Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 15.12.14 - PS 100/14 -Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2014/3915 - /145

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.11.2014 71/14
Komite Mennesker og livskvalitet 19.11.2014 64/14
Administrasjonsutvalget  20.11.2014 10/14
Formannskapet 20.11.2014 97/14
Kommunestyret 15.12.2014 100/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Budsjettskjema 1A-drift, Regnskapsskjema 1B og Budsjettskjema 2A-investering.
Behandling i komite mennesker og livskvalitet og plan og samfunn.

AP og KRF v/ fremmet følgende tilleggsforslag:

«Omsorgsboliger / bofellesskap.
Rådmannen bes utrede bygging av omsorgsboliger / bokollektiv med døgnbemanning for eldre. Målsetting: Realisering i siste halvdel av økonomiplanperioden.

Datautstyr i barnehage og grunnskole.
Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport om utstyrssituasjonen med hensyn på IKT – utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler.
Rapporten leveres før budsjettrevisjonen vår 2015.

Verdal Industripark – arealutvidelser.
Det er svært lite ledig næringsareal i Verdal Industripark. Parken må utvides. På kort sikt må dette skje sørover. Rådmannen fremmer slik sak snarest.
Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på framtidige arealutvidelser. Utvikling av dette arealet krever et partnerskap med industrielle aktører i tillegg til Trondheim Interkommunale Havn og Verdal kommune. Verdal kommune må ta en oppmannsrolle i dette arbeidet.
Rådmannen legger fram slik sak i løpet av 2015.

Ungdommens Hus.
Ungdommens Hus realiseres i løpet av 2015 og innarbeides i økonomiplanen ved budsjettrevisjon vår 2015.

MOT.
Rådmannen gjennomfører en evaluering av MOT – arbeidet. Denne legges fram i løpet av 1. halvår 2015.
Det bevilges 200 000 kroner til MOT – arbeidet i 2015. Finansiering tas fra rammebevilgningen Ressurssenter Oppvekst.»

FRP v/Berit Musum fremmet følgende tilleggsforslag:

«

 1. Verdal Frp mener det er hensiktsmessig for både innbyggere og ansatte i Verdal kommune at gatelys også lyser på natt (mellom 0100-0600) i den årstid det er behov for det.
  Rådmann bes derfor finne dekning for dette innen rammen for Teknisk drift, vei og vedlikehold.
 2. Med bakgrunn i at NAV har kapasitetsproblemer i håndtering av gjeldssaker og at det stadig er flere Verdalinger som har utfordringer og trenger hjelp i forhold til økonomi, foreslår Verdal Frp at rammen til NAV økes med kr 500.000 som øremerkes til gjeldsrådgivning.
  Ny sum post 135 NAV: økes fra kr. 20 215 000 til 20 715 000.
  Rådmann bes finne dekning innen hovedpost Helse og velferd.
  Endringen legges inn i økonomiplan for 2015-2018, slik at rammen til NAV økes med kr. 500 000,- i perioden 2015-2018.»

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende tilleggsforslag:

«Kommunal andel for friidrettsanlegg.
Det legges inn et investeringsbeløp på 5 mill. til friidrettsanlegg i økonomiplan 2015 – 2018, dette i samsvar med vedtak av kommunestyret i sak 85/13.»

Pål Sverre Fikse fremmet følgende fellesforslag fra H, V, SV, Frp og Sp:

 1. Det opprettes et Frivillighetsforum der frivillige lag og organisasjoner inviteres til dialog med politikere og administrasjonen. Forumet møtes minst 1 gang pr. år for å sikre godt samarbeid og avklare forventninger til hverandre.
 2. Oppvekst: Innsparing som følge av strukturelle endringer reduseres i økonomiplan til 1,5 mill. pr år for 2016, 2017 og 2018. Resultatet blir tilsvarende redusert.

VOTERING:
Fellesforslag fra AP/KRF:

 • Pkt. 1 - omsorgsboliger/bofellesskap – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – Datautstyr i barnehage og grunnskole – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – Verdal Industripark – arealutvidelser – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – Ungdommens hus – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 – MOT – enstemmig vedtatt.

Forslag fra FRP:

 • Pkt. 1 – falt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 – falt med 8 mot 1 stemme.

Forslag fra H:

 • Falt med 8 mot 1 stemme.

Fellesforslag fra H, V, SV, FRP og SP:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling med vedtatte forslag – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 130.800.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Omsorgsboliger / bofellesskap.
  Rådmannen bes utrede bygging av omsorgsboliger / bokollektiv med døgnbemanning for eldre. Målsetting: Realisering i siste halvdel av økonomiplanperioden.
 11. Datautstyr i barnehage og grunnskole.
  Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport om utstyrssituasjonen med hensyn på IKT – utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler.
  Rapporten leveres før budsjettrevisjonen vår 2015.
 12. Verdal Industripark – arealutvidelser.
  Det er svært lite ledig næringsareal i Verdal Industripark. Parken må utvides. På kort sikt må dette skje sørover. Rådmannen fremmer slik sak snarest.
  Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på framtidige arealutvidelser. Utvikling av dette arealet krever et partnerskap med industrielle aktører i tillegg til Trondheim Interkommunale Havn og Verdal kommune. Verdal kommune må ta en oppmannsrolle i dette arbeidet.
  Rådmannen legger fram slik sak i løpet av 2015.
 13. Ungdommens Hus.
  Ungdommens Hus realiseres i løpet av 2015 og innarbeides i økonomiplanen ved budsjettrevisjon vår 2015.
 14. MOT.
  Rådmannen gjennomfører en evaluering av MOT – arbeidet. Denne legges fram i løpet av 1. halvår 2015.
  Det bevilges 200 000 kroner til MOT – arbeidet i 2015. Finansiering tas fra rammebevilgningen Ressurssenter Oppvekst.»
 15. Det opprettes et Frivillighetsforum der frivillige lag og organisasjoner inviteres til dialog med politikere og administrasjonen. Forumet møtes minst 1 gang pr. år for å sikre godt samarbeid og avklare forventninger til hverandre.
 16. Oppvekst: Innsparing som følge av strukturelle endringer reduseres i økonomiplan til 1,5 mill. pr år for 2016, 2017 og 2018. Resultatet blir tilsvarende redusert.

 

Rådmannens innstilling:

 1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I  medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 130.800.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

 


Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 18.11.2014

BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan
fremmet følgende forslag til vedtak:
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 – Verdal kommune tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 – Verdal kommune tas til orientering.

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvaliteti Verdal - 19.11.2014

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende forslag til vedtak:
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 – Verdal kommune tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 – Verdal kommune tas til orientering.

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 20.11.2014

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannens forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 – Verdal kommune tas til orientering.»
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 – Verdal kommune tas til orientering.

 
 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. 
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2021 08:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS