Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 08.12.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          08.12.2014
Tid:            18:00 - 21:55
Til stede:   35 representanter


Helt i starten av møtet spilte Ane Vestvik og Eline Mattingsdal fra kulturskolen to slåtter sammen med sin lærer Johanna-Adele Jüssi.
Se video av innslaget her.

Åpning, opprop og merknader - video
 
Merknad fra Anita Karlsen
:
Sak 94/14 Kommuneplanens samfunnsdel – står at den er behandlet i komite mennesker og livskvalitet og formannskap.
Rådmann svarte:
Det er feil det som står på nettet, rett i papirkopi. Saken skal behandles i samkommunestyret og kommunestyrene i Verdal og Levanger. Det er rett saksbehandling etter våre reglement.

Knut Snorre Sandnes:
Sak 94/14 er ikke med på det dokumentet som kan lastes ned fra hjemmesiden.
Ordfører:
Pga tekniske feil er ikke sak 94/14 blitt med på Word og pdf-format på kommunens hjemmeside. Flere medlemmer har således ikke kunnet gjort seg kjent med saken. Saken utsettes derfor til møte 15. desember 2014. Enstemmig. 

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word     
 
Ingen fil med alle vedlegg samlet, den blir datamessig alt for stor, vedlegg må finnes for hver enkelt sak. 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 90/14 Godkjenning av møteprotokoll  27.10.2014 Protokoll video
PS 91/14 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - høring av konsesjonssøknad Saksframlegg Protokoll video
PS 92/14 Planlegging av vindkraftverk i Verdal - avtaleforhandlinger Saksframlegg Protokoll video
PS 93/14 Utredningsalternativer - kommunereform Saksframlegg Protokoll video
PS 94/14 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling Saksframlegg Protokoll video
PS 95/14 Skolebruksplan Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 96/14 Tilleggsanmodning fra IMDi om å bosette ytterligere fem flyktninger i 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 97/14 Møteplan 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 98/14 Orientering - Protokoll video

   

 

Oppmøte kommunestyrets møte 08.12.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Vara Ja Møtte for Signar Musum
Emmanuel Glordy Bowah DNA Var Ja Møtte for Kirsten Johansson Malmo

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utv.sekr.  

 

 

PS 090/14  Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. oktober 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:    
Protokoll fra møte 27. oktober 2014 godkjennes.

    
  

PS 091/14 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - høring av konsesjonssøknad   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING: 
Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommune ønsker ikke vindkraftutbygging i omsøkte områder, og fraråder at det gis konsesjon til ES Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Dette begrunnes ut fra følgende:

 • Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.
 • Kommunestyret i Verdal har lagt til grunn at utbyggingsområder for vindkraft bør avklares gjennom regional plan, noe som ikke er tilfelle her.»
   

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Høyre, ble forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Verdal kommune ønsker ikke vindkraftutbygging i omsøkte områder, og fraråder at det gis konsesjon til ES Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Dette begrunnes ut fra følgende:

 • Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.
 • Kommunestyret i Verdal har lagt til grunn at utbyggingsområder for vindkraft bør avklares gjennom regional plan, noe som ikke er tilfelle her.
   

    
     

PS 092/14 Planlegging av vindkraftverk i Verdal - avtaleforhandlinger   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar forhandlingsstatus til orientering.

 
 

PS 093/14 Utredningsalternativer - kommunereform  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING: 
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 10:
«Rådmannen bes om å utrede rådgivende folkeavstemming.»

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslag til nytt pkt. 10 med følgende resultat:

 • Pkt. 1 - Enstemmig.
 • Pkt. 2 – Vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 • Pkt. 3 – Enstemmig.
 • Pkt. 4 – Enstemmig.
 • Pkt. 5 – Vedtatt med 30 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 6 – Vedtatt med 29 mot 6 stemmer.
 • Pkt. 7 – Vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 • Pkt. 8 – Enstemmig.
 • Pkt. 9 - Enstemmig.
 • Forslag til nytt pkt. 10 – vedtatt med 34 mot 1 stemme.
   

VEDTAK:  

 1. Verdal kommune ønsker å møte kommunereformens utredningsansvar bredt. Utredning av flere alternativer vil gi bredt kunnskapsgrunnlag og mulighet for å se alternativer for langsiktig god samfunnsutvikling.
   
 2. Verdal kommune vil utrede alternativet å være egen kommune, som i dagens kommunestruktur, i saksframstillingen benevnt «nullalternativet».
   
 3. Verdal kommune ser det som naturlig å utrede kommunesammenslåing tuftet på eksisterende kommunesamarbeid mellom Levanger og Verdal, benevnt «naboalternativet sør».
   
 4. Verdal kommune ønsker å utrede kommunesammenslåing med Inderøy kommune, benevnt «naboalternativet – nord»
   
 5. Verdal kommune ønsker å utrede sammenslutningen Verdal, Levanger og Stjørdal, benevnt «alternativet komplementær». Kommunen er positiv til andre kommuners eventuelle tilknytning til utredningen.
   
 6. Verdal kommune ønsker å utrede sammenslutningen Verdal, Inderøy og Steinkjer. Kommunen er positiv til andre kommuners eventuelle tilknytning til utredningen.
   
 7. Verdal kommune er prinsipielt positiv til deltakelse i andre initiativ til utredninger.
   
 8. Ordfører og rådmann gis mandat til å initiere prosesser med øvrige kommuner for å undersøke muligheter og søke å berede grunnlag for å gå videre med utredningsalternativene.
   
 9. Rådmann bes om å starte med utarbeiding av prosess, organisering og framdrift m.v. for kommunens videre arbeid.
   
 10. Rådmannen bes om å utrede rådgivende folkeavstemming.
   

  

        

PS 094/14 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING: 
Pga tekniske feil er ikke sak 94/14 blitt med på Word og pdf-format på kommunens hjemmeside. Flere medlemmer har således ikke kunnet gjort seg kjent med saken. Saken utsettes derfor til møte 15. desember 2014. Enstemmig.

VEDTAK: 
Saken utsettes til møte 15. desember 2014.
  
   

PS 095/14 Skolebruksplan Verdal  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING: 
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Kommunestyret tar utredning og skolebruksplan til orientering.»

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SV, ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 stemmer. 10 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV.

VEDTAK: 
Kommunestyret tar utredning og skolebruksplan til etterretning.

   
   

PS 096/14 Tilleggsanmodning fra IMDi om å bosette ytterligere fem flyktninger i 2015  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING: 
FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak (rådmannens forslag):
«Vedtak fra PS 68/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016 pkt. 1 opprettholdes. Verdal kommune endrer ikke vedtak på bosetting av 30 flyktninger i 2015.»

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 34 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra FRP.

VEDTAK: 
Verdal kommune imøtekommer IMDIs anmodning om å bosette 35 flyktninger i 2015.

   
   

PS 097/14 Møteplan 2015 - Verdal kommune  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2015 vedtas med følgende endring:
  Møte i formannskapet fredag 27. februar flyttes til torsdag 26. februar.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00  
   

 
   

PS 098/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 08.12.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Store saker til politisk behandling siden forrige møte – økonomiplan, vindkrafthøring, kommunereform, kommunedelplanens samfunnsdel mv. Krever også mye av det administrative apparatet.
 • Skatteinngangen i november god. Vi er i mål med budsjettet for 2014, men spenning knyttet til den nasjonale inngangen.
 • Krevende i hele organisasjonen, men det arbeides hardt for å nå mål om økonomisk balanse.
 • Sykefraværsutviklingen. Nedgang fra 9,1 % fravær til 7 % fravær i 2.tertial. Vanlig nedgang fra første til andre tertial.
 • Utvikling av forventningsavklaringer mellom ledelsesnivå.
 • Ny leieavtale inngått for Reinsvoll.
 • Verdal kommune med i prosjekt – beredskapsteam mot mobbing.
   

Ordfører orienterte om:

 • Fylkesting og styret i Nord-Trøndelag Teater har fattet nødvendig vedtak for bygging av teater i Verdal.
 • Samordning av fellesfunksjoner i videregående skoler i Nord-Trøndelag.
 • Avklaringer med Statens Vegvesen ad. tilførsel Havnevegen til industriparken.
 • Folketall 3. kvartal 2014.
 • I Kommunal Rapport sin novemberutgave har IKT Norge kåret kommunenes digitale innbyggertjenester – Verdal på topp 10. 
   

        
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 13.04.2016 13:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS