Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 02.04.13 - PS 25/13-Kontrollutvalgets årsrapport 2012

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2013/1215 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 02.04.13  25/13

 

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2012" til orientering.

Vedlegg:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

SAKSPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 25.02.2013:

Kontrollutvalgets vedtak:

Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2012" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2012. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2012" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2011. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2012" til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet:
Ingen

Avstemming:
Enstemmig

Endelig vedtak:
Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2012" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2012. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2012" til orientering.

Saksfremstilling:
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.

Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid.

Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet.

Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2012 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for 2012. 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2020 09:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS