Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

123/12-Busjettjustering-investering

Budsjettjustering - investeringsbudsjett Verdal kommune 2012

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref  : 2012/8740 - /
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 17.12.12 123/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2012 endres i samsvar med vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å plassere prosjektene på riktig Kostrafunksjon.

Vedlegg:
Budsjettjustering - investeringsbudsjett Verdal kommune 2012.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

 
Saksopplysninger:
Rammene for budsjettering av investeringer kan i henhold til Kommunal og regionaldepartementet oppsummeres slik:

  1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig
  2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret
  3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme
  4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre
     

Dette innebærer at investeringsprosjekt som vil gå over flere år, kun tas inn i investeringsbudsjettet med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Tidligere har slike prosjekter vært budsjettert med en totalsum over hele prosjektets levetid slik at ubrukte midler et år automatisk har blitt overført til påfølgende budsjettår. Revisjonen påpekte i brev til Kontrollutvalget at budsjettet for 2011 ikke var justert i henhold til gjeldende bestemmelser. Økonomienheten har etter avleggelsen av regnskapet for 2011 bl.a. jobbet med rutiner knyttet til endringer av investeringsbudsjettet, dette er en del av årsaken til at denne saken fremlegges sent på året. For 2013 vil en tilsvarende sak fremmes vesentlig tidligere, samt at det legges opp til at nødvendige justeringer gjennomføres ved behandling av tertialrapportene.

VURDERING:
Rådmannen foreslår nødvendige justeringer i henhold til gjeldende regelverk. Dette innebærer at prosjekter som er vedtatt gjennomført (og finansiert) tidligere år, men ikke var avsluttet innen utgangen av 2011, må rebudsjetteres i 2012. Vedlagte oversikt viser hvilke justeringer som er nødvendig å gjennomføre. Ingen av de foreslåtte budsjettjusteringene vil innebære behov for ytterligere låneopptak da dette er gjennomført tidligere. Rådmannen vil komme tilbake med en gjennomgang av ubrukte lånemidler med tanke på å benytte disse til vedtatte prosjekter i 2013.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2012 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS