Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 16.12.13 - PS 83/13 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2014

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2013/8275 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 16.12.13  83/13

 
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering. 

Vedlegg:
Kontrollutvalgets årsplan 2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 22.11.2013:

Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i 2014.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i 2014.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Kontrollutvalgets behandling
Forslag i møtet

 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i 2014.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i 2014.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Vedlegg
Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2014.

Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 følger vedlagt denne saken.
Årsplanen for 2014 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2014.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Det legges også opp til endringer i revisors rapportering etter gjennomgang av møteprotokoller. Med mindre det blir avdekket forhold kontrollutvalget bør følge opp, foreslås det at denne rapporteringen tas som ledd i revisors ordinære statusrapportering.

For at kontrollutvalget skal kunne holde seg orientert om viktige sider ved kommunens virksomhet legges det opp til et orienteringsprogram fra administrasjonen, se også vedlegg til årsplanen. Juni møte foreslås disponert til en temadag med hovedvekt på barn og unges oppvekstsvilkår og læringsmiljø. Disse 2 temaene må sees i sammenheng. En ser for seg at orienteringene gis i et overordnet perspektiv - med vekt på det kommunale ansvar, samt organisering og koordineringen av de aktuelle tiltak. En ser videre for seg at den lovhjemlede taushetsplikt reiser interessante spørsmål i forhold til dette.

Det legges også opp til at kontrollutvalget inviterer ordføreren og rådmannen til gjensidig orientering og dialog.

Vurdering:
Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte. 

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.12.2013 10:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS