Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.08.2011

Møtested : Konferansesalen, nederste del, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato         : 29.08.2011
Tid           : 18:00 - 19:30
Til stede  : 35 representanter 

Før opprop og åpning var det kulturinnslag ved Tonje Berg som sang "Over the Rainbow" akkompagnert av Andre Dyrstad.
Se video av kulturinnslaget.

I starten av møtet orienterte kommunalsjef oppvekst om skoleutbyggingen.
Se presentasjonen som ble brukt.
Se video av orienteringen.

Sak nr. 63/11 ble flyttet fram og behandlet før sak nr. 59/11.

I varaordførers fravær ble det fremmet følgende forslag på settevaraordfører: Ole Gunnar Hallager. Ved votering ble Hallager enstemmig valgt.

Etter møtet ble det utdelt KS hedersmedalje og gave til Knut Tveita for 32 år i kommunestyret. Det ble videre utdelt gave til representanter som ikke er listekandidater til kommunestyrevalget 2011 og som har minimum 3 perioder i kommunestyret. Disse var Robert Eriksson og Tomas I. Hallem.

 
Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Videoopptak fra møtet 
 
Videoopptak taler og utmerkelser under avsluttende middag for det avtroppende kommunestyret  
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 058/11 Godkjenning av møteprotokoll  20.06.11 Protokoll
PS 059/11 Investeringsbudsjett 2011 - Justeringer  Saksframlegg
Protokoll
PS 060/11 Kontrollutvalgets årsrapport 2010 - Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1  
Protokoll
PS 061/11 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2010 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 062/11 Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 063/11 Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 064/11 Orientering - Protokoll
PS 065/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune valgperioden 2011-2014 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.08.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Trine Synnøve Hallem
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Olav Dahl Karmhus SP Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
         
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

  
 
PS 058/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 20. juni 2011 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 20. juni 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 059/11 Investeringsbudsjett 2011 - Justeringer      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Verdal kommunestyre gjør følgende justeringer på investeringsbudsjettet for 2011.

TiltakMerforbruk 2010Budsjett 2011Rev. budsjett 2011
1100 IKT -187403,- 2.000.000,- 1. 812.597,-
5177 Vuku oppvekst -5.000.000,- 5.000.000,- 0,-
5120 Spredt avløp -2.000.000,- 4.000.000,- 2.000.000,-
5421 Sanering avløp -2.322.452,- 5.000.000,- 2.677.548,-
5400 Vannforsyning -470.867,- 6.000.000,- 5.529.133,-
1999 Egenkapitalinn KLP -1.328.051,- 1.400.000,- 71.949,-

 
 
 
 
PS 060/11 Kontrollutvalgets årsrapport 2010 - Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2011 - Se video.
 

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2010” til orientering. 
 
 
 
 
PS 061/11 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2010      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2010 til orientering.  
 
  
 
 
PS 062/11 Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

 1. Det etableres Frisklivssentral (FLS) i Verdal kommune med mål om at flest mulig mennesker med behov for støtte til livsstilsendring får et tilbud om fysisk aktivitet og annen helsefremmende opplæring.
   
 2. Frisklivssatsingen blir integrert i helsetilbudet i hver kommune hvor økonomi og personalansvar lagt til kommunene. Ansvaret for utvikling og samhandling legges til ISK ved folkehelsekoordinator og kommuneoverlege.
   
 3. Det etableres hensiktsmessig lokalisering Verdal.
   
 4. Det ansettes en frisklivskoordinator i kommunen. Driften søkes innarbeidet i budsjettet for 2012.
   
 5. Det utarbeides partnerskapsavtaler med HINT og HNT ved resp. FoU-avdelinger om utvikling av metoder for registrering og målinger basert på informert samtykke for å bygge opp et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling og evaluering av effektene av FLS
   

 
 
 
PS 063/11 Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020      Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

 

Robert Eriksson fremmet følgende felles tilleggsforslag fra FPR/SV:
”Kommunestyret ber administrasjonen tilrettelegge for at kommunen ansetter en boligkoordinator, og at utgifter til denne stillingen innarbeides i budsjett for 2012. Det bes om at ansettelse skjer innen 1. februar 2012. ”

 

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over fellesforslag fra FRP/SV som ble vedtatt med 32 mot 3 stemmer.
 
 
VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til hovedlinjene i boligsosial handlingsplan. Rådmannen sluttstiller rolleavklaringer som beskrevet, og avstemmer disse med hovedlinjene i boligsosial handlingsplan som fundament for videre arbeid.

 

Deretter fremmes saken til ny politisk behandling.

 

Økning av personellressurser på Reinsholm bofellesskap og bygging og drift av småhus, primært til bosetting av rusmisbrukere, er prioriterte nye tiltak.

Beslutninger om gjennomføring av tiltak skal synliggjøre kostnader med tiltakene.

 

Kommunestyret ber administrasjonen tilrettelegge for at kommunen ansetter en boligkoordinator, og at utgifter til denne stillingen innarbeides i budsjett for 2012. Det bes om at ansettelse skjer innen 1. februar 2012. 
 
 
 
 
PS 064/11 Orientering     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • 2 medarbeidere døde i løpet av sommerferien.
 • Framdrift økonomiplan.
 • Underveisrapport fra arkitektsfirma Snøhetta 30.08.11.
 • ”Møllesaken”.
   

Ordfører orienterte om:

 • Oppfølging/håndtering av tragedien 22. juli fra kommunens side.
   

 
 
 
 
PS 065/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune valgperioden 2011-2014      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Gjeldende reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2007-2011 videreføres foreløpig for neste valgperiode.
 2. Det oppnevnes gruppe for gjennomgang av nytt reglement etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober 2011.  
   

 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 15.04.2016 10:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS