Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.04.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.04.2011
Tid           : 18:00 -  21:50
Til stede  : 34 representanter. Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 34/11. Til stede 33 representanter. Johannes Rosvold fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 35/11. Til stede 32 representanter. John Hermann og Trine Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 37/11. Til stede 30 representanter.   

Dokumenter utdelt i møtet:

  
Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Video  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 030/11 Godkjenning av møteprotokoll  28.03.11 Protokoll
PS 031/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
(notat fra rådmann)
Protokoll
PS 032/11 Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn  Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 033/11 Fylkesvegplan 2010 - 2013  Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 034/11 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal  Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4  
Protokoll
PS 035/11 Etablering av innvandrerråd i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 036/11 Finansiering av bredbånd i Helgådal og Inndal Saksframlegg Protokoll
PS 037/11 Finansrapport pr. 31.12.2010 Saksframlegg Protokoll
PS 038/11 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 039/11 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - endring av stemmested for Stiklestad stemmekrets Saksframlegg Protokoll
PS 040/11 Orientering - Protokoll
 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.04.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Berit Musum FRP Varamedlem Ja Møtte for Robert Eriksson
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Emmanuel Glordy Bowah DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
Før møtet ble satt var det kulturinnslag med Kristine Valstad Røstad, Vilde Viken, Fredrikke Pettersen, Sofie Bugge Norum og Sandra Marken fra Vinne skolemusikkorps - se video av innslaget her

Det ble i starten av møtet:

 

PS 030/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28. mars 2011 godkjennes”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: . 
Protokoll fra møte 28. mars 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 031/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:    
Notat fra rådmann datert 13. april 2011 ble utsendt til møtet.

 

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag:
”Til temamøter eller oppstart av store plansaker i komiteene, inviteres en kommunestyrerepresentant fra partier som ikke er representert i komiteen som observatør i den saken, med rett til tapt arbeidsfortjeneste. Ordningen evalueres etter 2 år. ”

Det ble først votert over tilleggsforslag fra Venstre som falt med 2 mot 32 stemmer.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret består av 35 representanter og har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement.
 2. Formannskapet består av 9 representanter og har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement.
 3. Komiteene:
  Plan – og utviklingskomiteen omdannes til Komite Plan og Samfunn. Består av 9 representanter.
  Komiteen blir Verdal kommunes faste utvalg for plansaker og viderefører dagens portefølje med unntak av plansaker knyttet til helse og velferd, oppvekst og kultur.
  Teknisk drift legges til komiteens arbeidsområde.
  Driftskomiteen omdannes til Komite Mennesker og Livskvalitet. Består av 9 representanter.
  Komiteen har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement, unntatt Teknisk drift.
  Alle plansaker relatert til oppvekstsektoren, helse – og velferdssektoren og kultursektoren legges til komiteens arbeidsområde.
  Driftssaker fra kulturområdet legges til komiteen.
 4. Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og har dagens arbeidsområde.
 5. Verdal kommunes representasjon i Innherred Samkommunes styre og kontrollutvalg fortsetter med det antall som ligger i dagens avtaleverk.
 6. Delegasjonsreglementet gjennomgås av det nye kommunestyret og endres i forhold til ovenstående.

  
 
 
 
PS 032/11 Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn 
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.
 

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:    

 1. Verdal kommune slutter seg til en felles kommunal oppreisningsordning i Nord-Trøndelag for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993. Verdal kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk medansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem, under plassering av deltakerkommunenes barneverntjeneste eller forløperne til disse.
 2. Forslag til vedtekter legges til grunn for behandlingen av innkomne krav på erstatning.
 3. Vedtektene gjøres gjeldende fra 01.05.2011.
 4. Søknadsperioden fastsettes til 01.05.2011 – 01.04.2013.
 5. De økonomiske konsekvensene av denne ordningen innarbeides i Verdal kommunes økonomiplan for 2012-2015.

 
 
 
PS 033/11 Fylkesvegplan 2010 - 2013      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:    
SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”4. Verdal kommunestyre ber Nord-Trøndelag fylkeskommune vurdere å utforme en egen vegnormal/håndbok for bygging av gang-sykkelveger som gir større mulighet til jordvern på egnede strekninger, og mest mulig rasjonell bruk av midler. ”

Det ble først votert over forslaget fra SP som falt med 16 mot 18 stemmer.
Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
I forbindelse med overtakelse og innlemming av riksvegen i fylkesvegplan, har Verdal kommune en klar holdning til at det generelle vedlikeholdet styrkes, slik at standarden som staten drev de gamle riksveiene på opprettholdes som minimum, og ut i fra dette nivå videreutvikles i samspill med en god samfunnsutvikling i Nord-Trøndelag.

 1. Verdal kommune vurderer det som nødvendig at fv. 757 på strekningen Stiklestad – Vuku, samt fv. 758 Vuku – Stene får funksjonsklasse B, og at fv. 160 på strekningen Volden – Vera får funksjonsklasse C.
 2. Fylkeskommunen vil stå som eier av samtlige fylkesveger uansett funksjonsklasse. Det vil da være rimelig at også det totale drifts-/vedlikeholdsansvar for alle fylkesvegene inklusive vegbelysning legges til vegeier. Denne ansvarsdeling bør være et nedfelt prinsipp som følge av forvaltningsreformen.
   
  Verdal kommune forutsetter at drifts-/vedlikeholdsansvar for vegbelysning langs samtlige fylkesveger ivaretas av Fylkeskommunen som vegeier.
 3. Verdal kommune gir sin tilslutning til de øvrige aktuelle tilpasninger som følge av forvaltningsreformen.

 
 
 
 
PS 034/11 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video. 

BEHANDLING:      
Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 33 representanter.

Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
     
 
VEDTAK:    
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Verdal kommunestyre kommuneplanens arealdel for Verdal kommune, revidert mars 2011. 
 
 
 
 
PS 035/11 Etablering av innvandrerråd i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Johannes Rosvold fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 32 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Det opprettes innvandrerråd i Verdal kommune fra valgperioden 2011-2015 bestående av 5 medlemmer med varamedlemmer.  Medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret. Kommunestyret velger også leder og nestleder av rådet.
 2. Innvandrerrådet får følgende sammensetting: 1 representant fra kommunestyret og 4 representanter fra innvandrerne.
 3. Rådmann utpeker sekretariat for rådet.
 4. Vedlagte forslag til reglement for innvandrerrådet godkjennes med følgende tillegg/endring:
  Valgbar til innvandrerråd er alle som har stemmerett ved lokalvalg.
  4 av medlemmene, 2 (to) kvinner og 2 (to) menn, velges blant kommunens innvandrere.
 5. Innvandrerrådet inngår i kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår på lik linje som for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede.
 6. Reglementet evalueres etter to år.

  
 
 
PS 036/11 Finansiering av bredbånd i Helgådal og Inndal     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK:

 1. Det ytes et anleggsbidrag fra Verdal kommune til Direct Connect AS til utbygging av bredbånd i områdene Helgådalen til Vera og Inndalen, Sul til Sandvika på 4.844.852 kroner.
 2. Bidraget finansieres ved tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på 2,8 mill. kroner og bruk av kommunens disposisjonsfond med 2,1 mill. kroner.
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 
 
 
PS 037/11 Finansrapport pr. 31.12.2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:
John Hermann og Trine Hallem fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 30 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Foreløpig Finansrapport-2010 tas til orientering.    
 
 
 
 
PS 038/11 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Fagansvarlig skole ved ressurssenter oppvekst, Heidi Holmen, var til stede og orienterte om saken - se presentasjonen som ble brukt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 tas til orientering.
 2. Årets oppløftende resultater legges til grunn for videre satsing.

  
 
 
 
PS 039/11 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - endring av stemmested for Stiklestad stemmekrets 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK:
Stiklestad skole benyttes som stemmested for Stiklestad stemmekrets ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.
 
 
 
 
 
PS 040/11 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.04.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Det ble i starten av møtet:

Ordfører orienterte i slutten av møtet om:

 • Møte med nettselskapet til NTE tirsdag 12. april. Drøftet følgende problemstillinger: høyspentledninger som går gjennom industriparken legger store begrensninger til en del av aktørene. Den samme høyspentlinja går også over områder på Tinden som tenkes bebygd. Traseen binder opp mye areal, gir restriksjoner på bygging og aktivitet under og rundt denne.
 • 3 store mai-arrangement framfor oss. 1. mai (russergrava), 8. mai (Mo-parken) –og 17. mai (bekransning av minnebauta ved Stiklestad kirke). Håper på en viss oppslutning av kommunestyrets medlemmer på disse arrangementene.

 

 

 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 14.05.2021 10:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS