Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 15.12.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          15.12.2014
Tid:            16:45 - 20:50
Til stede:    35 representanter

Helt i starten av møtet spilte Julie Woll Haga, Erle Granlund Skrove, Klara Sofie Steinsli og Johanna Sagen Wibe fra kulturrskolen "Deilig er den himmel blå" og "Vi tenner våre lykter" sammen med sin lærer Kistian Nilssen.
Se video av innslaget her.

Åpning, opprop og merknader - video
 
Utdelt i møtet:

 • Bok – «Eg skal hjelpe med mitt, så langt eg kan» - Profesjonell dugnad gjennom 60 år – Olsokspelet på Stiklestad.

Det ble enstemmig vedtatt følgende taletid på sak 100/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015:
Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt.
Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntak: De 2 partiene som har ett medlem hver får 10/4 minutt.

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt 

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word     
 
Alle vedlegg samlet i  et dokument

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 99/14 Godkjenning av møteprotokoll  08.12.2014 Protokoll video
PS 100/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 101/14 Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 102/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 103/14 Revidering av "Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal" Saksframlegg Protokoll video
PS 104/14 Revidering av forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 105/14 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 106/14 Orientering - Protokoll video
PS 107/14 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling Saksframlegg Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 15.12.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Knut Fotun FRP Vara Ja Møtte for Signar Musum
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Kirsten Johansson Malmo
Ingunn Leirset V Vara Ja Møtte for Johannes Rosvold
Anne Grytbakk DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 099/14  Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 8. desember 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:    
Protokoll fra møte 8. desember 2014 godkjennes.

 

PS 100/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING: 
Utdelt:

 Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag:
«Helsesøstertjenesten
Regjeringen har forutsatt en økning av helsesøstertjenesten i sitt budsjett, men valgt å ikke øremerke beløpet. I rådmannens budsjett er det likevel ikke funnet rom for en økning.
Kommunestyret mener at også vår kommune skal ta overordna myndighets signal på alvor. Det bes derfor om en egen sak som viser størrelsen på helsesøstertjenesten i Verdal, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner.

Skolestruktur
Kommunestyret har som mål en best mulig skole for våre barn og ungdommer. Det innebærer at det faglige innholdet i skolen, lærertetthet og antall elever pr. klasse er viktige faktorer.
Rådmannen har bebudet en gjennomgang av skolestrukturen i begynnelsen av 2015. Kommunestyret forutsetter at eventuelle forslag om endringer fra administrasjonen, begrunnes med at tiltakene gir en bedre skole og ikke kun ut ifra behov for innsparingstiltak.

Industriområdet – alternativt til pkt. 12 i formannskapets innstilling

 1. Kommunestyret mener det ikke er behov for å be rådmannen vurdere utvidelse av industriområdet sørover og viser til det arbeidet som pågår vedr. ny sentrumsplan.
  Begrunnelse:
  I sentrumsplanen forutsetter kommunestyret at det bl.a. vil legges fram en samlet oversikt over ledige areal på industriområdet der det vil framgå hvilke muligheter det er for fortetting på industriområdet, muligheter for bedre utnytting av områder som brukes til parkering for ansatte, en vurdering av bruken av området mellom E6 og industriområdet samt en vurdering av mulighetene for å fjerne høyspentlinjen som går igjennom området.
 2. Kommunestyret mener at det ikke er aktuelt å utvide industriområder sørover. Fætten-skogen skal fortsatt være grense mellom industri og andre interesser. Jfr. også det store arealet som er avsatt til industri på Ørin Nord og som vil kunne dekke behovet for industriområde lang tid framover.»

Berit Nessø, AP, fremmet følgende forslag:
«Det øremerkes kr 100.000,- fra teknisk drift til trafikksikkerhetsarbeid.»

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag:
«Verdal SV mener det er hensiktsmessig for både innbyggere og ansatte i Verdal kommune at gatelys også lyser på natt (mellom 0100-0600) i den årstid det er behov for det.
Rådmann bes derfor finne dekning for dette innen rammen for Teknisk drift, vei og vedlikehold.»

VOTERING:

 • Pkt. 1 fra Venstre – helsesøstertjenesten – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 fra Venstre – skolestruktur – falt med 25 mot 10 stemmer.
 • Forslag fra Berit Nessø – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SV – falt med 31 mot 4 stemmer.
 • Formannskapets innstilling:
 • Pkt. 1 – 9 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 12 - Alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslag fra Venstre – formannskapets innstilling vedtatt med 30 stemmer. 5 stemte for forslaget fra Venstre.
 • Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 15 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 16 – enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert samlet over formannskapets innstilling og vedtatte forslag – vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 
VEDTAK:   

 1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
     • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
     • Verdal videregående skoles eiendommer
     • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
     • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
     • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
     • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
     • Innherred Renovasjons eiendommer
     • Trondheim havn IKS' eiendommer
     • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 130.800.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Omsorgsboliger / bofellesskap.
  Rådmannen bes utrede bygging av omsorgsboliger / bokollektiv med døgnbemanning for eldre. Målsetting: Realisering i siste halvdel av økonomiplanperioden.
 11. Datautstyr i barnehage og grunnskole.
  Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport om utstyrssituasjonen med hensyn på IKT – utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler.
  Rapporten leveres før budsjettrevisjonen vår 2015.
 12. Verdal Industripark – arealutvidelser.
  Det er svært lite ledig næringsareal i Verdal Industripark. Parken må utvides. På kort sikt må dette skje sørover. Rådmannen fremmer slik sak snarest.
  Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på framtidige arealutvidelser. Utvikling av dette arealet krever et partnerskap med industrielle aktører i tillegg til Trondheim Interkommunale Havn og Verdal kommune. Verdal kommune må ta en oppmannsrolle i dette arbeidet.
  Rådmannen legger fram slik sak i løpet av 2015.
 13. Ungdommens Hus.
  Ungdommens Hus realiseres i løpet av 2015 og innarbeides i økonomiplanen ved budsjettrevisjon vår 2015.
 14. MOT.
  Rådmannen gjennomfører en evaluering av MOT – arbeidet. Denne legges fram i løpet av 1. halvår 2015.
  Det bevilges 200 000 kroner til MOT – arbeidet i 2015. Finansiering tas fra rammebevilgningen Ressurssenter Oppvekst.
 15. Det opprettes et Frivillighetsforum der frivillige lag og organisasjoner inviteres til dialog med politikere og administrasjonen. Forumet møtes minst 1 gang pr. år for å sikre godt samarbeid og avklare forventninger til hverandre.
 16. Oppvekst: Innsparing som følge av strukturelle endringer reduseres i økonomiplan til 1,5 mill. pr år for 2016, 2017 og 2018. Resultatet blir tilsvarende redusert.
 17. Helsesøstertjenesten
  Regjeringen har forutsatt en økning av helsesøstertjenesten i sitt budsjett, men valgt å ikke øremerke beløpet. I rådmannens budsjett er det likevel ikke funnet rom for en økning.
  Kommunestyret mener at også vår kommune skal ta overordna myndighets signal på alvor. Det bes derfor om en egen sak som viser størrelsen på helsesøstertjenesten i Verdal, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner.
 18. Det øremerkes kr 100.000,- fra teknisk drift til trafikksikkerhetsarbeid.

 

PS 101/14 Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING:  
Utsendte/utdelte dokumenter:

Høyre v/ Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
 2. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal videregående skole.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
 2. Kommunestyret støtter arbeidsgruppas konklusjon om at friidrettsanlegget skal realiseres ved Verdal videregående skole. Det forutsettes at dette anlegget utformes slik at det også ivaretar behovet for skøyteis om vinteren og aktivitetspark for nærområdene.
 3. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for både friidrettsanlegg og fotballhall ved Verdal Videregående skole. Det bør i en evt. fotballhall også vurderes et samarbeid og bruk av andre idretter som har behov for hall, bl.a. klatreklubben og turnmiljøet.
 4. Friidrettsanlegget skal realiseres i henhold til avsetninger i 2016 i rådmannens forslag til Økonomiplan 2015-2018. Det legges fram egen sak om fordeling av driftsutgifter mellom kommunen og friidrettsklubben.

VOTERING:
Venstres forslag – falt med 33 mot 2 stemmer.
Alternativ votering mellom formannskapets innstilling og høyres forslag – høyres forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 17 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
 
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
 2. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal videregående skole.

 

PS 102/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas.  

 

PS 103/14 Revidering av "Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal"    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (ikke flerbrukshall) datert november 2014 vedtas.
 
  
   

PS 104/14 Revidering av forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING: 
Ordføreren fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Saken utsettes.

 

PS 105/14 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2015  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.
  
   

PS 106/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING: 
Ingen orienteringer.

 

PS 107/14 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.12.2014

BEHANDLING: 
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende endringsforslag:

 1. «Tromsdalen med sine kalkforekomster» tas ut av planen.
 2. Endring strategi:
  Ta et tydelig og sterkt ansvar for miljø- og klimautfordringene.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til punkt på side 14 – kommunens fortrinn:
Tromsdalen med sine kalkforekomster og naturmangfold.

Votering:

 • SV sitt forslag punkt 1 – falt med 32 mot 3 stemmer.
 • SV sitt forslag punkt 2 - falt med 30 mot 5 stemmer.

Alternativ votering mellom samkommunestyrets innstilling siste setning og forslag fra V – samkommunestyrets innstilling ble vedtatt med 30 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Venstre.

Til slutt ble det votert samlet over samkommunestyrets innstilling som ble vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 
VEDTAK: 
I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-2 vedtas høringsutkastet til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 med følgende endringer:

Strategi A): Sikre et bærekraftig samfunn

Endret punkt:
Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv, frivillighet og offentlige aktører

Nytt pkt.:
Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner

Endret punkt i strategi C):
Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene

Endring i «Kommunens fortrinn»:
Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger

Nye indikatorer:

 • Infrastruktur til gående og syklende (antall nye meter)
 • Trafikk (Passasjertall kollektivtrafikk, biltrafikkmåling)

Første setning øverst på side 4 endres til:
«I våre kommuner skal vi derfor jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår»

Følgende tilføyes på s. 14 kommunens fortrinn:
Tromsdalen med sine kalkforekomster  

 

        
Til toppen av siden





Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 25.03.2022 13:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS