Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 02.04.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 02.04.2013
Tid           : 18:00 -  19:45
Til stede  : 30 til stede. Berit G. Nessø og Knut Snorre Sandnes møtte f.o.m. sak 18/13. Til stede 32 representanter

  

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF

Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (27 Mb)

Før møtet startet spilte Mathias Borgen fra Kulturskolen. Se video.

Se video av åpning og opprop før saksbehandlingen startet.

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 17/13 Godkjenning av møteprotokoll  25.02.13 Protokoll video
PS 18/13 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 19/13 Endring i kommunestruktur - forventninger og krav Saksframlegg
Protokoll video
PS 20/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll video
PS 21/13 Godkjenning av ny selskapsavtale Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Saksframlegg  Protokoll video
PS 22/13 Årsmelding for Eldrerådet 2012 Saksframlegg  Protokoll video
PS 23/13 Årsmelding 2012 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal Saksframlegg  Protokoll video
PS 24/13 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2012 Saksframlegg  Protokoll video
PS 25/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012 Saksframlegg  Protokoll video
PS 26/13 Orientering - Protokoll video


   

Oppmøte kommunestyrets møte 02.04.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Nei  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Rolf Tømmerås
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Trine Reitan
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Anne Kolstad SV Vara Ja Møtte for Anita Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 17/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møter 25. februar 2013 og 18. mars 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Protokoll fra møter 25. februar 2013 og 18. mars 2013 godkjennes.

 

 

PS 18/13 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Berit G. Nessø og Knut S. Sandnes
møtte. Til stede 32 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i Forskrift om skoleområder i Verdal § 2, underpunkt «Ungdomstrinnet» til følgende tekst:

«Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole, Vinne skole, Ness oppvekstsenter, Leksdal skole og Ørmelen skole.»
«Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes oppvekstsenter, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden skole».

 

 

PS 19/13 Endring i kommunestruktur - forventninger og krav Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
SP v/Trude Holm
fremmet følgende tilleggsforslag til svar på spørsmål 2 som settes i starten av svaret:
«Det må være en forutsetning at eventuelle endringer av kommunestrukturen skal skje frivillig og at en avgjørelse må være godt forankret i befolkningen, gjennom lokal folkeavstemning.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP som ble vedtatt med 23 stemmer. 9 stemte i mot.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling med vedtatt forslag fra SP som ble vedtatt med 24 stemmer. 8 stemte i mot.

VEDTAK:
Verdal kommunestyre gir følgende svar på spørsmålene, som oversendes KS Nord Trøndelag som grunnlag for samordning og videresending til KS sentralt.

KS-spørsmål:
Ved en endring i kommunestrukturen – hvilke rammebetingelser må kommunesektoren forvente/kreve fra statens side? (Mål, oppgavefordeling, økonomi, statlig organisering mv.).

Svar:
En endring i kommunestruktur må ha klare hensikter, og disse må komme tydelig fram. Forventninger om bedret kvalitet og rasjonell drift, i form av kommunestrukturendringer, må gis reelt rom for å lykkes. Det vil si at staten må være veldig tydelige på hva målene er, og samtidig gi trygghet framtidig økonomi og at eventuelle økonomiske gevinster vil bli beholdt i det lokale folkestyret. Ressurser til innovasjon og teknologiutvikling må gjøres tilgjengelig for en framtidsrettet endringsprosess.

Økonomiske og kvalitative målsettinger må avveies og tydeliggjøres mot lokaldemokratiaspektet og nærheten til lokal folkevalgt styring.

Begrepet generalistkommune og forventninger til denne må defineres på nytt. En generell endring i kommunestrukturen, hvor resultatet blir større kommuner, må gi større oppgaveportefølje, større lokalt selvstyre og mer rom for lokal politisk skjønnsutøvelse.

En strukturendring av kommunesektoren må settes i sammenheng med en større vurdering av forvaltningsnivåene totalt sett. En struktur med store kommuner må medføre endringer i det regionale nivået, spesielt fylkeskommunen. De statlige forvaltningsstrukturene, direktorater spesielt, må skaleres ned og tilpasses at større kommuner har større myndighet, større oppgaveportefølje og kompetanse. Vi vurderer at det er et stort økonomisk potensiale ved større kommuner i tilpasninger i det regionale og statlige forvaltningsapparatet.

Sammenslåing av kommuner må ikke kun følge dagens kommunegrenser og fylkesgrenser, men se på geografiske forhold og tilpasse de nye kommunegrensene til geografien.

De nye kommuner må framstå med ny kraft, økonomisk, myndighetsmessig og innholdsmessig

KS-spørsmål:
Ved en endring i kommunestrukturen – hvordan kan det legges opp til en god prosess nasjonalt og lokalt? (Jf. Landstingets forventninger til gode lokale prosesser)

Svar:
Det må være en forutsetning at eventuelle endringer av kommunestrukturen skal skje frivillig og at en avgjørelse må være godt forankret i befolkningen, gjennom lokal folkeavstemning.

Prosessene må startes – og sees på – som helhetlige gjennom alle forvaltningsnivå, statlig-regional-kommunal. Dette er nødvendig for helhetlig tilnærming til oppgavefordeling, myndighetsfordeling og kvalitets- og økonomikrav.

KS sentralt, som kommunesektorens interesseorganisasjon, må inviteres med tidlig i prosessen for å legge rammebetingelsene for perspektiver og prosesser. De sentrale premisser, prinsipper og beslutningsprosesser må gjøres tydelig og målrettet.

Ved tvungne endringer er resultatet gitt, og da må det være rom for å beslutte lokale strukturer innenfor de fastsatte rammer.

Ved frivillige sammenslåinger må rammebetingelser og insentiver fra statens side være forutsigbare.

KS-spørsmål:
Er det særlige forhold i deres fylker som det bør tas hensyn til, og hvordan kan det gjøres?

Svar:
Nord-Trøndelag har vesentlig lavere befolkningsmengde i hver kommune enn gjennomsnittet i Norge. Det samme gjelder i forhold til andelen som bor urbanisert, som er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. Til gjengjeld er det en spredt og sterk grendestruktur, med identitet og bosettingspreferanser. Dette må det være lokalpolitisk og økonomisk handlingsrom til å vedlikeholde og drifte i den kommunale tjenesteproduksjonen, uansett valgt kommunestruktur.

Nord-Trøndelag har ikke en storby, men storbyens problematikk spredt gjennom flere kommuner over en akse fra Stjørdal til Steinkjer. Dette må håndteres med et regionalt perspektiv på tvers av kommunegrenser, og med økonomisk mulighetsrom ut over tradisjonell tildeling i inntektssystemet.

KS-spørsmål:
Hva bør KS gjøre framover? (Lokalt og sentralt).

Svar:
Det er viktig at KS bidrar til å sette premissene, markerer seg og blir offensiv, konstruktiv og «krevende» i dialogen med staten. Dette for at den endringskraften som finnes i kommunen blir tatt ut konstruktivt i prosessene. KS må bidra til at helhetsperspektivene – endringer på tvers av forvaltningsnivåene - blir ivaretatt.

KS lokalt må være en sentral innspiller til sentrale prosesser for å fremme Nord-Trøndelags perspektiver, og sørge for lokale arenaer for kommunikasjon og informasjon.

 

 

PS 20/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune  Til toppen av siden 
video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2013. 

 

 

PS 21/13 Godkjenning av ny selskapsavtale Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Til toppen av siden
video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommune gir sin godkjenning av den nye selskapsavtalen.


 

 

PS 22/13 Årsmelding for Eldrerådet 2012 Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2012 til orientering.

 

 

PS 23/13 Årsmelding 2012 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal Til toppen av siden 
video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsmelding 2012 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

 

 

PS 24/13 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2012 Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2012 til orientering.

 

 

PS 25/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012 Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2012" til orientering.

 

 

PS 26/13 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.04.2013

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:

 • Vurdering av enhetene plan/byggesak/oppmåling/miljø og landbruk – vært en god prosess og det vil bli lagt fram sak for samkommunestyret i april. Der blir det foreslått en sammenslåing av disse to enhetene til en enhet.
   
 • Boligkontoret åpner offisielt 19. april.
   
 • Ny kommuneadvokat tiltrådt i mars.
   
 • Teknisk gjennomgang av Melvoldgården gjennomført. Det skal arbeides med dette nå og renovering starter så fort som mulig.. Innhold i ungdommens hus vil komme som egen sak.
   

Ordfører orienterte om:

 • Besøk av stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande – Følgende ble gjennomgått:
  - statusrapport industriparken
  - utbygging av Verdalssamfunnet – utfordringen med mangel på sentrale eneboligtomter
  - fusjon av havneselskapene
  - utviklingen av Verdal kommune med regnskapstall og befolkningsutviklingen
  -  planene for Tromsdalen 
  - skattesak for utenlandske arbeidstakere som skatter til ukjent kommune.
   
 • Gjennomført møte med den nye ledelsen ved Verdal videregående skole. Gjennomgikk flere sentrale problemstillinger.
   
 • Årsmøte i representantskapet i Innherred interkommunale legevakt.
   
 • Årsmøte i norskehavsrådet avviklet.
   
 • Helsides oppslag i TA – Verdal best på barnevern – konklusjon på en serie som er kjørt i avisa i fylket. Ordfører har til barnevernsleder uttrykt sterk anerkjennelse for det arbeidet som er utført.
   
 • Offisiell åpning av frisklivssentralen.
   
 • Årsmøte Windcluster  Mid-Norway. Verdal kommune medlem her. Medlemskapet er under vurdering – foreningen har skiftet karakter. Vurderes fram til neste årsmøte.
   
 • Verdal kommune en av vinnerne i fylkesvegbudsjettet neste år - hvis det blir vedtatt i fylkestinget.
   
 • Styringsgruppe for E6 og jernbaneprosjektet Steinkjer - Trondheim møte i dag med samferdselsministeren. Tema i dag jernbanebiten for regjeringens satsing i nasjonal transportplan. Det vil si at all jernbanestrekningene Steinkjer-Trondheim og Hell-Storlien blir elektrifisert. Godt nytt.
   
 • Status oppreisningsordning barnevernsbarn – avsluttet 1. april. 16 kommuner i Nord-Trøndelag deltatt. Kom alt 22 søknader, 2 er ikke behandlet i avtale med søker, 1 søknad under behandling, 10 fikk medhold, 7 søknader avvist. 2 søkere hjemsted ikke Nord-Trøndelag. Det er mottatt 3 klager. Verdal kommune har betalt ut i 4 saker.
   

 

 

Publisert: 18.02.2013 09:32 Sist endret: 14.04.2016 13:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS