Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

118/12 Budsjett og økonomiplan

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein  Kjelsen

Arkivref : 2012/7958 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 20.11.12 90/12
Mennesker og livskvalitet 21.11.12 47/12
Administrasjonsutvalget 26.11.12 10/12
Formannskapet 26.11.12 115/12
Kommunestyret 17.12.12 118/12

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2012
BEHANDLING:
Følgende ble utdelt i møtet:

 • Behandling i arbeidsmiljøutvalget 19.11.12.
 • Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
 • Behandling i komite plan og samfunn 20.11.12
 • Behandling i komite mennesker og livskvalitet 21.11.12.

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende verbalforslag:

 1. Velferdsteknologi.
  Verdal kommune bør engasjere seg sterkere i utprøving av velferdsteknologi. Ambisjonsnivået på dette området bør heves eksempelvis ved at kommunen tar initiativ til et sterkere interkommunalt samarbeid om et bredt anlagt prosjekt der ulike typer teknologi kan utprøves i ulike kommuner.  Samarbeidet Byer i Midt – Norge  med sine 10 bykommuner framstår som en tjenlig arena for et slikt bredt anlagt utprøvingsprosjekt.
  Rådmannen bes legge fram slik sak innen første halvår 2013.
 2. Bofellesskap for eldre.
  Verdal kommune bør i inneværende valgperiode øke antallet omsorgsboliger med heldøgns bemanning.                                             Rådmannen bes derfor legge fram slik sak med sikte på politisk avklaring i løpet av 2013.
 3. Kommunal tomte – og boligpolitikk.
  Verdal kommunestyre har over tid understreket behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området. 
  Det konstateres at det ikke er funnet rom for å kunne prioritere ny stilling innen dette sterkt etterspurte området. 
  Rådmannen bes legge fram sak for politisk behandling der det redegjøres for hvordan denne utfordringen er tenkt løst innenfor eksisterende rammer for kompetanse og kapasitet.
 4. Grunnskolen.
  Over tid synes resultatene fra de nasjonale prøvene å vise at det på enkelte klassetrinn er en forskjell i elevgruppens oppnådde testresultater der engelskfaget ser ut til å komme dårligere ut enn både norsk og i særlig grad matematikk. 
  Det synes vanskelig å kunne gi en troverdig forklaring på disse forskjellene  (samme elever, samme tidsperiode, samme skoler, men med til dels svært ulike resultater mellom ulike fag). 
  Rådmannen bes legge fram en sak om dette utfordringsbildet for politisk behandling.
 5. Arken.
  Arken rommer en stor og flersidig aktivitet som er av stor betydning for Verdal kommune. Ikke minst gjelder dette ulike eldreorganisasjoners bruk av anlegget. Det registreres et sterkt ønske blant en rekke pensjonistforeninger om utvidelse av bygningsmassen med begrunnelse i stor tilslutning til denne brukergruppens arrangementer.
  I utgangspunktet synes dette å være et svært forståelig krav.
  Rådmannen bes legge fram sak om framtidig bruk av Arken hvor disse behovene vurderes innenfor rammen av en helhetlig framtidig bruk av bygningsmassen.

AP/KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 10:
«Sykepleier på hjul, og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år videreføres i 2013. Tiltakene dekkes av ubrukte midler i 2012. Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.»

Votering:
Tilleggsforslag fra AP/KRF – enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP/KRF:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling til vedtak med vedtatte tilleggsforslag og verbalforslag – vedtatt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S’ eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til
  kr. 40.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 75.500.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Sykepleier på hjul, og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år videreføres i 2013. Tiltakene dekkes av ubrukte midler i 2012. Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.
 11. Velferdsteknologi.
  Verdal kommune bør engasjere seg sterkere i utprøving av velferdsteknologi. Ambisjonsnivået på dette området bør heves eksempelvis ved at kommunen tar initiativ til et sterkere interkommunalt samarbeid om et bredt anlagt prosjekt der ulike typer teknologi kan utprøves i ulike kommuner.  Samarbeidet Byer i Midt – Norge  med sine 10 bykommuner framstår som en tjenlig arena for et slikt bredt anlagt utprøvingsprosjekt. Rådmannen bes legge fram slik sak innen første halvår 2013.
 12. Bofellesskap for eldre.
  Verdal kommune bør i inneværende valgperiode øke antallet omsorgsboliger med heldøgns bemanning.   Rådmannen bes derfor legge fram slik sak med sikte på politisk avklaring i løpet av 2013.
  13. Kommunal tomte – og boligpolitikk.
 13. Verdal kommunestyre har over tid understreket behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området. Det konstateres at det ikke er funnet rom for å kunne prioritere ny stilling innen dette sterkt etterspurte området. 
  Rådmannen bes legge fram sak for politisk behandling der det redegjøres for hvordan denne utfordringen er tenkt løst innenfor eksisterende rammer for kompetanse og kapasitet.
 14. Grunnskolen.
  Over tid synes resultatene fra de nasjonale prøvene å vise at det på enkelte klassetrinn er en forskjell i elevgruppens oppnådde testresultater der engelskfaget ser ut til å komme dårligere ut enn både norsk og i særlig grad matematikk.  Det synes vanskelig å kunne gi en troverdig forklaring på disse forskjellene (samme elever, samme tidsperiode, samme skoler, men med til dels svært ulike resultater mellom ulike fag).
  Rådmannen bes legge fram en sak om dette utfordringsbildet for politisk behandling.
 15. Arken.
  Arken rommer en stor og flersidig aktivitet som er av stor betydning for Verdal kommune. Ikke minst gjelder dette ulike eldreorganisasjoners bruk av anlegget. Det registreres et sterkt ønske blant en rekke pensjonistforeninger om utvidelse av bygningsmassen med begrunnelse i stor tilslutning til denne brukergruppens arrangementer. 
  I utgangspunktet synes dette å være et svært forståelig krav.
  Rådmannen bes legge fram sak om framtidig bruk av Arken hvor disse behovene vurderes innenfor rammen av en helhetlig framtidig bruk av bygningsmassen.

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S’ eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til
  kr. 40.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 75.500.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

 

 
Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 20.11.2012
BEHANDLING:
Rådmannen v/kommunalsjef Trond Selseth
redegjorde for saken.

Sp v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen ble SP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.


Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 21.11.2012
BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 tas til orientering.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra AP v/Kristin J. Hildrum ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 tas til orientering.


Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 26.11.2012
BEHANDLING:
Marit Voll
fikk permisjon under behandlingen av saken. Trude Holm tiltrådte. Til stede 13 representanter.

Følgende ble utdelt:

 • Behandling i arbeidsmiljøutvalget 19.11.12.
 • Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
 • Behandling i komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.

 

 

 
Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.
Nytt av året er at budsjettdokumentet inneholder lenker til alle andre relevante dokumenter som tidligere var vedlagt saken.

 

 
Vurdering:
Rådmannens øvrige vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.01.2021 12:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS