Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.11.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 28.11.2011
Tid           : 18:00 - 20:25 
Til stede  : 35 representanter. Gerd Janne Kristoffersen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 95/11. Thor Bertil Granum tiltrådte.  


Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Videoopptak fra møtet  

Før møtet ble satt var det innslag ved kulturskolen der Malin Sagvold og Rikke Buran Sende spilte fløyte. Begge disse to startet i Ørmelen Skole- og familiekorps nå i høst. Se video fra innslaget her. (starter litt ute i opptaket)
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 090/11 Godkjenning av møteprotokoll  31.10.11 Protokoll
PS 091/11 Forlengelse av forsøket med Innherred samkommune - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet  Saksframlegg  Protokoll
PS 092/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Offentlig høring.  Saksframlegg 
Vedlegg 1  
Protokoll
PS 093/11 Frivilligplan for Verdal 2012-2015 Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 094/11 Bygging av veger og VA-anlegg Ørin Sør - Fættavegen - Finansiering  Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 095/11 Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - valgperioden 2011-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3
Protokoll
PS 096/11 Valg av valgstyre/samevalgstyre med leder og nestleder for valgperioden 2011-2015 Saksframlegg 
Protokoll
PS 097/11 Kommunalt klageorgan for valgperioden 2011-2015 i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 098/11 Oppnevning av forretningsførende overformynder for valgperioden 2011-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 099/11 Britt Tove Klevmo - søknad om permisjon fra politiske verv i perioden november 2011 - november 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 100/11 Møteplan 2012 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 101/11 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 28.11.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Varamedlem Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
Charlotte Fætten Aakerhus H Varamedlem Ja Møtte for Britt Tove Klevmo
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
Notat om eiendomsskatt, fra rådmannen.
Tallmateriale budsjett 2012 sendes ut elektronisk til medlemmene.  

  
 
PS 090/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 31. oktober 2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 31. oktober 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 091/11 Forlengelse av forsøket med Innherred samkommune - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet 
 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Høyre v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
“4. Administrasjonen bes om å starte arbeidet med en konsekvensutredning av sammenslåing av Verdal kommune og Levanger kommune.”


FRP v/John Hermann fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
“5. Kommunestyret bestiller en konsekvens-utredning som skal inn i 2012-budsjettet, for kommunesammenslåing av Levanger og Verdal. Konsekvenser av sammenslåing skal måles opp mot konsekvenser for avslutning av det 8 år lange forsøket på ISK-samarbeid. Hvor mye mer penger/ressurser, kan bli frigjort til direkte tjenesteyting og hvor mye indirekte tjenesteyting kan kuttes? Hvordan ivareta kompetanse og fagmiljø, ved en evt. reversering? Hvor stor er effektiviseringsgevinsten, når morkommuner og samkommune, er rensket fra organisasjonskartet? Konsekvensutredningen skal være et objektivt og tydelige ”pluss/minus-underlag” for en folkeavstemming i juni 2013. ”

Votering:

 • Forslag til nytt pkt. 5 fra Fremskrittspartiet – falt med 7 mot 28 stemmer.
 • Forslag til nytt pkt. 4 fra Høyre – falt med 7 mot 28 stemmer.
 • Innstilling fra samkommunestyret – vedtatt med 31 mot 4 stemmer.
   

 
VEDTAK:  

 1. Det søkes om 1 år forlengelse av forsøket med Innherred samkommune identisk med inneværende periode fra 01.01.2012.
 2. Samarbeidsavtalen mellom Levanger og Verdal kommuner forlenges frem til 31.12.2012. 
 3. Ordføreren i Verdal velges som samkommuneordfører i forsøksperioden. 
   

 
 
 
 
PS 092/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Offentlig høring.
    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.
 

BEHANDLING: 
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
VEDTAK:  
Kommunen mener det er viktig og riktig å legge et høyt ambisjonsnivå for framtidsrettet og robust utvikling av regionen, både med samferdselsperspektiv og samfunnsperspektiv til grunn.

Det har vært og er fortsatt en klar prioritering i Midt-Norge om elektrifisering av Trønderbanen. Dette er det enkelttiltaket som har høyest prioritet langs strekningen, og det er avgjørende viktig at dette tiltaket realiseres så raskt som mulig, blant annet på grunn av NSBs planlagte nyanskaffelse av togmateriell.

KVUs konklusjoner og vurderinger, hvor moderniseringskonseptet (konsept 1) framheves, kan bygges ut til et realistisk alternativ mellom konsept 1 og 4 for å gi robusthet for den framtidige samfunnsutviklingen. Dette uten at kostnadsnivået blir fullt ut som i konsept 4. En realistisk forventning til investeringer og utvikling er at det ut fra den beskrevne basisen i konsept 1 legges til kr 4,3 mrd for jernbaneutvikling. Investeringer i jernbane og løsningen for denne blir da lik det nivået som ligger i konsept 4.

I tillegg bør også vegnettet utvikles mer enn konsept 1 legger opp til (med to-/trefeltsveg med midtdeler på strekningen Steinkjer-Stjørdal). Konseptet bør utvikles til at det er vegstandard med fire felt på utvalgte strekninger, hvor trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette er en realistisk og nødvendig ambisjon.

Rekkefølgen på tiltakene i tråd med KVUs anbefaling, men viktigheten av kontinuitet i arbeidet må understrekes og det er sterkt ønskelig at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.

Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av utvikling av jernbanenettet.
 
 
 
 
PS 093/11 Frivilligplan for Verdal 2012-2015      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
  
VEDTAK:  
Frivilligplan Verdal 2012-2015 vedtas.  
 
 
 
 
 
PS 094/11 Bygging av veger og VA-anlegg Ørin Sør - Fættavegen - Finansiering      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av veg og ledningsanlegg Ørin Sør – Fættavegen innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.
 2. Investeringskostnader på 8,0 mill.kr. finansieres over ordinært investeringsbudsjett vann/avløp.
 3. Resterende beløp pålydende 4,0 mill.kr. finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
   

 
 
 
 
PS 095/11 Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - valgperioden 2011-2015
 
     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Gerd Janne Kristoffersen fikk permisjon og forlot møtet.
Thor Bertil Granum tiltrådte. Til stede 35 representanter.

  

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

  

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2 i innstillinga:

 

 1. Leder for plan og samfunn og mennesker og livskvalitet settes til 25 % frikjøp.
 2. Varaordfører frikjøpes i 50 %. Så lenge varaordfører også er leder for mennesker og livskvalitet frikjøpes varaordfører i 35 %.
 3. Det gis ikke ekstra godtgjørelse for å være nestleder i utvalget.
 4. Et beløp i størrelsesorden 10 % frikjøp pr. utvalg disponeres av utvalgene til frikjøp av andre medlemmer enn leder.
 5. Det utarbeides arbeidsbeskrivelse for lederne i plan og samfunn og i mennesker og livskvalitet.”
   

Votering:
Det ble først votert punktvis over Venstres alternative forslag til pkt. 2 i innstillinga med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – falt med 13 mot 22 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 13 mot 22 stemmer.
 • Pkt. 3- falt med 17 mot 18 stemmer.
 • Pkt. 4 – falt med 13 mot 22 stemmer.
 • Pkt. 5 – falt med 17 mot 18 stemmer.
   

Det ble deretter votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 - vedtatt med 23 mot 12 stemmer.
   

 
 
 
  
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret vedtar “Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune – valgperioden 2011-2015”.
 2. Endelig størrelse på grunnlag for godtgjøring for ledere i komiteene blir:
  - Komite plan og samfunn: godtgjøres tilsvarende 35 % stilling.
  Komite mennesker og livskvalitet: samordnes med varaordførerressurs – godtgjøres tilsvarende totalt 60 % stilling.
   

 
 
  
 
PS 096/11 Valg av valgstyre/samevalgstyre med leder og nestleder for valgperioden 2011-2015      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:    
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 

 1. Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2011-2015. 
 2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyre/samevalgstyret.
 3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.
   

 
 
 
 
PS 097/11 Kommunalt klageorgan for valgperioden 2011-2015 i Verdal kommune     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK:

 1. Det opprettes et kommunalt klageorgan bestående av fem medlemmer og fem personlige varamedlemmer.
 2. Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer:
   
  Medlemmer: 
  Bjørn Iversen
  Kristin Johanne Hildrum
  Tor-Petter Abelsen
  Pål Sverre Fikse
  Anne Grete Valbekmo
   
  Personlige varamedlemmer:
  Ole Gunnar Hallager
  Astrid Tromsdal
  Ove Morten Haugan
  Marit Voll Skrove
  Berit Musum

    
 
 
 
 

PS 098/11 Oppnevning av forretningsførende overformynder for valgperioden 2011-2015     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag på varamedlemmer (pkt. 2):

 1. Berit Nessø
 2. Tor-Petter Abelsen.
   

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra AP til pkt. 2 med slikt resultat:

 • Pkt.1 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 forslag fra AP enstemmig vedtatt.
   

   
VEDTAK:

 1. Inga Astrid Hildrum oppnevnes som forretningsførende overformynder for perioden 01.01.2012-31.12.2015 (eller fram til overformynderiet blir overført til den nye vergemålsmyndigheten).
 2. Følgende velges som varamedlemmer til overformynderiet i perioden 01.01.2012 - 31.12.2013:
  - Berit G. Nessø
  - Tor-Petter Abelsen.
   

 
 
 
 
PS 099/11 Britt Tove Klevmo - søknad om permisjon fra politiske verv i perioden november 2011 - november 2013
     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble foretatt punktvis votering over formannskapets innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 - enstemmig.
 • Pkt. 3 - enstemmig.
   

 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Britt Tove Klevmo om permisjon fra kommunale verv i perioden november 2011 – november 2013. 
 2. Charlotte Fætten Aakerhus rykk inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre fram til 01.11.13. 
 3. Ny 3. vara i formannskapet i permisjonstiden: Charlotte F. Aakerhus
  Ny 3. vara i samkommunestyret i permisjonstiden: Charlotte F. Aakerhus. 
   

 
 
 

PS 100/11 Møteplan 2012 - Verdal kommune     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – falt med 0 stemmer, 35 stemte i mot.
   

 
VEDTAK:
Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2012 vedtas.  
 
 
 
 
PS 10
1/11 Orientering     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

 • 30. november er det overtakelsesforretning nyskolen. Flytting i desember.
 • Bankavtale. Byttet fra Sparebanken til Fokus bank.
 • Samhandlingsreformen.
 • Sluttstiller arbeid med personalpolitisk personalplan. Formelt vedtas av administrasjonsutvalg, men kan i denne forbindelse tas som tema i kommunestyret.
 • Introduksjonsdag for nytilsatte i dag – bidrag fra ordfører og rådmann. Grei arena å møte nytilsatte.
 • Nettbrett har ankommet. Ber alle svare på sms om de ikke skal bruke nettbrett.
   

Ordfører orienterte om:

 • Veldig bra Næringslivstur til Brussel – relevant program.
 • Næringsforeningen i Trondheim har stått bak en bestilling for å kartlegge størrelsen på baklandet opp mot olje og gassindustrien. Viser at Trondheim er den største aktøren, nr. 2 er Verdal, nr. 3 er Stjørdal.
 • Verdal industripark per dags dato 3. største industriparken i Norge.
 • 24. november overrakte Verdal kommune jubileumsgaven til Levangers 1000 års feiring. Felles kulturinnslag sammen med 5 andre kommuner.
 • UiO har gjennomført undersøkelse om eldreomsorg i Norge. Verdal kommune 6. best i de kommuner som har innbyggere over 10.000.
 • Startlån. Oversikt 2010 mottatt fra saksbehandler i Verdal kommune.
 • Underskrevet en samarbeidsavtale med LHL om å sette røykeslutt på dagsorden.
 • Møte i Norskehavsrådet Sandessjøen 22. november.
 • Undertegnet ny samarbeidsavtale med MOT – lokalsamfunn med MOT.
 • Verdal eldreråd konstituert seg – ny leder Svein Svensson, ny nestleder Anne Nordskag.
   

 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 15.04.2016 10:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS