav Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
Før møtet startet var det innslag fra kulturskolen med Tor Martin Nordtømme, og etter innslaget presenterte ungdomsrådet seg for kommunestyret.
Se video av musikkinnslaget og ungdomsrådets presentasjon.

Pga forfall varaordfører må det velges settevaraordfører. Ordfører fremmet forslag på Marit Voll Skrove. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

PS 023/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.03.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 28. februar 2011 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 28. februar 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 024/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.03.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Saken utgår. Kommer til behandling i formannskapet og kommunestyret i april.

 

Partiene går igjennom saken på nytt før ny behandling.
   
 
 
 
 
PS 025/11 Manifest mot mobbing 2011-2014 - Verdal kommune     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.03.2011 - Se video.
 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:   

 1. Verdal kommune slutter seg til Manifest mot mobbing 2011- 2014.
  Gjennom dette forplikter Verdal kommune seg til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.
 2. Verdal kommune innfører nulltoleranse for mobbing også når det gjelder ansatte og folkevalgte. Det utformes et eget manifest for dette.
 3. Verdal kommune oppfordrer alle landets kommuner til å gjøre det samme.

 
 
 
 
PS 026/11 Utbedringstiltak Havfrua. Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune, NorFraKalk og Verdalskalk
 
     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.03.2011 - Se video.

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Følgende utbedringstiltak på Havfrua gjennomføres:

 • Bearbeiding og utvidelse av eksisterende P- plass mot Verdalskalk.
 • Fjerning av kiosken.
 • Fjerning av restene av gamle installasjoner i Havfruparken. 
 • Behandling av vegetasjon: Fjerning, beskjæring, planting.
 • Utrusting av området med lekeinnretninger. 
 • Fjerning av gjerder rundt Havfruparken. 
 • Steinplukking og rydding i strandsonen.
 • Opprusting av utstyr.

Arbeidet administreres av - og utgiftene knyttet til gjennomføring av utbedringstiltakene dekkes innenfor Teknisk drift sitt budsjett.
 
 
 
 
 
PS 027/11 Reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs fv 167/166  Holte - Lein      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.03.2011 - Se video. 

BEHANDLING:     
Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Representanten Trude Holm (SP) fremmet følgende alternativt forslag:
”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv. 167/166, gang-/sykkelveg Holte-Minsås-Lein, alt 1 rev. 07.10.10 og alt 1 og 2, del 1, rev 03.03.11.”

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag:
”Av hensyn til jordvernet ber kommunestyret om at det blir vurdert en standard med redusert trafikkskille på areal hvor det går med førsteklasses jord til utbygging av gang- og sykkelveg, eller reduserte bredder på vegarealene.”

 

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som falt med 6 mot 25 stemmer.

 

Det ble deretter votert alternativt mellom plan- og utviklingskomiteens innstilling del 1 og forslaget fra Trude Holm, der plan- og utviklingskomiteens innstilling ble vedtatt med 27 stemmer. Forslaget fra Trude Holm fikk 4 stemmer.

 

Det ble deretter votert samlet over plan- og utviklingskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
     
 
VEDTAK:   
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv. 167/166, gang-/sykkelveg Holte-Minsås-Lein, alt 2 rev. 07.10.10 og alt 1 og 2, del 1, rev 03.03.11.

 

Verdal kommune anmoder om at det blir brukt LED-lys i gatebelysningen.
 
 
 
 
 
PS 028/11 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.03.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Ny organisering av heimevernet. Halvert i omfang. Vi tilhører området Levanger/Verdal. Avvikles nå heimevernøvelse.
 • Tindved og Stiklestad Nasjonale Kultursenter – legger om rutiner i forhold til rapportering og drøfting. Det legges opp til en strategidiskusjon i formannskapet i mai i tillegg til den faste orientering i kommunestyrets junimøte.
 • Møter med vegsjefen og Susanne Bratli – gjennomgikk problemstillinger – uløste trafikkløsninger. Spesielt toplanskryss rv 72/E6, havnekrysset, mangel på gang- og sykkelveg rv 757, krysset E6/Fleskhus og E6 Bjørga.
 • Besøk av næringsavdelingen sentralt i LO ved NorFraKalk og Aker.
 • Samtaler med arbeiderpartiets fraksjonsleder i kommunalavdeling ad lovfesting av samkommunemodellen. Skal vurdere dette i en større sammenheng. Svar tidligst til høsten.
 • Verdal industripark – Ørin nord. Prosjektet Verdal 2012.
 • Søknader til fylkeskommunen – ”Stå på” og ”Stedsanalyse”. Fylkeskommunen går inn med støtte i begge prosjekter, men mindre enn omsøkt. Må ha en gjennomgang her.
 • Samkommunestyrets møte 31.3 – kommuneplanens arealdel til behandling. Sluttbehandles i kommunestyrets aprilmøte.

Rådmann orienterte om:

 • Passasjen ”Jernbaneundergangen” – arbeidet går sin gang. Åpningsseremoni under Martna’n. Navnekonkurranse utlyses nå.
 • Frisklivsentral – vil komme sak politisk etter hvert.
 • Tildelt 1 stilling av de omsøkte 3 i barnevernet.
 • Temadag samhandlingsreformen 17. mars.
 • Nytilsatt samhandlingskoordinator starter fk fredag.
 • Foregår medarbeiderundersøkelse i Verdal, Levanger og ISK.
 • Uønsket deltid – arbeid satt i gang.

 
 
 
 
PS 029/11 TILLEGGSSAK: Spørsmål til ordfører angående vedtak gjort i behandlingen av Klima- og energiplan
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.03.2011 - Se video.

BEHANDLING:
John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 30 representanter.

Representanten Trude Holm leste opp spørsmålet.

Ordfører svarte slik:

”Jeg takker for spørsmålet.

Representanten Trude Holm setter søkelys på et viktig spørsmål i den dagsaktuelle samfunnsdebatten: Hvordan framskaffe mer ren og fornybar energi – og gjerne uten store inngrep i naturen?

Konkret dreier spørsmålet seg om å få belyst mulighetene for vannkraftutbygging i vår kommune. Det vises til et vedtak i Verdal kommunestyre 21 06 10 – og hvor langt kommunen har kommet i sin oppfølging av dette.

Kort kan status oppsummeres slik på nåværende tidspunkt:

 • Utviklingsselskapet Proneo er koblet på saken og har igangsatt et arbeid gjennom å kontakte aktuelle utbyggingsaktører med sikte på å få fram interessante konsepter.
 • Værdalsbruket – som klart største private grunneier i Verdal kommune – er også koblet på dette arbeidet. Styret i Værdalsbruket er innstilt på å arbeide videre med saken innen de rammer som eksisterer for utbygging i vernede vassdrag. Det er pr. i dag for tidlig til å konkludere opp mot konkrete prosjekter.
 • Verdal kommune kontaktet på et etter vedtaket tidlig tidspunkt også en frittstående konsulent med betydelig erfaring fra det aktuelle fagområdet. Hensikten med denne henvendelsen er å få opp de mulighetsbilder som eksisterer .Sluttrapport er foreløpig ikke levert.
 • Det er pr. i dag for tidlig å konkretisere dato for politisk behandling av ovenstående.

Det er ikke minst på bakgrunn av det som her er sagt åpenbart at spørsmålsstilleren med stor berettigelse ber om en statusrapport på dette området. Det er samtidig åpenbart at det arbeid som på ulike måter er igangsatt er mangesidig og også omfattende.

Samtidig understreker ikke minst sentrale hendelser i det internasjonale nyhetsbildet aktualiteten i kommunestyrets vedtak av 21 06 10.”

Representanten takket for svaret og fremmet følgende oppfølgingsspørsmål:
Avslutningen i forslaget er at det sendes fylkesnivået til utredning. Kan ordfører fortelle videre saksgang?

Ordfører svarte slik:
Vanskelig å være konkret, men kommer det større sentrale utbyggingsplaner uten store reguleringsinngrep vil fylkeskommunen og andre kobles på saken.

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 18.02.2021 14:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS