Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

14/12-Endring regplan Elvegården

Endring av reguleringsplan Elvegården barnehage - 1721/18/148

Saksbehandler : Ingrid Okkenhaug Bævre

Arkivref : 2009/7823 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.12 17/12
Kommunestyret 27.02.12 14/12

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 14.02.2012

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstiling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:
Forslag til endring av reguleringsplan Elvegården barnehage, datert oktober 2011, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens §12-12. 

Rådmannens innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan

Elvegården barnehage, datert oktober 2011, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens §12-12.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser, datert oktober 2011.
 2. Plankart, datert 05.10.2011 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunestyresak nr. 62/06 

 

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Planforslaget er utarbeidet av RG-prosjekt as på vegne av grunneier Øystein Helden.
Eiendommen Elvegården var opprinnelig gårdsbruk med dyrehold, men etter at gårdsdriften opphørte, har den blitt brukt som boligeiendom. Fjøsbygningen ble etter hvert erstattet med bygning som huser barnehage, mens stabbur ble gjort om til kontor og personalrom for ansatte. Det har blitt opparbeidet parkeringsplasser for ansatte og brukere av barnehagen ut fra Verdal kommunes vedtekter om parkering.

Planforslaget legger til rette for fortsatt drift av barnehagen ved at uteområdet utvides. Planen vil være en revisjon av gjeldende reguleringsplan.

Planforslaget er ikke av slik karakter at det utløser krav om konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredning.

Planområdet
Området Elvegården, gnr. 18 bnr.148, ligger på Verdalsøra, like ved den gamle brua for fv. 757,
i kort avstand fra Verdal sentrum. Planområdet er på 1,7 daa.

Planområdets beliggenhet på Ørmleen, vist i kartutsnitt
Planområdets beliggenhet på Ørmelen

Planstatus
Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Verdal sentrum, vedtatt av kommunestyret
26.03.2007. Der er den aktuelle tomta vist som boligbebyggelse (B5).
Tomta ble regulert i 2006, stadfestet av kommunestyret 28.08.2006.


Gjeldende reguleringsplkan for Elvegården
Gjeldende reguleringsplan


Planforslaget
Området for barnehage er noe utvidet mot vest i forhold til gjeldende plan, noe som vil gi ca. 100 m2 større uteareal for barnehagen. Videre planlegges det satt opp et støydempende gjerde mot vest. Ansattparkering forutsettes på barnehagetomta, og henting/bringing av barn i barnehagen forutsettes fra parkeringsplass vest for barnehagen. Denne plassen forutsettes å kunne bli benyttet av naboeiendommene når de ikke benyttes av barnehagen. Totalt er det plass for 3 ansattebiler og 4 biler for henting/bringing.

Området reguleres til følgende reguleringsformål:

 • Bebyggelse og anlegg, dvs. boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) og barnehage
 • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, dvs. veg og parkeringsplasser
 • Hensynssoner, dvs. sikringssone (frisikt)

Planlagt arealbruk på planområdet som er 1,70 daa:

 • Boliger 0,63 daa
 • Barnehage 0,72 daa
 • Veg 0,25 daa
 • Parkeringsplass 0,10 daa


Bebyggelsen
På område BF (se plankart) kan det føres opp bygninger i inntil 2 etasjer for bolig eller annen bygning til boligformål. Grad av utnytting skal ikke overstige 30 % beregnet som % BYA etter NS 3940.
Bygninger på eiendommen skal utformes slik at gårdstunet bevarer sin identitet. Dette tilsier at takvinkel, takutforming, gesimshøyder og mønehøyder skal være innenfor de mål som eksisterende bygninger har.

På område BH (se plankart) kan det føres opp bygninger i 2 etasjer for barnehage eller annen bygning knyttet til områdets bruk som barnehage. Grad av utnytting skal ikke overstige 35 % beregnet som % BYA etter NS 3940.
Bygninger på eiendommen skal utformes slik at gårdstunet bevarer sin identitet. Dette tilsier at takvinkel, takutforming, gesimshøyder og mønehøyder skal være innenfor de mål som eksisterende bygninger har.

Det skal settes opp gjerde som vist i plankartet. Gjerdet skal bygges lydtett med høyde minimum 1,3 m.

Biladkomst
Tomta har adkomst fra Oberst Lemforts gate via Elvevegen.
Adkomst for ansatte og beboere skjer via innkjørsel til eiendommen.
Adkomst i forbindelse med levering og henting av barn skal skje på adkomstveg på eiendommens vestside.

Parkering
For området BF er parkeringsdekning sikret med 2 garasjeplasser i barnehagens underetasje. Dersom disse tas i bruk av barnehagen, må de erstattes av 2 parkeringsplasser innenfor BF.

Innenfor BH skal det være minimum 3 parkeringsplasser for ansatte.

4 parkeringsplasser på eiendommens vestside skal benyttes i forbindelse med levering og henting av barn i barnehagen. Disse kan benyttes av naboeiendommene når de ikke er i bruk av barnehagen.

Universell utforming
Områdene skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming.

Støy
For bebyggelse og uteoppholdsarealer skal støynivå innendørs og utendørs ikke overskride Miljøverndepartementets retningslinjer.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Planområdet forutsettes benyttet til boliger og barnehagedrift. Det er gjennomført en enkel ROSanalyse i tråd med DSB’s veileder. Aktuelle fare- og risikomomenter er identifisert og beskrevet.

Rasfare
I følge kvartærgeologisk kart består grunnen av elveavsetning. Det er ingen registrerte
kvikkleiresoner innenfor rimelig nærhet i NGU sin database.

Flomfare
Planområdet ligger på ca. kote +5. I følge NVEs flomsonekart for Verdal er det her ingen fare for flom med 200-års gjentaksintervall.

Vind
Planområdet er ikke spesielt utsatt for vind.

Støy
Ingen av de nærliggende vegene har så stor trafikkmengde at vegtrafikkstøy vil være noe problem. En kan heller ikke se for seg andre potensielle støykilder.

Luftforurensning og forurensning i grunnen
En er ikke kjent med mulige forurensningskilder i nærområdet.

Beredskap og ulykkesrisiko
Vannforsyningen i området er dimensjonert for uttak av brannvann. For øvrig er det kort avstand og god kommunikasjon til akuttmottak på Levanger sykehus.

Trafikkfare
Planområdet ligger i et rolig boligområde med lite trafikk.

Andre relevante ROS-tema
Tiltaket vil ikke medføre spesielle endringer for risiko- og sårbarhetsforhold i området.

Planprosess
Medvirkning
Det ble avholdt forhåndskonferanse 21.02.2011. Planarbeidet ble kunngjort i Verdalingen 14.03.2011. Videre ble naboer og aktuelle offentlige instanser varslet i eget brev 05.04.2011. Frist for uttalelser ble satt til 28.04.2011. En del naboer hadde reaksjoner på kunngjøringen. Det ble derfor avholt et informasjonsmøte i barnehagen, hvor aktuelle problemstillinger ble belyst.
På møtet ble det enighet om å lage 4 plasser for bringing og henting av barn til barnehagen, samt å etablere et støyskjermende gjerde mot vest.

Følgende forhåndsuttalelser er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen:
Sametinget, fylkeskommunen og Fylkesmannen.

I kommunen er saken forelagt teknisk drift og barnerepresentanten, og vi har mottatt uttalelse fra:

Barnerepresentanten, 10.11.2011:
Ut fra de opplysninger som jeg sitter med, har jeg som barn og unges representant i plansaker ingen kommentarer og innsigelser på det framsatte forslaget. Og dersom jeg forstår forslaget rett så betyr det at barnas lekeareal utvides med ca. 100 m2, noe som jeg opplever som svært positivt.

Høring/offentlig ettersyn
Komite Plan og samfunn i Verdal har i møte den 22. november 2011, sak 16/11, vedtatt at reguleringsplan for Elvegården barnehage, datert oktober 2011, fremlegges for høring og offentlig ettersyn, i hht. plan og bygningslovens § 12-10.

Offentlig ettersyn ble kunngjort 17. desember 2011. Berørte parter ble tilskrevet med brev av 23. november 2011. Høringsfristen var satt til 30. januar 2012.

Følgende uttalelser er mottatt:

 1. Pinsemenigheten Sion Verdal, 25. januar 2012
 2. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 26. januar 2012
 3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 26. januar 2012

1 Pinsemenigheten Sion Verdal, 25. januar 2012
Krever at Pinsemenighetens eiendomsarealer blir respektert og at ikke noe av deres område blir brukt til offentlig vei eller parkeringsplass, da de ønsker å kunne ha mulighet til å bygge ut lokalitetene sine ved en senere anledning.

Kommentar:
Det er ikke planlagt å bruke av Sions eiendom, da barnehagen parkerer og snur på egen eiendom og på kommunens.
En eventuell senere utbygging på Sions egen tomt, vil ikke komme i konflikt med planforslaget.

2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 26. januar 2012
Har ingen merknader til planforslaget.

3 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 26. januar 2012
Har ingen merknader ut ifra regionale interesser.

Kulturminner
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KLM) § 3. (Denne uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML § 8.4. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommentar:
Aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven forutsettes hensyntatt av tiltakshaver.

Vurdering:
Plansaken legger til rette for at barnehagens uteområde skal utvides for å gi plass til et større lekeareal for barna, og i tillegg at parkeringsforholdene forbedres. Ved at parkeringsmønsteret endres, vil uteområdet kunne utvides og gi ca. 100 m2 større uteareal for barnehagen. I tillegg skal det settes opp et støydempende gjerde mot vest. Alt dette vil være svært positive tiltak, både for brukere av barnehagen, ansatte og naboer.

Det er gjennomført offentlig ettersyn uten at det har kommet uttalelser som er til hinder for gjennomføring av planforslaget.

Planforslaget anbefales vedtatt i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.12.2020 11:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS