Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 20.06.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.06.2011
Tid           : 18:00 - 21:40   
Til stede  : 34 representanter

Utdelt:
Oppdatert sakliste.

I starten av møtet ble det gitt følgende orienteringer:


Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Videoopptak  
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 047/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.05.11 Protokoll
PS 048/11 Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5 -
(tillegg
årsberetning)
Protokoll
PS 049/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1  
Protokoll
PS 050/11 Den økonomiske internkontroll Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 051/11 Orientering om kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt, juni 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 052/11 Grunnlagsdokumentet Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 053/11 Verdalsboka "Heimer og folk", Ness - forskuttering av utgivelse Saksframlegg Protokoll
PS 054/11 Reguleringsplan Magnus den Godes veg - fastsetting av planprogram Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 055/11 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Vedlegg 5 
Vedlegg 6 
Vedlegg 7 
vedlegg 8
(utdelt)

Protokoll
PS 056/11 Orientering - Protokoll
PS 057/11 Spørsmål til ordfører: Angående omsorgslønn (tilleggssak) Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 20.06.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Nei  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Lennart Johansson
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Svein Jørgen Svensson
Jon Lennart Sellæg DNA Varamedlem Ja Kjell Woll Sigurdsen
Emmanuel Glordy Bowah DNA Varamedlem Ja Knut Henrik Tveita
Håkon Hafell KRF Varamedlem Ja Tor-Petter Abelsen
Tor Ove Nesset SV Varamedlem Ja Anne Grete L. Valbekmo
Stig Arild Myhre SV Varamedlem Ja Anita Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

  
 
PS 047/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Ordfører fremmet slikt forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 30. mai 2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. mai 2011 godkjennes.
 
 
 
 
 
 
PS 048/11 Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.

BEHANDLING:
KomRev v/Tove Melgård og Terje Wist var til stede under behandling av saken.

Tove Melgård orienterte om endringer i føring av revisjonsberetning – skyldes endringer i internasjonale revisjonsstandarder.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.
Pkt. 3 – enstemmig.

VEDTAK:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 14.633.559,19
 2. Rådmannens årsberetning for 2010 tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.

  
 
 
 
PS 049/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.
 

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial til etterretning.
 2. Det bevilges 1 million kroner til dekning av utgifter knyttet til leie av brakker ved Vuku oppvekstsenter og på Verdalsøra ungdomsskole. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.

 
 
 
 
 
PS 050/11 Den økonomiske internkontroll      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Kontrollutvalgets leder, Lasse Hegge, orienterte om saken.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret pålegger rådmannen å:

 • Sørge for at betydningen av å ha god internkontroll også når det gjelder økonomi/regnskap/lønn blir tydelig for hele organisasjonen.
 • Intensivere arbeidet med å legge inn rutinebeskrivelser i KvalitetsLosen og utvikle dette videre til å gi en helhetlig oversikt over internkontrollen - herunder under lønn.
 • Sikre at rutinene for økonomisk internkontroll blir implementert i hele kommunen, om nødvendig med tett overvåkning fra ledelsen.
 • Iverksette tiltak for å øke kompetansen til ansatte i virksomhetene som har oppgaver knyttet til økonomi, regnskap og lønn.
 • Iverksette tiltak for å sikre at alle som har oppgaver knyttet til økonomi/regnskap/lønn til enhver tid har nødvendig og ajourført informasjon.
 • Snarest fremmer en egen sak til kommunestyret hvor rutinene gjennomgås og endres slik at man oppnår en tilfredsstillende kvalitetssikring og internkontroll, jf. kommunestyrets vedtak i sak 46/09 pkt. 6.

  
 
 
  
PS 051/11 Orientering om kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt, juni 2011\      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video - etter gruppemøte

BEHANDLING:
FrP v/Robert Eriksson fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsesvikt tas til orientering.
 2. Kommunestyret legger lov om sosiale tjenester § 3-4 til grunn i den videre oppfølging – men på en slik måte at prinsippet: ”Alle mennesker har rett til selv å bestemme hvor de vil bo” blir ivaretatt.
 3. Kommunestyret ber om at det blir fremlagt en helhetlig sak på hvordan man skal dekke nåværende og fremtidig boligbehov, samt pleiebehov i forbindelse med økonomiplanen for 2012-2015.


Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 17 stemmer og ordførers dobbelstemme. 17 stemmer ble avgitt for forslaget fra FrP.

 

VEDTAK:
Rapporten tas til etterretning.
Kommunestyret understreker nødvendigheten av at anbefalingene til videre tiltak i rapporten følges opp i økonomiplanperioden.

 
 
 
 
PS 052/11 Grunnlagsdokumentet      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Kommunestyret i Verdal tar grunnlagsdokumentet til etterretning.

 
 
 
 
 
PS 053/11 Verdalsboka "Heimer og folk", Ness - forskuttering av utgivelse      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
KRF v/Håkon Hafell fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
”Kommunestyret bevilger kr 50.000,-, som et forskudd, til Bygdeboknemnda for å gi ut det nye bindet, datert 11. april 2011, digitalt. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer. Det forutsettes at Bygdeboknemnda ønsker å ta på seg dette arbeidet.”

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris pr. bok settes til kr 350,-.
 3. Utgifter til trykking forskutteres med kr 170.000,-. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.


Oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret bevilger kr 50.000,-, som et forskudd, til Bygdeboknemnda for å gi ut det nye bindet, datert 11. april 2011, digitalt. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer. Det forutsettes at Bygdeboknemnda ønsker å ta på seg dette arbeidet.

 
 
 
 
 
 
PS 054/11 Reguleringsplan Magnus den Godes veg - fastsetting av planprogram      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Forslag til planprogram for reguleringsplan Magnus den Godes veg fastsettes i medhold av Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
Kommunestyret ber om at mulighet for fremtidig direkte tilknytning til Fylkesveg 757 for området utredes.

 
 
 
 
 
 
PS 055/11 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
Utdelt:
Uttalelse fra Statens Vegvesen datert 20.06.11 PDF

 

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Parkeringsplass P1 forskyves mot Ringveg nord så langt det er mulig for å opprettholde frisikt på 10 x 85 meter i avkjørsel, samt gi plass for en vegetasjonssone mellom frisiktsonen og parkeringsplassen på 5,0 m.
Snuplass for foreldrekjøring flyttes tilsvarende som en sammenhengende enhet med P1. Støyskjerm/-voll mot Ringveg nord kan her sløyfes.

 

Reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, datert 25.10.2010, med kart revidert 07.06.11 og bestemmelser sist rev. 10.05.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Skråningen i sydøst, innenfor planens område N1, bør tas med i endelig utomhusplan.

 
 
 
 
 
 
PS 056/11 Orientering     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:


Rådmann orienterte om:

 • Den 21.06.11 skal rådmann og kommunalsjefer i Verdal, Levanger og Frosta ha møte med ledelsen i Helse Nord-Trøndelag om samhandlingsreformen for å sikre en lederforankring på det arbeidet som skal skje framover.
 • Samarbeidsutvalg ISK etablert (formelt partsammensatt utvalg – tilsvarende administrasjonsutvalg).
 • Overdragelse av boliger Verdal kommune til Verdal boligselskap. Kommer en sak om finansielle forhold etter sommeren.


Ordfører orienterte om:

 • Åpning av Jernbaneparken. God stemning og gode tilbakemeldinger.
 • Møte med Verdal historielag og flere andre lokale historikere – bestilt lokalkunnskap om hvordan 17.mai er markert i Verdal oppgjennom årene. Verdal historielag har fått bestillingen, denne kunnskapen må vi ha til 2014.
 • Rullerende møte i beredskapsrådet 01.06.2011. Gjennomgikk rutiner, gjensidig informasjonsutveksling m.m.
 • Utdeling av Drømmestipend – i år gitt til Ole Aleksander Kirknes.
 • Verdal 2012 – siste hånd på sluttrapporten. Kommer som orientering til formannskapet torsdag 23.06.11.
 • Ser ut å komme i havn med destinasjonssamarbeid reiseliv på Innherred.
 • Torsdag fk, skal rådmann, ordfører og lensmann ha møte med Hoff-gruppen. Det ser ut til at de sender inn nytt anbud på returmottak i Verdal. Søknadsfrist runde 2 går ut 7. juli.

 

 

PS 57/11 Spørsmål til ordfører: Angående omsorgslønn     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2011  - Se video.

 

BEHANDLING:
Representanten Robert Eriksson leste opp spørsmålet.

 

Ordfører svarte slik:
Spørsmål 1: Er ordføreren fornøyd med dagens status for tilbud og praktisering av omsorgslønn i vår kommune?
Omsorgslønn som kommunal tjeneste er lovfestet i Lov om sosiale tjenester § 4-2. Målgruppen for tjenesten er personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det kan søkes på omsorgslønn på standard skjema for tjenester i Verdal kommune. Ved henvendelse/søknad kartlegges familiens/pårørendes behov, og det informeres om de tjenester kommunen kan tilby. Det er individuell søknadsbehandling i forhold til hver enkelt søker, og det tildeles timeantall etter det kartlagte behov. En mener ut fra dette at status for tilbud og praktisering av ordningen er tilfredsstillende.

 

Spørsmål 2: Kan ordføreren se for seg at kommunestyret setter i gang tiltak for økt bruk av omsorgslønn gjennom informasjonskampanje, økt budsjett og økte satser for de som utfører dette viktige arbeidet?
Omsorgslønn brukes som en hjelp til de som har ekstra tyngende omsorgsoppgaver. Omsorgslønn kan ikke erstatte helsehjelp, som i de aller fleste tilfeller må ytes av fagpersonell i kommunens tjeneste. Arbeidet som utføres av familie/pårørende er meget viktig, men kan ikke erstatte tjenestetilbudene i kommunen, eksempelvis avlastningstilbud, støttekontakt, hjemmesykepleie eller annen praktisk bistand. I de tilfeller hvor omsorgslønn innvilges, er dette ofte en av flere deltjenester kommunen yter. Det tildeles omsorgslønn etter behov vurdert ut fra lovverk, og det informeres når noen henvender seg pga et behov, evt henvises fra andre instanser. Dersom det er opprettet ansvarsgruppe for en person, noe det ofte er i denne sammenhengen, informeres det om de kommunale tilbudene, herunder omsorgslønn, i ansvarsgruppa.
Satsen for omsorgslønn er på kr. 111,28. Den har vært på samme nivå i flere år. Det er pr dato tildelt timer ut over budsjett da en har sett dette helt nødvendig for å imøtekomme brukernes omsorgsbehov på en best mulig måte. Dersom en økning av budsjett for omsorgslønn går på bekostning av andre kommunale helse- og omsorgstjenester, ser en det ikke som formålstjenelig å øke dette. 

 

Spørsmål 3: Kan ordføreren garantere at søknader om omsorgslønn ikke blir avslått i vår kommune som en følge av økonomi?
Alle søknader om tjenester medfører en individuell saksutredning på helsefaglig grunnlag og en kartlegging av familiens behov. Alle vedtak, og evt avslag, gjøres med bakgrunn i en individuell vurdering av faglig forsvarlighet i det totale tjenestebildet. Det er ingen søknader om tjenester som avslås med begrunnelse kommunens økonomi.

Representanten takket for svaret og er enig i at dette ikke skal gå på bekostning av det faglige helsetilbudet. Stilte følgende oppfølgingsspørsmål: Det vil ikke bli avslått noen søknader så lenge faglige behov tilser at en skal ha det?

 

Ordfører: svart på dette tidligere. Må finne penger andre stedet i det aktuelle budsjettet eller bevilge midler. 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 15.04.2016 10:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS