Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 16.12.13 - PS 84/13 - Forvaltningsrevisjon vedrørende sosialtjenesten

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2013/3224 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal kommunestyre 16.12.13  84/13 

 

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rapporten «Sosialtjenesten» til orientering.

Vedlegg
Rapport sosialtjenesten,

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne uttalelser.

Saksopplysninger:
KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING 22.11.13:

Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Sosialtjenesten» og oversender den til kommunestyret for videre behandling.
 2. Kontrollutvalget henstiller til ordføreren om å åpne for en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Sosialtjenesten» og oversender den til kommunestyret for videre behandling.
 

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
K
ommunestyret tar rapporten «Sosialtjenesten» til orientering.

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet

 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Sosialtjenesten» og oversender den til kommunestyret for videre behandling.
 2. Kontrollutvalget henstiller til ordføreren om å åpne for en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling.
   

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Sosialtjenesten» og oversender den til kommunestyret for videre behandling.
 2. Kontrollutvalget henstiller til ordføreren om å åpne for en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling.
   

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten «Sosialtjenesten» til orientering.

Vedlegg
Forslag til prosjektplan for prosjektet - sosialtjenesten, KomRev Trøndelag IKS

Ikke trykte vedlegg

 1. Kontrollutvalgets sak 11/13
 2. Kommunestyrets sak 70/12
 3. Kontrollutvalgets sak 19/12
 4. Kontrollutvalgets sak 6/12
 5. Kontrollutvalgets sak 25/11
 6. Forskrift om revisjon
 7. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 8. Kommuneloven
   

Saksopplysninger
Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget den 05.06.12, sak 19/12. Kommunestyret behandlet planen i møte den 25.06.12, sak 70/12. Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:

 1. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015.
 2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015:
  a) Sosialtjenesten
  b) Økonomistyring og internkontroll
  c) Personal og organisasjonstjenesten
  d) Miljø
  e) Samhandlingsreformen
 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.
   

KomRev Trøndelag IKS har ferdigstilt prosjektet og har levert sin rapport, se vedlegg.

Prosjektet ble bl.a. prioritert på bakgrunn av at netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år ligger godt over fylkesgjennomsnittet, landsgjennomsnittet og kommunegruppens gjennomsnitt. KOSTRA-tallene det vises til, viser at Verdal har både en høyere andel sosialhjelpsmottakere og høyere driftsutgifter pr mottaker enn de sammenlignbare kommunene.

På denne bakgrunn ble det formulert følgende problemstillinger for prosjektet:

 1. «Hvordan er utgiftene til sosialtjenesten i Verdal sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner?
 2. Hva kan forklare forskjellene mellom Verdal og andre sammenlignbare kommuner?»
   

Prosjektet ble avgrenset til å se på sosialtjenesten i Verdal kommune de siste 4 årene. Det ble ikke lagt opp til en gjennomgang av saksbehandlingen eller enkeltsaker.

Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i møte den 28.05.13, sak 11/13. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

 1. «Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet.
 2. Kontrollutvalget forutsetter at rapporten leder ut i en anbefaling mht. hvorvidt en bør gå videre inn i temaet i form av et nytt og dypere prosjekt eller ikke.»
   

Rapporten kan synes å indikere at lave stønadssatser bidrar til økt ressursbruk pr. sak/klient.

Revisor gir i sin oppsummering bl.a. uttrykk for at det blitt tatt tak måten en jobber på i NAV Verdal, og at ny arbeidsmetodikk nylig er blitt innført (mai 2013). Revisor mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med et nytt og dypere prosjekt på dette tidspunkt. (side 27)

Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet.

Revisor vil gi en orientering i møte. Administrasjonen vil også være tilstede for å gi en kort orientering vedr. stønadslengde og arbeidsmetodikk, samt for å svare på eventuelle spørsmål.

Vurdering
En slutter seg til revisors vurderinger..


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.12.2013 10:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS