Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.05.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 30.05.2011
Tid           : 18:00 - 21:00   
Til stede  : 31 representanter    

Utdelt i møtet:

 1. Oppdatert sakliste.
 2. Tilsynsmelding 2010 fra Helsetilsynet.
 3. Grunnlagsdokument foreløpig versjon. – Dette dokumentet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside når det er ferdig utarbeidet.

  
Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Video  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 041/11 Godkjenning av møteprotokoll  26.04.11 Protokoll
PS 042/11 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole 

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Vedlegg 5 

Protokoll
PS 043/11 Reguleringsplan Melby masseuttak - planprogram  Saksframlegg
Vedlegg 1  
Protokoll
PS 044/11 Orientering - Protokoll
PS 045/11 Spørsmål til ordfører - småbåthavn  Saksframlegg
Protokoll
PS 046/11 Spørsmål til ordfører - småhus i Verdal Saksframlegg Protokoll
 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.05.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Nei  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Leif Roger Kolberg FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum
Berit Musum FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Emmanuel Glordy Bowah DNA Varamedlem Ja Møtte for Brit Lisbeth Kverkild
Håkon Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Stig Arild Myhre SV Varamedlem Ja Møtte for Anita Karlsen
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

Før møtet ble satt var det kulturinnslag med Ane Stavrum som spilte musikk av Mozart - se video av innslaget her (musikkinnslaget kommer snaut 6 minutter ute i opptaket).

Sak 46/11 ble behandlet før sak 45/11.

Etter ordinær saksbehandling ble det avviklet arbeidsmøte for kommunestyret med oppstart av arbeidet med økonomiplan 2012-2015. Kommunestyret diskuterte utfordringsbilder og ga administrasjonen signaler om utfordringer som skal vies mer oppmerksomhet i prosessen. Se vedlagt presentasjon. Foreløpig versjon av Grunnlagsdokument ble utdelt – Dette dokumentet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside når det er ferdig utarbeidet

  
 
PS 041/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2011 - Se video.

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26. april 2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: . 
Protokoll fra møte 26. april 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 042/11 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2011 - Se video.

BEHANDLING:     
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen og e-post datert 24.11.11 fra PBOM v/Kirstine Karlsaune til bl.a. PUK-leder Marit Voll Skrove ble utdelt i møtet.

 

SV v/Grete Borgen fremmet følgende utsettelsesforslag:
”Reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole utsettes for å vurdere ny plassering av rundkjøring og p-plass ved inngangsområdet.”

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 17 mot 14 stemmer.
 
 
VEDTAK: 
Reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole utsettes for å vurdere ny plassering av rundkjøring og p-plass ved inngangsområdet. 
 
 
 
 
PS 043/11 Reguleringsplan Melby masseuttak - planprogram    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2011 - Se video.
 

BEHANDLING:   
Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for Melby masseuttak sist dat. 02.05.2011. 
 
 
 
 
PS 044/11 Orientering      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2011 - Se video.

BEHANDLING:    
Rådmann orienterte om:

 • Lagt fram kommuneproposisjon og revidert nasjonalbudsjett. Hovedkonklusjon ingen store endringer i kommuneøkonomien. Økt risiko i forhold til samhandlingsreformen, får mer penger, men også ansvar for å finansiere en del tjenester. Regjeringen vil også lovfeste samkommunemodellen.
 • Lyst ut stilling som kommunalsjef helse og velferd. 4 søkere. 
 • Tilsatt felles kommuneoverlege for Levanger og Verdal. Ragnhild Aunsmo har takket ja. 
 • Møte med ledelsen i Vømmølfestivalen og Lensmann. Dette er et seriøst og ønsket arrangement med noen utfordringsbilder, bl.a. aldersgrense på 16 år.

Ordfører orienterte om:

 • Verdal videregående skole fikk nasjonal pris på gjennomføring av internasjonal uke. 
 • Radio Midt-Norge – Verdalsportrett sendt gjentatte ganger. God Verdalsreklame.
 • Besøk av næringskomiteen 28. april – Verdal industripark, spes. vindkraft og SNK.
 • Rekke årsmøter, bl.a. innherred produkter, Interkommunalt utvalg for akutt forurensning, KomRev, KomSek, generalforsamling Tindved, generalforsamling SNK.
 • Statsrådsbesøk forrige uke, statsråd Lysbakken. Ble orientert om prosjektene vi har med sikte på å redusere antall skolesluttere, bl.a. Stå På.
 • Åpning av Vuku oppvekstsenter 4. mai. Ga et fint kunstverk til åpningen.
 • Informasjonsmøte forrige mandag om bredbåndutbygging i Verdal. Får det til under 25 % av prisen i forhold til fiberløsninger som ble presentert tidligere.

 
 
 
PS 045/11 Spørsmål til ordfører - småbåthavn      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2011 - Se video. 

BEHANDLING:      
Høyre v/Anne Grete Valbekmo leste opp spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:

”Jeg takker for spørsmålene.

Jeg velger å besvare samtlige spørsmål under ett alene av den grunn at de henger svært tett sammen.

 

Spørsmålet om endelig plassering av småbåthavn har med mellomrom blitt tatt opp fra Båteierforeningens side med Verdal kommune over et langt tidsrom. Siste gang dette var diskusjonstema var i 1999 i forbindelse med prosessen rundt Kommunedelplan Verdal sentrum.

 

Endelig plassering av småbåthavna har vist seg å være en kompleks sak. I all hovedsak skyldes dette at storparten av Verdal kommunes strandlinje er underlagt det som i alle fall i denne sammenheng må betraktes som strenge vernebestemmelser. Kommunens handlingsrom som reguleringsmyndighet har gjentatte ganger altså vist seg å være svært begrenset i denne saken.

Oppfylling og utvikling av Ørin Nord vil øke kommunens handlingsrom med at strandlinjen øker i forhold til dagens situasjon. Muligheter for endelig og varig plassering av småbåthavn her har dermed skapt forventninger.  Ørin Nord kan komme til å framstå som et alternativ i denne saken.
 
Som kjent ligger småbåthavna i dag midlertidig plassert i havnebassenget. Her har båteierforeningen rettigheter basert på en gammel avtale med det som den gang het Verdal Havn. Dagens plassering er så vidt vites ikke til hinder for dagens havnetrafikk. Varig plassering i dette området  kan dermed framstå som et alternativ.

 

Plassering sør for Verdal Industripark, altså i Havfrua – området, har med mellomrom framstått som et svært ønsket alternativ fra mange småbåteieres side.

 

La meg gi noen betraktninger knyttet til hver av disse. Det sier seg selv at det i dag bare vil være mulig å trekke fram enkelte sider ved de ulike alternativene.

 

Havfrua:

Dette alternativet har vært drøftet tidligere, seinest i forbindelse med Kommuneplan Verdal sentrum i 1999. Verdal kommune valgte den gang å ikke kjøre fram Havfrua-området som alternativ etter å ha mottatt forhåndsvarsel om innsigelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling på grunn av konflikter med verne – og friluftsinteressene i området.

Jeg siterer utdrag fra uttalelsen av 06 05 99:


"Fra miljøvernavdelingen:
Miljøvernavdelingen viser til tidligere innspill til plassering av småbåthavn i brev av 28.01.99, og som senere er gjentatt i drøftingsmøter.

 

Miljøvernavdelingen er villig til å akseptere en midlertidig plassering av småbåthavna, nord for eksisterende molo ved grensa mot Havfruaområdet (jf kommunens kartutsnitt). Dersom ikke den foreslåtte småbåthavna her blir midlertidig innenfor frist 01.08.05, vil miljøvernavdelingen fremme betinget innsigelse.

 

Midlertidig småbåthavn er foreslått lagt nord for eksisterende molo ved grensa mot Havfruaområdet. Havfruaområdet er og vil bli et viktig friområde mot sjøen i Verdal kommune. Friområdet utgjør en forlengelse av LNF- området og strekker seg ut til ytre del av nåværende havnemolo. I ”handlingsplan for friluftsliv mot år 2000 i Nord-Trøndelag” er Havfrua rangert som badeplass og nærturområde av regional betydning. Havfruaområdet er kommunens eneste større badeplass og grenser mot attraktive badeområder lengre sørvest i Levanger kommune. Gjenværende friområde er i dag svært begrenset etter tidligere areal-omdisponeringer. Verdien av området er såpass mye redusert fra tidligere at en ikke her har mer areal å avstå. Tidligere grensedragning av Rinnleiret naturreservatet har gitt areal for bading. I de senere år er det gjennomført tiltak i form av tilrettelegging for bruk av området til friluftslivsformål, bl.a. ved bruk av tilskudd fra offentlige friluftsmidler

 .

Å legge en permanent småbåthavn nært friområde vil ikke være forenlig med bade- og friluftslivsbruken av området. Også fugleinteressene i området vil bli skadelidende.

Miljøvernavdelingen er positiv til at kommunen legger opp til at plassering av ny permanent småbåthavn skal inngå i en total utbyggingsplan for området Ørin nord. Vi er villig til å delta i et samarbeid med kommunen i utformingen av dette området."


Fylkesmannens Milljøvernavdeling bekrefter seinest i dag telefonisk at de ikke er kjent med forhold som vil endre deres oppfatning av saken.
Med dette som bakgrunn synes alternativet Havfrua som lokasjon for småbåthavn å være uaktuelt.

 

Ørin Nord:

Det er etter de forsinkelser bl.a. den internasjonale finanskrisen skapte satt høyt trykk på realiseringen av Ørin Nord. Den nordvestre delen av Ørin Nord, skjermet av lukket molo mot verneinteressene i nord og eksempelvis med innkjøring i småbåthavna fra sør framstår som et tenkbart alternativ. Verdal kommune er kjent med motforestillinger blant en del småbåteiere i forhold til vind – og isforhold fra Verdalselva her. På den annen side vil dette alternativet gi rom for en etterlengtet utvidelse av kapasiteten i forhold til eksisterende småbåthavn. Det foreligger pr. i dag ikke kostnadsoverslag på dette alternativet.

 
Havnebassenget:

En framtidig varig plassering av småbåthavn i umiddelbar nærhet til dagens plassering er mulig gjennom flytting av moloen vest for havnebassenget omtrent 70 – 80 meter vestover med noe utfylling av landareal. Dette ser ut til å kunne gi et kostnadseffektivt og varig alternativ. Det ser ut til at dette alternativet vil kunne innebære en betydelig økning av kapasiteten, til noe i nærheten av 300 båtplasser.
Det området det her er snakk om er ferdigregulert areal.

 
Det ser altså ut til at det er lansert i alt tre ulike lokaliseringsalternativer i forhold til varig plassering av småbåthavn på Ørin. Hele denne problematikken hører inn under Verdal 2012, det logistikk -  og arealutviklingsprosjektet Verdal kommune i det siste året har arbeidet med i Verdal  Industripark.
Dette prosjektet lever sin sluttrapport før sommerferien. Her vil alle tre alternativer bli gjennomgått og drøftet.  Rapporten vil dermed raskt komme til politisk behandling. Så får det bli kommunestyrets lodd å konkludere i denne komplekse og svært langvarige saken gjennom å veie alle realiserbare alternativer opp mot hverandre.

 

Jeg er som ordfører glad over at det kan synes som om vi nå nærmer oss en endelig løsning på småbåthavnsaken.”
 
 
 
 
PS 046/11 Spørsmål til ordfører - småhus i Verdal      Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:      
Venstre v/Brita K. Thorsvik leste opp spørsmålet sitt.

 

Ordfører svarte slik:
”Takker for spørsmålet.

I mediene var det flere oppslag forrige uke om kommunens utfordringer med å hjelpe enkelte vanskeligstilte innbyggere inn i boforhold. Dette er utfordringer de aller fleste kommuner har, så også Verdal kommune.

 

Utfordringene er flersidig. Gjennom Verdal Boligselskap og i form av egeneide enheter har kommunen eierskap og tilgang til mange boliger. Det er både spørsmål om å ha rett antall boliger med rett kvalitet, men også å kunne etablere driftsapparat som gjør at boligene fungerer etter intensjonene.

 

I formannskapssak 99/10 i møte 21.10.10 ble følgende vedtak gjort vedrørende småhus i Verdal:
 ”Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen legge fram saken til ny behandling  inkludert økonomisk vurdering, også driftsmessig.”

 

Økonomiplanen for 2011-2014 ble vedtatt i etterkant av denne konkrete saken, med et stramt økonomisk opplegg. Denne stramheten har ikke endret seg gjennom året, slik at rådmannen har vurdert at det ikke har vært mulig å framvise forsvarlig økonomisk dekking av de driftsmessige forholdene drift i boligene ville gitt. Omfanget av tjenestene vil være avhengig av beboernes behov, og en ser at ressursene innenfor tjenestene ikke kan dekke oppfølgingen av disse. Rådmannen har derfor vurdert det slik at en sak om drift og bygging må være realistisk og gjennomførbar når sak legges fram.

 

Byggingen av boliger er altså ikke problemet, men utfordringen er å sikre forsvarlig drift slik at boligene kan tas i bruk. Det er søkt Husbanken om tilskudd og midler er satt av til bygging. Tilsagn re-søkt 19. januar 2011.

 

Jeg minner for øvrig kommunestyret om en lignende situasjon med at boligenheter på Reinsholm ikke blir tatt i bruk på grunn av manglende økonomi til å drifte tjenestene som må følge beboerne.

 

Jeg er kjent med at rådmannen har igangsatt prosesser for å etterstrebe løsninger som gir mer tjenesteproduksjon innenfor de vedtatte rammer. Samtidig vil jeg også understreke at vi i Verdal har fagprofesjoner som er svært dyktig og engasjerte i sine fagområder, men kapasitet er en av de begrensninger vår økonomi gir.

 

Utkast til Boligsosial handlingsplan ble levert fra prosjektgruppen til rådmannen tidligere i vår, og beslutningsprosessen er igangsatt administrativt. En viktig vurdering jeg vil be rådmannen være presis på i arbeidet med forberedelse av sak til folkevalgt behandling er at boligsosial handlingsplan må være sterkt rettet mot de helhetlige behovene vi får beskrevet at brukerne har. Dette ble også tema på et møte ordfører og rådmann hadde med FMS Innherred like før helgen.

 

Rådmannens beskrivelse av boligsosial handlingsplan i det møtet er at det er et planutkast hvor det står svært mye godt i, og at det er viktig at tiltakene som beskrives er helhetlige for kommunen som tjenesteleverandør. Jeg forventer at rådmannen tar med seg den praktiske virkelighet og signaler blant annet fra FMS Innherred når boligsosial handlingsplan blir lagt fram.

 

Politisk behandling av Boligsosial handlingsplan forventes oppstartet før sommerferien. Bygging og drifting av 4 småhus/rusboliger avklares seinest i forbindelse med Budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015. ”

 
Representanten Thorsvik hadde følgende oppfølging:
Forstår at dette kan ta tid og forventer en grundig utredning av utgifter av slike boliger, men er fornøyd at det kommer i forbindelse med budsjett 2012, med nok info til å vurdere saken. 
     
 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 14.05.2021 10:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS