Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 16.12.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          16.12.2013
Tid:             16:45 - 20:35
Til stede:    33 til stede. Trine Reitan møtte fra sak 85/13. Til stede 34 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon fra og med sak 85/13. Emmanuel Bowah møtte. Til stede 34 representanter.

Før møtet ble satt hadde barn fra Kulturskolen Lucia-opptreden med sang - ledet av Sissel Hermann. Video. (dessverre uten lyd, vi har ikke utstyr for å fange lyden i slike tilfeller)

Åpning, opprop, merknader. Video.

Utdelt i møtet:

 1. Bok – Sagamarsjen – Vilje til helse i 50 år.

Sak 85/13 ble behandlet etter sak 81/13.

Det ble enstemmig vedtatt følgende taletid på budsjettsaken:
Hovedinnlegg 10 min. for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 min.
Øvrige talere 4/2 min. som vanlig. Unntak: De 2 partiene som har ett medlem hver får 10/4 min.

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (24 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 81/13 Godkjenning av møteprotokoll  25.11.13 Protokoll video
PS 82/13 Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra 01. 01.2014 Saksframlegg Protokoll video
PS 83/13 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2014 Saksframlegg Protokoll video
PS 84/13 Forvaltningsrevisjon vedrørende sosialtjenesten Saksframlegg Protokoll video
PS 85/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 86/13 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 16.12.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Britt Tove Klevmo
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Charlotte Fætten Aakerhus H Vara Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo
Grethe Dyrstad V Vara Ja Møtte for Johannes Rosvold
Emmanuel Bowah (fra sak 85/13) DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager (fra sak 85/13)

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 081/13 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.12.2013

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 25. november 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 25. november 2013 godkjennes.

  
 

PS 082/13 Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra 01. 01.2014e   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.12.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2014. 

 

 

PS 083/13 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2014  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.12.2013

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.

 

PS 084/13 Forvaltningsrevisjon vedrørende sosialtjenesten Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.12.2013

BEHANDLING:
Revisor Odd Lutnæs orienterte om rapporten.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar rapporten «Sosialtjenesten» til orientering.

 

PS 085/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.12.2013

BEHANDLING:
Trine Reitan møtte. Til stede 34 representanter.
Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet under behandlingen.
Emmanuel Bowah tiltrådte. Til stede 34 representanter.

Følgende ble utdelt:

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternative forslag til pkt. 13 og pkt. 19:
«Til punkt 13
Verdal svømmehall.
Åpningstidene utvides med 4 timers søndagsåpent i bassengets åpningsperiode. Gjelder fra 01 08 14. Dekkes inn ved at det budsjetterte resultatet for 2014 reduseres med 150000kr.

Til punkt19
Kulturskolen
Det er behov for å bedre kulturskoletilbudet for å støtte skolekorpsene. Kommunestyret ber om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra 01.08.14 som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Det opprettes et 3-årig prosjekt som dekkes inn av driftsfondet. Evaluering skjer etter to år i prosjektperioden.»

SP/FRP/V/H/SV v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 25 i formannskapets innstilling:
«Skjønnsmidler rovdyr
Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene.
Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr 250 000 i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdyrene.
Best egna tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget.
Pengene taes fra post Kommunalt næringsarbeid.»

AP/KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende tilleggsforslag felles fra alle partier:
«Det kommunale rustilbudet videreføres i 2014 på samme nivå som i 2013.
Inntil 0,8 mill dekkes foreløpig av fondsmidler.
Endelig inndekning foretas i forbindelse med revidert budsjett.»

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag:
«Mobbemanifest – et forpliktende samarbeid» - Vedtatt i kommunestyret mars 2011. Videreføres og at det som vedtatt tidligere innledes et samarbeid med alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø. Samarbeidet skal være systematisk og målrettet.»

Høyre v/Knut Snorre Sandes fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 19:
Kulturskolen
Det er behov for å bedre kulturskoletilbudet for å støtte skolekorpsene. Kommunestyret ber om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra 01.08.14 som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Det opprettes et 3-årig prosjekt som dekkes av bevilgede kulturmidler. Evaluering skjer etter to år i prosjektperioden.»

VOTERING:
Formannskapets innstilling

 • Pkt. 1-11 samlet – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 13 alternativt mot forslag fra AP/KRF – forslaget fra AP/KRF enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 15 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 16 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 17 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 18 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 19 - Det ble først votert alternativt mellom forslaget fra Høyre og AP/KRF – der AP/KRF sitt forslag ble vedtatt med 28 stemmer. 6 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre. Det ble deretter votert alternativt over formannskapets innstiling og forslaget fra AP/KRF, der forslaget fra AP/KRF ble vedtatt med 28 stemmer. 6 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
 • Pkt. 20 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 21 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 22 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 23 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 24 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 25 – alternativt mot forslag fra SP/V/H/FRP/SV – innstillinga vedtatt med 18 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/V/H/FRP/SV.
 • Fellesforslag rus – nytt pkt. 27 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SV – nytt pkt. 28 - enstemmig vedtatt.
 • Oversendelsesforslag til formannskapet – enstemmig oversendt.

Til slutt ble det votert samlet over innstiling og vedtatte forslag som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 43.000.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Verdal kommune inngår en leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere en slik avtale.
 10. Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren 2014. Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt.
 11. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 12. Kommunale bygg.
  Rådmannen bes legge fram en tilstandsrapport på kommunale bygg. Rapporten inneholder en handlingsplan for vedlikeholdet i planperioden.
 13. Verdal svømmehall.
  Åpningstidene utvides med 4 timers søndagsåpent i bassengets åpningsperiode. Gjelder fra 01 08 14. Dekkes inn ved at det budsjettertete resultatet for 2014 reduseres med 150000kr.
 14. Trafikksikkerhet.
  Kr 100.000, - settes av til Trafikksikkerhetsutvalgets disposisjon. Finansiering over det kommunale vegbudsjettet.
 15. Utviklingsstipend ungdom.
  Det opprettes et utviklingsstipend på kr. 25.000,- for ungdom med spesielle talenter på kulturområdet. Rådmannen legger fram sak om dette.
 16. Moparken.
  Rådmannen legger fram en helhetlig utviklingsplan for Moparken innen 1. juni 2014. Planen inneholder bl. a. utvikling av lekeareal, paviljong, isflate mv.
 17. Ørin Nord.
  Det startes et utviklingsarbeid med sikte på full opparbeidelse av Ørin Nord. Verdal kommune tar initiativ til å opprette et partnerskap mellom kommunen, Trondheim interkommunale Havn, SIVA, Nord – Trøndelag Fylkeskommune og eventuelle industrielle private partnere.
 18. Friidrettsanlegg.
  Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest 15.08.14. Det taes sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 19. Kulturskolen
  Det er behov for å bedre kulturskoletilbudet for å støtte skolekorpsene. Kommunestyret ber om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra 01.08.14 som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Det opprettes et 3-årig prosjekt som dekkes inn av driftsfondet. Evaluering skjer etter to år i prosjektperioden.
 20. Arken.
  I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014. Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt. 15.
 21. Omsorgsboliger for demente
  I flere budsjett er boliger for demente nevnt under tiltak det ikke er funnet rom for, til tross for stadig flere demente i kommunen. Det er bl.a. sagt at flere demente på våre institusjoner har behov for et bedre tilrettelagt tilbud og derved frigjøre plasser til de som trenger tradisjonelle sykehjemsplasser. Kommunestyret mener derfor at det er helt nødvendig å starte planlegging av egne boliger i bofellesskap for denne gruppen. Planlegging av bofellesskap for demente skal starte i 2014 og etablering av nye omsorgsboliger forutsettes tatt med i neste økonomiplan.
 22. Havfrua
  Arbeidet med opprustning av Havfrua er startet, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen for videreføring av arbeidet. Dette området er viktig for innbyggerne i kommunen. Et trivelig tilrettelagt område ved fjorden er et viktig bolysttiltak. Forslag: Kr 500.000 settes av til opprustning av Havfrua i 2014. Posten Bolystmidler reduseres tilsvarende.
 23. IKT-midler i skoler og barnehager
  Det er i budsjettet kun satt av investeringsmidler på kr 1 mill til IKT-midler for barn/elever og lærere/førskolelærere. Til kommuneorganisasjonen er det avsatt 2 mill pr år til utskifting og kapasitetsøkning på IKT-utstyr. Midlene omfordeles for å øke tilskuddet til IKT for elevene i ungdomsskolene. Skoler/barnehager økes med 0,5 mill til 1,5 mill pr år og kommuneorganisasjonen red. med 0,5 mill pr. år til 1,5 mill pr år.
 24. Teknisk drift
  Teknisk drift utarbeider oversikt og rapporteringsrutiner over teknisk vann og kloakkanlegg, etter samme mal og standard som veiplanen. Dette skal inngå i ordinær drift, uten ekstra kostnader av konsulentinnleie. Politikerne får framlagt årlige investeringsoversikter og kostnader. Ved avslutta prosjekt får politikerne en sluttrapport til behandling.
 25. Skjønnsmidler rovdyr
  Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene. Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr 250 000 i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdyrene. Best egna tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget. Innarbeides i den helhetlige formannskapssaken om rovdyrproblematikken i kommunen.
 26. Båthavn
  Utbygging av ny båthavn har vært diskutert i kommunen i mange år. I mai 2011 ble utredningen "Verdal industripark 2040," ferdigstilt. I utredningen er det pekt på 3 ulike forslag til plassering av ny båthavn. Grunnlaget for å fatte en beslutning burde derfor være til stede. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om plassering av båthavn i løpet av 2014.
 27. Det kommunale rustilbudet videreføres i 2014 på samme nivå som i 2013. Inntil 0,8 mill dekkes foreløpig av fondsmidler. Endelig inndekning foretas i forbindelse med revidert budsjett.
 28. Mobbemanifest – et forpliktende samarbeid» - Vedtatt i kommunestyret mars 2011. Videreføres og at det som vedtatt tidligere innledes et samarbeid med alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø. Samarbeidet skal være systematisk og målrettet.
   
  Oversendelsesforslag til formannskapet:
  Samlokalisering i Nord-Trøndelag teater
  Biblioteket har i dag ikke egna lokaler til å kunne ivareta nye oppgaver som er tillagt biblioteket, jfr. ny lov om folkebibliotek. Kommunestyret vil be om at administrasjonen vurderer om Biblioteket er en bedre samlokalisering med Nord-Trøndelag teater enn Ungdommens hus. Dersom biblioteklokalene blir ledige kan de vurderes for eksempel som kontorer for NAV, evt. gjøres om til Ungdommens hus.

 

 

PS 086/13 Orientering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.12.2013

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte:

 • Opprydding etter «Ivar» - skjerpet intern kommunikasjon i forhold til forrige storm. Rapporterte til Fylkesmannen undervegs. Ble håndtert greit. Vi lærer av de hendelsene som er for å bli bedre til neste gang.
 • Årlig førjulstreff på Stiklestad 12. desember – 10. gang dette ble arrangert. Ca 360 ansatte var til stede.
 • Verdal kommune har to typer tilskudd fra Husbanken; 2,3 millioner til brannteknisk oppgradering av Øra bo- og helsetun og 1,3 mill til videreføring av velferdstekniske løsninger.
 • Pensjonsforpliktelsene – betaling og regnskapsføring.

Ordfører orienterte om:

 • Bolystprisen 2013 er tildelt Vinne oppvekst.
 • Nasjonal frivillighetspris 2013 tildelt frivillighetsapparatet rundt Spelet om Heilag Olav.
 • Deltatt på nasjonalt seminar mineralkommuner – fokuseres på kommunenes rolle og rettigheter.
 • Nytt næringsmagasin i Midt- Norge – «Ny næring i Midt-Norge» - annonsefinansiert og sendes de fleste bedrifter. Utgave i januar vil dreie seg i hovedsak om Verdal.
 • God utvikling på kriminalitets statistikk – falt mest i Verdal.
 • Ungdomstinget avviklet – regi Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ungdommer fra ungdomsrådet deltok sammen med ordførere. Konkretisert tiltak – 2 ting fra vår gruppe: tidlig forebygging og fokus på utfordringen gjennom skolehelsetjenesten. Skal rapporteres tilbake på ungdomsting 2014.
 • Har avviklet flere møter med landbrukslaga ad gebyrregulativet på landbruksbygg. Det nye regelverket er nå gjennomgått og vi har fått gode tilbakemeldinger fra næringen på dette.

 

Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 31.01.2022 09:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS