Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

121/12 Gjennomgang utbygging Vuku

Gjennomgang av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter - revisors notat

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref  : 2012/7587 - /
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 17.12.12 121/12
 

Kontrollutvalgets innstilling:

 1. Kommunestyret tar revisors notat til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.
   

Vedlegg:
Notat vedrørende utbygging av Vuku oppvekstsenter, KomRev Trøndelag IKS.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

 
Saksopplysninger:
BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 20.11.12:

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til revisors notat, og oversender notatet til kommunestyret for videre behandling.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til revisors notat, og oversender notatet til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar revisors notat til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.
   

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til revisors notat, og oversender notatet til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar revisors notat til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.

Vedlegg
Notat vedrørende utbygging av Vuku oppvekstsenter, KomRev Trøndelag IKS.

Ikke trykte vedlegg

 1. Kontrollutvalgets sak 5/12
 2. Kommunestyrets sak 2/12 ”Utbygging Vuku oppvekstsenter - Sluttrapport”
 3. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 5. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
   

Saksopplysninger
Kommunestyret ba kontrollutvalget om å gjennomgå utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter i sak 2/12. Kommunestyret ønsket i den forbindelse spesiell fokus på budsjett og kostnadsstyring, organisering og kompetanse.

Kontrollutvalget behandlet bestillingen fra kommunestyret i sak 5/12, og gjorde slikt vedtak:

«Kontrollutvalget ber revisor utarbeide et notat med en gjennomgang og vurdering av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter, med spesiell fokus på budsjett og kostnadsstyring, organisering og kompetanse.»

Revisor har foretatt en gjennomgang av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter, og har utarbeidet et notat på bakgrunn av denne. Se vedlegg.

Revisor gir i sin oppsummering uttrykk for at:
«Revisor sitter igjen med følgende hovedinntrykk når det gjelder gjennomføringen av utbyggingen ved Vuku oppvekstsenter.

Utfordringene med budsjett og kostnadsstyring skyldes hovedsakelig:

 • Usikkert utgangspunkt både hva gjelder økonomisk ramme og hva som skulle bygges
 • Mangelfull planlegging og undervurdering av tekniske utfordringer
   

Når det gjelder organisering og kompetanse mener revisor at det var:

 • Uoversiktlig ansvar i prosjektorganisasjonen utover i perioden
 • Prosjektorganisasjonen hadde i utgangspunktet tilstrekkelig kompetanse, men undervurderte likevel utfordringene som lå i bygningsmassen»
   

Notatets faktadel har vært til verifisering hos kommunen før høring. Høringssvaret følger vedlagt notatet. Rådmannen hadde ingen kommentarer til framstillingen.

VURDERING:
Revisors notat synes å besvare bestillingen på en god måte. Gjennomgangen er bestilt av kommunestyret selv. Notatet bør derfor oversendes kommunestyret for videre behandling.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2012 10:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS